Auditor i Brendshëm i Lartë (m/f)
 • -
Skaduar
Banka për Biznes
Prishtinë
Financa
Përshkrimi

Pozita: Auditor i Brendshëm i Lartë (m/f)

Qyteti: Prishtinë

Afati i aplikimit: 08/02/2023

Apliko online

Kompetencat:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi (Financa, Kontabilitet, Manaxhment ose Disiplina të ngjashme);
 • Minimum tri (3) vite përvojë pune në bankë ose institucion financiar në Auditim të Brendshëm/Jashtëm ose/dhe Financa dhe Kontabilitet;
 • Të jetë anëtar i një shoqate të njohur siç janë IIA, ACCA, SCAAK apo të tjera dhe së paku të jetë i çertifikuar si kontabilist ose auditorë i/e çertifikuar apo në proces të çertifikimit;
 • Njohuri dhe përvojë të praktikave, parimeve, procedurave të Auditimit të Brendshëm, si dhe Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF);
 • Njohuri të hollësishme të ligjeve dhe rregulloreve të BQK-së;
 • Shkathtësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve;
 • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese;
 • Shkathtësi të mira të punës në ekip si dhe në mënyrë të pavarur;
 • Nivel i avancuar i gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Mbikëqyrja/Kryerja e auditimeve si udhëheqës i ekipit dhe anëtar përkrahës dhe udhëheqës edhe në auditime tjera;
 • Asistimi i ekipit të audimit në mënyrë të vazhdueshme;
 • Siguron përpilimin me kohë, cilësi dhe korrekt dhe pa gabime, të raporteve të departamentit;
 • Përgatitë materialin për mbledhjen e komitetit të auditimit sipas procedurave ne fuqi dhe zëvendëson në mungesë, udhëheqësin e departamentit;
 • Rishikon Statutin, Procedurat e Departamentit të AB dhe përpilon planet e punës ne bashkëpunim me UDAB;
 • Ekzaminimin dhe vlerësimin e përshtatshmërisë dhe efektivitetit të sistemeve të kontrollit të brendshëm;
 • Rishikimin e aplikimit dhe efektivitetin e procedurave për menaxhimin e rrezikut dhe metodologjive për vlerësimin e rrezikut;
 • Rishikimin e sistemeve të menaxhmentit dhe të informacioneve financiare, përfshirë sistemin elektronik të informacioneve dhe shërbimet elektronike bankare;
 • Rishikimin e saktësisë dhe besueshmërisë së regjistrave të kontabilitetit dhe të raporteve financiare;
 • Rishikimin e mjeteve për ruajtjen e aseteve;
 • Rishikimin e sistemit të bankës për vlerësimin e kapitalit të saj në lidhje me vlerësimin e rrezikut;
 • Vlerësimin e ekonomicitetit dhe efikasitetit të operacioneve;
 • Testimin e transaksioneve dhe të funksionimit të procedurave specifike të kontrollit të brendshëm;
 • Rishikimin e sistemeve të themeluara për të siguruar pajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe rregullative, kodin e sjelljes dhe implementimin e politikave dhe procedurave;
 • Testimin e besueshmërisë dhe përpikëshmërisë së raportimeve rregullatore;
 • Mbikëqyr zbatimin e SNK, SNA-ve, SNAB-ve dhe SNRF;
 • Kryen auditimet sipas Statutit, Politikës dhe Procedurës së Auditimit të Brendshëm në bankë;
 • Kontrollon zbatimin e politikave dhe procedurave të brendshme të bankës;
 • Përgatit dhe monitoron programet dhe planet e auditimit të Brendshëm në bazë të planit;
 • Diskuton rezultatet e auditimit të kryer me personin përgjegjës të njësisë/degës/shërbimit dhe jep këshilla rreth veprimeve që duhet ndërmarrë për përmirësimin e gjendjes;
 • Bënë sistemimin dhe indeksimin e letrave të punës;
 • Kryen kontrollimin e cilësisë së punës së auditimit bazuar ne proces;
 • Përpilon draft raporte dhe raporte për auditimet e kryera si dhe raporte javore, mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Monitoron implementimin e rekomandimeve të dhëna nga raportet e auditimit;
 • Siguron mbështetje te nevojshme kontrolleve jashtme si BQK-ja dhe auditorëve të jashtëm;
 • Kryerjen e punëve të tjera sipas nevojës dhe kërkesave të udhëheqësit të departamentit dhe Komitetit të Auditimit.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 08 shkurt 2023

Për ne

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Jemi bashkëpunues, miqësor, dhe kemi ambient gjithëpërfshirës, të ndryshëm dhe të respektueshëm. Ne mbështesim zhvillimin e karrierës tuaj dhe balancimin e punës me jetën personale. Bashkohu ekipës sonë!

Deklarata e politikës

BPB është punëdhënës i mundësive të barabarta. Ne respektojmë dhe trajtojmë çdo individ njëjtë duke respektuar kulturat e ndryshme, perspektivat, aftësitë dhe eksperiencat në vendin e punës si dhe gjatë procesit të punësimit.

Procedura e aplikimit

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Apliko online

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6905
171
1521
6537