Vende të lira të punës
 • Jo Publik
 • info@portalpune-hrkosova.com
68 ditë
Elteco Group L.L.C
4
Full Time
Prishtinë
Administratë Banka & Financa Shitje Tjera
Banner
Përshkrimi

“HRC Kosova” është kompani e specializuar e cila ofron shërbime të Rekrutimit dhe Burimeve Njerëzore. Misioni ynë është të sigurojë menaxhim efektiv duke zhvilluar dhe zbatuar praktika të cilat kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të korporatave. HRC Kosova ka në pronësinë e saj dhe portalin e punës Portal Pune-HR Kosova.

https://www.facebook.com/portalpune.jobsite.kosova dhe www.portalpune-hrkosova.com

“HRC KOSOVA” në emër të klientit të saj Elteco Group L.L.C, një nga kompanitë më prestigjioze e cila është lidere në shitjen e materialeve elektike me shumicë dhe pakicë po kërkon të rekrutojë:

Lokacioni: Prishtinë

 • Financiere
 • Analiste e Blerjeve (Furnizuese)
 • Asistente Administrative
 • Shitëse

Financiere

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Regjistrimi I arkës në sistem;
 • Regjistrimi I bankave në sistem;
 • Regjistrimi I shitjeve ditore dhe mbylljet mujore të shitjeve;
 • Regjistrimin e shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, kthimeve të shitjeve, notave kreditore, notave debitore, parapagimeve, tjera;
 • Regjistrimin e mjeteve themelore, mbajtja e regjistrimit dhe përcjellja e zhvlerësimit sipas politikave te kompanisë;
 • Kontrollimi I arkës, bankës në sistem dhe përgatitja e raporteve mujore;
 • Përcjellja e gjendjes së stokut dhe përgatitja e shitjes ne baza ditore;
 • Përgatitja e raportit ditor dhe mujor sipas formatit të përcaktuar;
 • Përcjellja e kartelave dhe barazimi me klient dhe furnitorë;
 • Të kontrolloj gjendjen e blerësve dhe mbajë të dhëna të përditësuara në lidhje me blerës;
 • Të mbajë kontakte direkte me konsulentët e jashtëm ashtu që të konsultohet në lidhje me trajtimet e ndryshme kontabël dhe taksat;
 • Raportimi I shpenzimeve dhe shitjeve ne baza ditore, javore, mujore.
 • Kryen pune dhe detyra të fushës përkatëse sipas kërkesës së menaxhmentit.

Njohurite dhe Shkathtësitë

 • Diplomë Universitare Fakulteti Ekonomik drejtimi Financa, Kontabilitet;
 • Të ketë minimalisht 2-3 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Përsonat që kanë certifikate e Teknik i Kontabilitetit nga SCAAK apo organizata te ngjajshme do të kenë përparsi;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word);
 • Njohja e gjuhës Angleze do të jetë përparësi;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të posedoj patente shofer. Kategoraia B

Analiste e Blerjeve (Furnizuese)

Përshkrimi i vendit të punës:
Detyrë parësore e analistit te blerjeve është të sigurohet se porositë e mallrave po bëhen me kohë, po bëhen tek furnitori i duhur, sipas kushteve te specifikuara kontraktuale dhe duke minimizuar kostot.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 •  Komunikon aktivisht me departamentin e shitjes dhe identifikon nevojat e kompanisë për furnizim;
 • Përpilon planin vjetor të furnizimit (importe dhe vendore) si në aspektin kohor po ashtu edhe atë financiar. Rishikon planin minimalisht në baza   tremujore;
 • Informohet dhe bënë analiza mbi ecurinë e shitjeve dhe stoqeve te sektorit përkatës, bënë parashikime dhe hulumton për furnitor te rinj dhe produkte te reja apo produkte alternative;
 • Hulumton tregun, analizon çmimet dhe kostot përcjellëse të blerjes (transporti, taksat etj);
 • Negocion çmimet dhe kushtet tjera të blerjes sipas politikave të kompanisë;
 • Jep porosi për blerje dhe kujdeset që ekzekutimi i saj të bëhet në kohën e duhur;
 •  Ndërton raporte dhe ruan ato me furnitorët dhe palët tjera relevante;
 • Sigurohet që të gjitha kushtet kontraktuale po respektohen nga të dyja palët;
 •  Mirëmban kartelat e furnitorëve dhe raporton për to në baza periodike;

  Njohuritë dhe shkathtësitë:
 • Diplomë Universitare (Menaxhim Biznesi, Ekonomik)
 • Të ketë së paku 2-3 vite përvojë në punë të ngjashme
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word)
 •  Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze (në shkrim dhe në të folur) njohja e gjuhëve tjera do të jetë përparësi
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse
 • Të posedoj patente shofer. Kategoria B

Asistente Administrative

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmbanë bazën e të dhënave të klientit dhe furnitorëve për qëllime përcjellëse;
 • Përgjigjet në telefonata dhe në kërkesat e klientëve në rrjete sociale;
 • Menaxhon furnizmet e zyrës dhe bënë porosi;
 • Përgatit raporte të rregullta për shpenzimet dhe buxhetet e zyrave;
 • Asiston zyren e financave dhe furnizimeve;
 • Mirëmbajtja dhe azhurnimi i bazave të të dhënave të kompanisë;
 • Përgjigjet në pyetjet nga punonjësit dhe klientët;
 • Rezervoni sallat e takimeve sipas kërkesës;
 • Shpërndan dhe ruan korrespondencën (p.sh. letrat, postat elektronike dhe paketat);

Njohuritë dhe shkathtësitë:

* Të ketë shkollim bachelor në fushën e Administratës ose Marketingut;

* Të këtë aftësi të mira organizative;

* Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në punë të ngjashme;

*  Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;

*  Njohja e gjuhës angleze si dhe njohja e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;

Dokumentet e kërkuara:

 • CV
 • Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara për punë.

Vërejtje: Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara.
CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse dërgoni në emailin: info@portalpune-hrkosova.com
Në “subject” ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Financiere, Asisitenete Administrative etj…)
Konkursi do jetë i hapur deri me datë 15 nëntor 2021.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !