Odlaganje roka za prijavu do 31.01.2023
 • +383 (0) 38 224 779/+383 (0) 38 222 435
Skaduar
CARE International Balkans - Kosovo office
Prishtinë
Organizate (OJQ)
Përshkrimi

Poziv za prijavu

Program izgradnje kapaciteta za žene u poljoprivredi

Uputstvo za primenu

Rok za podnošenje prijave

31.01.2023

Pregled

CARE International Balkans, kancelarija na Kosovu, u saradnji sa CARE Austria (u daljem tekstu: CARE) sprovodi projekat Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim oblastima Kosova -WEERA, finansiran od strane Austrian Development Cooperation - ADC. Akcija koju će sprovesti CARE, doprineće pravičnijem i inkluzivnijem socioekonomskom razvoju u ruralnim oblastima Kosova i poboljšati ekonomsku i društvenu inkluziju kosovskih žena u ruralnim područjima kroz poboljšanje konkurentnosti njihovog poslovanja i njihovog kapaciteta za građansko učešće.

Očekuje se da projekat doprinese sledećim rezultatima:

1. Seoska preduzeća koja vode žene opremljena su da uvedu finansijski održiva i ekološki prihvatljiva rešenja i poboljšaju svoju tržišnu poziciju, kroz konkurentnu šemu finansijske i tehničke pomoći.

2. Žene iz ruralnih sredina su svjesne svojih ekonomskih i socijalnih prava i imaju kapacitete i mogućnosti za aktivno učešće u lokalnim procesima donošenja odluka.

3. Široko priznanje uloge žena u ruralnim oblastima Kosova kroz promociju najboljih praksi i uspešnih priča projekta.

Trajanje projekta: septembar 2022 - avgust 2024

Projekat će se sprovoditi na Kosovu, u ruralnim oblastima okruga Peć i Đakovica.

Projekat će ojačati seoske preduzetnice koje vode seoske poslove, uključiti muške članove porodice u senzibilne sesije i predstavnice lokalnih ženskih OCD-ova u zagovaranju. Lokalne vlasti, javne institucije, akteri u lancu vrednosti i finansijske institucije biće uključeni u promociju razvoja agrobiznisa predvođenog ženama i rodne ravnopravnosti.

Analiza stanja

Na osnovu procene koju je sproveo CARE, identifikovani su sledeći poljoprivredni podsektori koji imaju dovoljno potencijala za ekonomski, ekološki rast sa integracijom rodnih pitanja:

 • Prerada voća i povrća
 • Proizvodnja mleka uključujući sabirne tačke
 • Živina
 • Bobičasto voće (maline, jagode, borovnice)
 • Medicinsko i aromatično bilje (MAB) i nedrvni šumski proizvodi (NDŠP)
 • Stočarstvo
 • Pčelarstvo
 • Ostali poljoprivredni sektori

Prema Izveštaju EU-a o rodnoj analizi[1], žene su nedovoljno zastupljene u sektoru poljoprivrede, čineći samo 5% licenciranih farmera u 2018. godini. Nedostatak vlasništva nad imovinom, nisko obrazovanje, neregistrovani rad, loš pristup informacijama o subvencijama i socijalizovane rodne uloge podrivaju njihovu zvanično učešće. Ne postoji dovoljno istraživanja o učešću žena i muškaraca u neformalnoj ekonomiji. Prema Rapid Gender Analisis (2020), žene čine samo 2% svih primalaca subvencija za poljoprivredu u 2016.[2]

Žene poseduju samo 13% svih preduzeća na Kosovu i dobile su samo 17% grantova od Kosovske agencije za ulaganja i podršku preduzećima (KIESA)[3]. Iako je odnos preduzeća u vlasništvu žena i muškaraca jedan prema šest, preduzeća u vlasništvu žena su tokom 2017. godine dobila 25 puta manje sredstava u vidu subvencija. Štaviše, samo 15% žena vlasnica preduzeća koristilo je kredite komercijalnih banaka[4].

