Rrobaqepës/e (50), Punëtorë në prodhim (150)
 • +383 45 55 88 57
 • diana.burri@comoditahome.com
6 ditë
Gjakovë
Shitje
Full Time
Banner
Përshkrimi

VENTIUS INTERNATIONAL” L.L.C, sipas nevojave dhe kërkesës së departamentit të rrobaqepësisë me seli qendrore në Gjakovë, shpallë konkurs pune për:

RROBAQEPËS/E (50 vende të lira)

PUNËTORË NË PRODHIM (150)


Përmbledhje e pozitës RROBAQEPËS/E:

Ne po kërkojmë të punësojmë rrobaqepës të aftë për të ndërtuar, ndryshuar, modifikuar dhe riparuar produkte për klientët tanë. Përgjegjësitë e Rrobaqepësit përfshijnë ristrukturimin e veshjeve për dyshek bazuar në specifikimet e klientëve.

Për të qenë i suksesshëm si një rrobaqepës, duhet të jeni të orientuar drejt detajeve dhe të keni njohuri për hartimin dhe ndërtimin e veshjeve. Në fund, një Rrobaqepës i aftё duhet të demonstrojë aftësi të shkëlqyera të komunikimit, menaxhimit të kohës, qepjes dhe zgjidhjes së problemeve për t'u siguruar që klientët janë të kënaqur me shërbimet e ofruara.

Detyrat dhe përgjegjsitë kryesore të kësaj pozite janë:

 • Pas marrjes së urdhrit të punës, fillon punen me materialet e rrobaqepësisë;
 • Respekton teknologjitë e zbatueshme dhe procedurat e funksionimit për linjën ose impiantin të cilit i përket;
 • Ndjek udhëzimet për punën dhe urdhërat e marra nga drejtuesi i linjës, mbikëqyrësi ose menaxheri;
 • Me urdhër të drejtuesit të linjës, ai ajo kryen rivlerësimin material nëse identifikohen mangësitë në cilësi dhe sasi të porosive tashmë të porositura, monitoron sasinë dhe cilësinë e materialeve të prera dhe është personalisht përgjegjës për devijimet përtej tolerancës së lejuar;
 • Plotëson fletën e mbulesës së produktit dhe verifikon saktësinë e informacionit të futur në të me nënshkrim me dorë, informon drejtuesin e linjës ose një mbikëqyrës tjetër të drejtpërdrejtë i cili organizon fluksin e mëtutjeshëm të produktit gjysëm të gatshëm dhe përpunimin e tij të mëtejshëm në përputhje me rendin e punës, për rezultatet e punës së tij;
 • Respekton të gjitha masat e përcaktuara të sigurisë, raporton situata të pasigurta dhe dëmtime të mundshme në punë menjëherë mbikqyrësit;
 • Përdor pajisje mbrojtëse në vendin e punës;
 • Mban pastër mjedisin e tij të punës dhe vëzhgon dhe drejton me ndërgjegje makinën operative që administron, informon drejtpërdrejt çdo epror të drejtuesit të linjës, mbikëqyrësin për çdo keqfunksionim dhe defekt në punën e makinës;
 • Kryen detyra të tjera me urdhër të menaxherit të linjës.

Kërkesat për këtë pozitë janë:

 • Diplomë e shkollës së mesme
 • Përvojë së paku 1 vjeqare si rrobaqepës/e.
 • Mosha 20-40vjeq
 • Njohuri të dëshmuar në pëlhura dhe materiale, si dhe modelimin dhe ndërtimin e veshjeve.
 • Aftësia për të përdorur një makinë qepëse.
 • Shkathtësi të shkëlqyera organizative, të zgjidhjes së problemeve dhe të menaxhimit të kohës.
 • Aftësi të jashtëzakonshme të qepjes.
 • Shkathtësi efektive të komunikimit.
 • Aftësi të jashtëzakonshme të shërbimit ndaj klientit.
 • I orientuar nga detajet.

Ne ofrojmë:

 • Zhvillim personal dhe profesional
 • Mjedis motivues pune
 • Trajnime të avansuara
 • Mundesi avancimi në karierë
 • Evente të kompanisë dhe aktivitete të shumta
 • Sigurim shëndetsor

Dokumentacioni i kërkuar

 • CV
 • Dëshmi mbi shkollimin
 • Certifikata tjera (përparësi).
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;

Përmbledhje e pozitës PUNËTORË NË PRODHIM:

 • Mbikëqyrë procesin e prodhimit dhe të zbatoj planin prodhimit;
 • Bën pranimin e porosisë/urdhëresës për prodhim, duke qenë në gjendje në kohë optimale të bëj gati makineritë, pastrimin/kalibrimin, furnizimi me lëndë të pare adekuate, angazhimin e resurseve te mjaftushme për fillimin e procesit të prodhimit;
 • Kontroll sistematik I përmbushjes së detyrave nga ekipi, punëtorët individual dhe udhëzimi I tyre, eliminimi në kohë I problemeve;
 • Kontroll mbi largimin në kohë të mbetjeve të prodhimit dhe produkteve të gatshme;
 • Përdorim racional të kohes së punës, organizimi I punës dhe menaxhimi në linjën e prodhimit;
 • Sigurohet që prodhimi të jetë me kosto efektive, cilësi të lart dhe në afat;
 • Të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Shkathtësi të shkëlqyera organizative, të zgjidhjes së problemeve dhe të menaxhimit të kohës.
 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale (jo-obligative);
 • Fleksibil/e dhe i/e përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale.

Ne ofrojmë:

 • Zhvillim personal dhe profesional
 • Mjedis motivues pune
 • Trajnime të avansuara
 • Mundesi avancimi në karierë
 • Evente të kompanisë dhe aktivitete të shumta
 • Sigurim shëndetsor

Dokumentacioni i kërkuar

 • CV
 • Dëshmi mbi shkollimin
 • Certifikata tjera (përparësi).
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;

Mënyra e aplikimit:

Aplikimi mund të bëhet duke plotësuar aplikacionin fizik tek zyret qendrore në Rrugën “Nëna Terezë” (ish-fabrika Emin Duraku), Gjakovë.

Konkursi është i hapur nga data 08.09.2021 dhe përfundon më datë 23.09.2021 në ora 24:00

Për informata rreth konkursit mund te telefononi në (+383) 038 600 050 & +383 45 55 88 57 në orarin e punës 08:00 – 17:00.

SHËNIM: Të gjitha dokumentet e tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga ana e jonë. Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen. Testimi i mundshëm me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas procedurave të rekrutimit dhe pranimit të punëtorëve të rinj të kompanisë.

VËREJTJE: Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në skualifikimin e menjëhershëm.