Zyrtar Kryesor Financiar (ZLF) dhe i Thesarit/Glavni Finansijski Službenik (GFS) i Trezora
Skaduar
KRU "Hidroregjioni Jugor" SH.A Prizren
Prizren
Financa
Full Time
Përshkrimi

ALB

Në mbështetje të nenit 17 dhe nenit 21 të Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr. 03/L-087, Bordi i Drejtorëve i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor “Sh. A. në Prizren, morri vendim të shpallë:

KONKURS PUBLIK

Për pozitën e punës: Zyrtar Kryesor Financiar (ZLF) dhe i Thesarit

Ndërmarrja : Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor„ Sh. A, Prizren

I përgjigjet : Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të drejtorëve

Niveli i pagës : Sipas Rregullores së Brendshme të Kompanisë

Kohëzgjatja : 3 vite – me mundësi vazhdimi / Puna Provuese (6) muaj në pajtim me Ligjin e Punës dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të njohur të cilët i plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, (ii) i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2, pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrje Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë.

 • Të ketë diplome universitare (katër vjeçar ose Master) nga fusha e financave ose kontabilitetit dhe/ose auditim, dhe përvojë të konsiderueshme profesionale në këto fusha.
 • Të ketë se paku 5 vite përvojë pune në menaxhim të dëshmuar, në financa ose kontabilitet dhe/ose auditim.
 • Njohuritë në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit( SNK) dhe të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), sipas udhëzimeve të Federatës ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) do të jenë përparësi;
 • Të jetë kontabilist i certifikuar sipas një programi në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Edukimit (SNE) dhe sipas udhëzimeve të Federatës ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK), kualifikimi si kontabilist i certifikuar konsiderohet përparësi;
 • Të ketë njohuri në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe të Standardeve ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) në bazë të cilave raporton ndërmarrja;
 • Të ketë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të ketë aftësi të dëshmuara në menaxhim financiar;
 • Njohja e gjuhës angleze., dhe gjuhëve tjera konsiderohet përparësi;
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike;
 • Aftësi ndër-personale dhe i aftë për punë ekipore si dhe punë nën presion;
 • Aftësi për udhëheqje në arritjen e objektivave të përgjithshme të ndërmarrjes;
 • Preferohen kandidatë me përvojë pune në ndërmarrje apo korporata tjera me madhësi dhe kompleksitet të lartë;
 • Te këtë së paku dy referenca, ku së paku njëra të jetë nga punëdhënësi paraprak.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive të punës:

1. Zyrtari Kryesor Financiar (“ZKF”) do të menaxhoj, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KSHE, çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Këshilli i Drejtorëve do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë, dhe do të jetë përgjegjës që:

1.1. Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhurnuara dhe të sakta;

Të themeloj dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme, dhe pasuritë themelore. Të monitoroj llogaritë e pagueshme dhe të koordinojë pagesën e faturave dhe blerjet speciale. Të rishikojë shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmërinë me politikat e Shoqërisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;

1.2. Të përgatisë të dhënat e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;

1.3. Të rishikoj, të arrij marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit;

1.4. Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe të bëj blerje me KSHE dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të Shoqërisë;

1.5. Menaxhoj thesarin e Shoqërisë;

1.6. Të vendos dhe përgatitë buxhetet; dhe

1.7. Çfarëdo tjetër detyre e përcaktuar nga ana e KSHE.

I Raporton: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve të Kompanisë.

Kushtet e veçanta: Njohja e programeve Microsoft Office, aftësi organizative, komunikuese, patentë shoferi kategoria B, trajnime të ndryshme profesionale, etj.

Procedura e aplikimit:

Aplikacioni duhet bashkangjitur edhe këto dokumente:

 • CV-ja (Biografia),
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Letër motivimi,
 • Referencat (së paku dy),
 • Deklarata nën betim (plotësohet në Kompani)
 • Diplomën e fakultetit – kopje e noterizuar,
 • Dëshminë nga gjykata kompetente që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 6 muaj,
 • Dëshmitë e përgatitjes profesionale,
 • Dëshmitë e eksperiencës në punë,
 • Pasqyrën e kontributeve pensionale.

Aplikacionet mund të merren në drejtorinë e Kompanisë, ose në e-mail adresë: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com. Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorëzohen në zyre të shërbimit për punë juridike dhe të përgjithshme të mbyllura.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk kthehet. Origjinalet mund të kërkohen gjatë intervistës.

Konkursi do të jetë i hapur 30 ditë kalendarike nga dita e publikimit, me datë 28.12.2022 deri me datën. 27.01.2023 në ora 16:00 h.