Žene na selu suočavaju se sa značajnim preprekama za pokretanje formalizovanog agrobiznisa, dok se mnogo toga dešava u neformalnom sektoru. Neka od ključnih ograničenja uključuju nedostatak tehničke podrške za osnivanje ženskih preduzeća (odnosno za registraciju preduzeća), posebno u sektoru: prerade hrane, MAP-a (medicinskog i aromatičnog bilja) i drugim poljoprivrednim sektorima.

Cilj:

Povećana ekonomska i socijalna inkluzija kosovskih seoskih žena kroz poboljšanje konkurentnosti njihovih preduzeća i njihovog kapaciteta za građansko učešće

Očekivani rezultati:

 • Povećan broj žena koje su registrovale svoje poslove ili zadruge
 • Poljoprivrednice su opremljene finansijski održivim rešenjima
 • Povećane sposobnosti poljoprivrednika u oblasti poljoprivrede
 • Unapređeni proizvodni i prerađivački kapaciteti žena farmera
 • Preduzeća koja vode žene su proširila svoj tržišni udeo i povećala stvaranje prihoda
 • Žene su podigle svest i koriste svoja ekonomska i imovinska prava

Vremenski okvir:

Program izgradnje kapaciteta će se održati tokom februara-aprila 2023.

Ko može da se prijavi:

Sve žene u poljoprivredi (start up, žene poseduju biznise, ženske zadruge i žene koje nemaju registrovan biznis), rade u sledećim sektorima:

 • Prerada voća i povrća
 • Proizvodnja mleka uključujući sabirne tačke
 • Živina
 • Bobičasto voće (maline, jagode, borovnice)
 • Medicinsko i aromatično bilje (MAB) i nedrvni šumski proizvodi (NDŠP)
 • Stočarstvo
 • Pčelarstvo
 • Ostali poljoprivredni sektori

Kriterijumi podobnosti:

 • Kandidat mora biti žene poljoprivrednici, početnici i žene koje vode posao ili zadruge
 • Podnosilac zahteva mora da ima prebivalište u jednoj od ciljnih opština projekta: Djakovica DecaneOrahovac Junik a investicije moraju biti sprovedene u istim regionu opštine.
 • Podnosilac prijave mora biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom
 • Kandidat mora imati ideju kako da razvije posao u naredne dve godine

Kriterijumi za izbor

Kriterijum Bodovi
Poslovna ideja 20
Koliko je poslovna ideja inovativna 20
Društveni i ekološki uticaj 10
Kapacitet za upravljanje intervencijom 20
Spremnost za učešće u programu obuke 20
Spremnost za razmenu stečenih iskustava 10
Maksimalan ukupan rezultat 100

Dokumenti koje treba dostaviti:

 • Prijavni formular možete pronaći na linku: SRB - WEERA Application Form_Final.docxzatim kliknite desnim dugmetom na open hyperlink
 • Dokument koji dokazuje da podnosilac zahteva nije pod istragom
 • Kopija lične karte
 • Registrovana preduzeća ili zadruge (ako je primenjivo)
 • Potvrda o registraciji
 • Navedite kratak opis vašeg inventara/imovine (najvrednije stavke, uključujući opremu, zemljište, mašine i radni prostor), (popunite pitanje br.7 u obrascu za prijavu)

Prijave se podnose na albanskom ili srpskom jeziku.

Obrazac za prijavu u rukopisu neće biti prihvaćen.

Prijave se moraju predati putem ličnog naloga e-pošte podnosioca ili u zatvorenim kovertama u kancelariji Direktorata za poljoprivredu u Đakovici.

Kako se prijaviti:

Sve prijave treba da se predaju putem e-pošte: [email protected] ili u zatvorenim kovertama u kancelariji Uprave za poljoprivredu u Đakovica.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5828
102
1356
5624