Notice of Funding Opportunity/Njoftim për Mundësi të Financimit/Obaveštenje o Mogućnosti Finansiranja (ALB/ENG/SRB)
  • /
Skaduar
USAID Kosovo Compete Activity
Prishtinë
Ftesë për Ofertë
Përshkrimi

ENG

USAID Kosovo Compete Activity

Notice of Funding Opportunity

The USAID Kosovo Compete Activity invites eligible non-profit, for-profit, and non-governmental organizations to submit Expressions of Interest to receive funding for the implementation of innovative approaches that sustainably improve the competitiveness of key Kosovo export-oriented sectors: Wood Processing (including Modular Homes/Prefabricated Buildings Subsector), ICT, and Food Processing. Funding of proposals involving diaspora engagement may fall outside of the mentioned sectors. Through this call for applications, eligible organizations are able to apply for funding starting at € 30,000 up to € 150,000.

The five-year USAID Kosovo Compete Activity’s main objective is to facilitate the private sector’s improved competitiveness in local, regional, and international markets through a sustainable approach that empowers companies, organizations, and relevant institutions to overcome systemic constraints. USAID Kosovo Compete Activity’s main workstreams include: market access; diversified finance; business sophistication; skills development; and supporting business environment.

The USAID Kosovo Compete Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and is implemented by DT Global, as prime contractor, and Recura Financials and Canopy Lab, as subcontractors.

Applications are open from November 10, 2022, to October 31, 2023.
Early applications are strongly encouraged.

Access application package and additional information here: (APS No.: APS-2022-03).

--------------------------------------------

ALB

Njoftim për Mundësi të Financimit

USAID Kosovo Compete Activity në Kosovë fton organizatat jofitimprurëse, fitimprurëse dhe joqeveritare t'i dorëzojnë Shprehjet e Interesit për të aplikuar për fonde për zbatimin e qasjeve inovative që përmirësojnë qëndrueshëm aftësinë konkurruese të sektorëve kryesorë të Kosovës të orientuar drejt eksportit: Përpunimi i Drurit (përfshirë nënsektorin e shtëpive modulare/ndërtimeve të parafabrikuara), Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), dhe Përpunimi i Ushqimit. Financimi i propozimeve që përfshijnë angazhimin e diasporës mund të dalë jashtë suazave të sektorëve të lartpërmendur. Përmes kësaj thirrjeje për aplikime, organizatat e përshtatshme mund të aplikojnë për fonde duke filluar nga €30,000 deri në €150,000.

Objektivi kryesor pesëvjeçar i USAID Kosovo Compete Activity është ta lehtësojë përmirësimin e aftësisë konkurruese të sektorit privat në tregjet lokale, rajonale dhe ndërkombëtare përmes një qasje të qëndrueshme që i fuqizon kompanitë, organizatat dhe institucionet relevante që t'i tejkalojnë pengesat sistemore. Fushat kryesore të punës së USAID Kosovo Compete Activity përfshijnë: qasjen në treg; diversifikimin e produkteve të financimit; sofistikimin e biznesit; zhvillimin e shkathtësive; dhe mbështetjen e mjedisit të biznesit.

USAID Kosovo Compete Activity financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe realizohet nga DT Global, si kontraktor kryesor, së bashku me Recura Financials dhe Canopy Lab, si nënkontraktorë.

Aplikimet janë të hapura nga data 10 nëntor 2022 deri më 31 tetor 2023.
Inkurajohet fuqishëm aplikimi i hershëm.

Hyni në pakon e aplikimit dhe informatat shtesë këtu: (Nr. i DVP-së: APS-2022-03).

--------------------------------------------

SRB

Obaveštenje o Mogućnosti Finansiranja

Program USAID Kosovo Compete Activity poziva kvalifikovane profitne, neprofitne I nevladine organizacije da izraze interesovanje za prijem finansijskih sredstava za primenu inovativnih pristupa koji održivo povećavaju konkurentnost ključnih izvozno orijentisanih sektora na Kosovu: drvnoprerađivački (uključujući modularne kuće i montažne zgrade), IKT i prehrambeni. Finansiranje predloga koji obuhvataju angažman dijaspore može da obuhvati i druge sektore pored pomenutih. Na ovom konkursu za podnošenje prijava, kvalifikovane organizacije mogu da se prijave za finansijska sredstva u iznosu od €30.000 do €150.000.

Glavni cilj petogodišnjeg programa USAID Kosovo Compete Activity je da omogući veću konkurentnost privatnog sektora na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu kroz održivi pristup koji osnažuje kompanije, organizacije i relevantne institucije u prevazilaženju sistemskih ograničenja. Glavne oblasti rada programa USAID Kosovo Compete Activity obuhvataju: pristup tržištu; diversifikovane finansije; unapređenje poslovanja; razvoj veština; i podrška poslovnom okruženju.

Program USAID Kosovo Compete Activity finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga organizacija DT Global, kao glavni izvođač, zajedno sa organizacijama Recura Financials i Canopy Lab kao kooperantima.

Konkurs je otvoren od 10.11.2022. godine do 31.10.2023. godine.
Podstiče se rana prijava.

Ovde možete pristupiti paketu prijave i dodatnim informacijama: (GPI br: APS-2022-03).

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5828
102
1356
5624