K.R.U. “ Hidroregjioni Jugor “ – Prizren

--------------------------------------------------

SRB

U skladu člana 17 i člana 21 Zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087, Upravni Odbor Regionalne Kompanije vodosnabdevanja "Hidroregjioni Jugor" D.D. u Prizrenu, doneo je odluku da objavi:

JAVNI KONKURS

Za radno mesto: Glavni Finansijski Službenik (GFS) i Trezora

Preduzeće: Regionalna kompanija vodosnabdevanja "Hidroregjioni Jugor" D.D. Prizren

Odgovara: Izvršnom Direktoru i Upravnom Odboru

Nivo plate: Prema unutrašnjem pravilniku kompanije

Trajanje: 3 godine - sa mogućnošću produženja / Probni rad (6) meseci u skladu sa Zakonom o radu i Unutrašnjem aktu poslodavca.

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe poznatog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, (ii) ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2, tačke (d), (f), (j), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za predmetno radno mesto.

 • Da ima univrsitetsku diplomu (četiri godine ili mastera) iz oblasti finansija ili računovodstva i/ili revizije i značajno profesionalno iskustvo u ovim oblastima.
 • Da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u upravljanju finansija, računovodstva i / ili revizije.
 • Poznavanje tumačenja Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), prema uputstvima Međunarodne federacije računovođa (MFR/IFAC - International Federation of Accountants) će biti prednost;
 • Da bude licencirani računovođa po programu u skladu sa Međunarodnim standardima obrazovanja (MSO) i prema uputstvima Međunarodne federacije računovođa (MFR/IFAC), kvalifikacija kao licencirani računovođa se smatra prednošću;
 • Da poseduje znanje o tumačenju Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) na osnovu kojih preduzeće izveštava;
 • Da ima visok moralni i profesionalni integritet;
 • Da ima dokazane veštine u finansijskom menadžmentu;
 • Poznavanje engleskog i drugih jezika se smatra prednošću;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa;
 • Interpersonalne veštine i sposobnost za rad u timu kao i za rad pod pritiskom;
 • Sposobnost vođenja u postizanju opštih ciljeva preduzeća;
 • Preferiraju se kandidati sa radnim iskustvom u preduzećima ili drugim korporacijama velike veličine i složenosti;
 • Najmanje dve reference, pri čemu je najmanje jedna od prethodnog poslodavca.

Opis radnih obaveza i odgovornosti:

1. Glavni finansijski službenik („GFS“) će upravljati, pod rukovodstvom i nadzorom ID-a, finansijskim poslovima Kompanije, u zavisnosti od ograničenja postavljenih od strane Upravnog odbora, imaće ovlašćenje da sklapa sve finansijske ugovore za kompaniju, i biće odgovoran da:

1.1. Održava račune Kompanije ažurnim i tačnim;

Uspostavi i upravlja svim internim finansijskim kontrolama, uključujući kupovine, gotovinske primitke i osnovna sredstva. Nadgleda isplatne račune i koordinira plaćanje računa i posebne kupovine. Pregleda troškove zaposlenih kako bi se osigurala usklađenost sa politikom Kompanije i budžetom pre isplate;

1.2. Da pripremi podatke Kompanije za reviziju na kraju godine;

1.3. Da razmatra, postizanje sporazuma za nabavku i održavanje svih poslova vezanih za polise osiguranja;

1.4. Da koordiniše druge poslovne funkcije, kao što je iznajmljivanje objekata i opreme, kao i vršenje kupovine sa ID-om i kancelarijom ili funkcijom nabavke Kompanije;

1.5. Da upravlja trezorom Kompanije;

1.6. Da odredi i pripremi budžete; i

1.7. Bilo koji drugi zadatak koji odredi ID-or.

Odgovara: Izvršnom direktoru i Upravnom odboru Kompanije.

Posebni uslovi: Poznavanje Microsoft Office programa, organizacione i komunikacione veštine, vozačka dozvola B kategorije, razne stručne obuke i dr.

Procedura apliciranja:

Aplikaciji treba priložiti i sledeća dokumenta:

 • CV (biografija),
 • Kopiju lične karte,
 • Motivaciono pismo,
 • Reference (najmanje dve),
 • Izjava pod zakletvom (popunjava se u Kompaniji),
 • Fakultetska diploma - noterizovana kopija,
 • Uverenja nadležnog suda, da nije pod istragom, ne starije od 6 meseci,
 • Dokaz o stručnoj obuci,
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Izvod penzijskih doprinosa.

Aplikacije se mogu dobiti u upravi Kompanije, ili na e-mail adresi: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com. Aplikacija i prateća dokumenta se dostavljaju u kancelariju službe za pravne i opšte poslove, zapečaćene.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Originali se mogu tražiti tokom intervjua.

Konkurs će biti otvoren 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja, odnosno od 28.12.2022 do dana 27.01.2023, u 16:00 časova.

R.K.V. „Hidroregjioni Jugor“ D.D. - Prizren

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
3427
214
934
2771