Asistente Administrative, Teknik i IT dhe Serviser, Ndihmës Depoist, Mirëmbajtese
 • /
Skaduar
M.E. Display
Prishtinë
Administrate Shitje
Full Time
Përshkrimi

M.E. Display është një kompani e specializuar në shitjën e lëndëve të para dhe pajisjëve në industrinë e shtypit, si dhe furnizimin me materiale për reklamim përmes përfaqësive të brendëve të njohura botërore.

Për nëvojat e zyrës qëndrore në Çagllavicë-Lagjja Marigona, kompania ”M.E Display”, shpall konkurs për vende të lira pune për pozitat si në vijim:

POZITA: Asistente Administrative

Përgjegjësite:

 • Komunikimi direkt me furnitorë në baza të rregullta;
 • Realizimi i porosive drejt blerësve dhe shitja sipas planit të shitjes;
 • Hartimi i planit të importeve në pajtueshmëri me planin vjetor të shitjes;
 • Përcaktimi i kohës së dorëzimit të mallit nga furnitori;
 • Viziton panairet sipas një plani të parapërcaktuar;
 • Porositja e mostrave ose materialit promovues të produktit;
 • Konsiderimi i kushteve afariste dhe komerciale;
 • Përcaktimi i sasisë, kohës së dorëzimit të mallit dhe mënyrës së pagesës;
 • Evidentimi dhe përcjellja e kontratave me furnitorët;
 • Monitorimi i afateve për transportin dhe dorëzimin e produkteve të importuara;
 • Ruajtja e kontakteve me furnitorët ekzistues dhe potencial,
 • Dokumentimi dhe reklamimi i produkteve të importuara me cilësi të ulët tek furnitorët përgjegjës;
 • Përcjellja e punëve administrative dhe mirëmbajtese së të dhënave.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë të kryer fakultetin Ekonomik, Biznes ose në drejtimet relevante;
 • Të ketë së paku dy vite përvojë pune në punë të ngjashme;
 • Të këtë njohuri të zhvilluara për biznes për Import/Eksport të lëndës së parë;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyer të planifikimit dhe të organizimit të punës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyer të menaxhimit të kohës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyer të komunikimit dhe prezentimit;
 • Të njohë gjuhën Angleze obligative.(Niveli C1,C2)
 • Njohje e paketës së Microsoft office dhe Internet explorer;
 • Të këtë patent shofer kategori B ;

POZITA: Teknik i IT dhe Serviser

Përgjegjësitë:

 • Testimin dhe riparimin e pajisjeve të Printimit (pajisje për printim dixhital) dhe Makinave tjera industriale.
 • Këshillim i klientit për sistemin elektrik adekuat, në mënyrë që furnizimi i Makinerive ti përshtatet kërkesës dhe sistemit të makinës së caktuar.
 • Të asistojë në instalimin dhe montimin e paisjeve të printimit, Makinave tjera industriale dhe kompjuterëve.
 • Ndihmonë klientët dhe stafin me sfidat e harduerit dhe softuerit.
 • Mirëmbajtjen e paisjeve të Teknologjisë Informative në kompani përmes riparimit ose zëvendësimit.
 • Instalon pjesën hardwerike dhe softwerike të kompjuterëve dhe pajisjeve periferike të nevojshme si dhe paisje tjera të internetit (rutera, switch etj.), dhe printera.
 • Instalimi dhe konfigurimi i softuert dhe hardwerit dhe funksionet e duhura sipas specifikimeve të Printerëve Digjital dhe Industrial të brendëve të ndryshme.
 • Zhvillon dhe mirëmbanë rrjetet lokale në mënyra që optimizojnë performancën.
 • Zgjidh probleme mekanike dhe themelore elektronike.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të ketë të mbaruar së paku shkollimin e lartë përparësi do të kenë ata që kanë trajnime si: IT Essentials Hardware/Software.
 • Përvojë dhe Certifikatë për servisimin/mirëmbajtjen e Printerëve është përparësi.
 • Preferohet përvojë pune në mirëmbajtjen e makinerive.
 • Njohje e gjuhëve (e preferueshme gjuha Angleze).
 • Aftësi për të përmbushur afatet dhe për të punuar nën presion.
 • Aftësi të vërejë problemet teknike dhe për të reaguar shpejtë.
 • Aftësi për të punuar brenda standardeve të departamentit me një vëmendje të madhe ndaj detajeve, orareve dhe afateve.
 • Të ketë interesim që të avancoj në profesion dhe sidomos të mësojë dhe te avancohet teknikisht në brendët e kompanisë.
 • Të ofrojë gatishmëri të pranoj deyrat nga mbikqyrësi dhe të ketë bashkpunim me stafin.
 • Të ofrojë gatishmëri të punoj jashtë orarit sipas nevojës.
 • Obligative leja e qarkullimit rrugor (kategori B).

POZITA: Ndihmës Depoist (një pozitë)

Përgjegjësitë:

 • Të bëjë ngarkimin/shkarkimin e mallrave edhe të bëjë regjistrimin e tyre në depo,
 • Të bëjë pranimin e porosive,
 • Të bëjë përgatitjen për daljen e mallit nga depo dhe organizimin e liferimit të mallit,
 • Të mirret me mallin e importuar, gjendjen fizike, kontrollin e kualitetit dhe sasisë,
 • Të kujdeset për mirëmbajtjen e vendit të punës,
 • Detyra të tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi direkt që ndërlidhen me punën.

Kualifikimet:

 • Të ketë të kryer shkollimin e mesëm,
 • Përparësi kanë kandidatët me përvojë pune si ndihmës deposit apo punë të ngjashme,
 • Të ketë shkathtësi organizative dhe të menaxhimit të kohës,
 • Patentë shoferi valide,
 • Të jetë fleksibil në orarin e caktuara.

POZITA: Mirëmbajtese

Përgjegjësitë:

 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e hapësirave të brendshme të kompanisë,
 • Të njeh dhe përdor mjetet e punës sipas praktikav të mirëmbajtjes higjienike,
 • Zbaton rregulloren e kompanisë për siguri,
 • Ruajtja e pajisjeve të kompanisë

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cakura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV-in e tyre përmes email adrese elektronike apliko@medisplay.eu .

Në fushën e subjektit të specifikohet pozita për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të ftohen në fazat e metëjshme të rekrutimit.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
3887
155
1025
3190