Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
 • /
Skaduar
Gjelbër
Prishtinë
Financa
Përshkrimi

Bazuar në vendimin e Bordit të Drejtorëve nr. 2655 të datës 18.10.2023 si dhe dispozitave të nenit 21 të Ligjit nr. 03/L-087 mbi Ndërmarrjet Publike, respektivisht dispozitave të nenit 13 të Ligjit nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 5 pika 5.3 të Statutit të NPL “Gjelbër” SH.A, Bordi i Drejtorëve të NPL “Gjelbër” SH.A me datë 24.10.2023 shpallëkonkurs publik për këtë pozitë:

Titulli i pozitës: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit Kohëzgjatja e kontratës: 3 vite me mundësi vazhdimi

Orari i punës: I plotë

Niveli i pagës: Sipas Rregullores së Brendshme të Ndërmarrjes

Vendi: Prishtinë

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

 • Të posedojë diplomë universitare – Fakulteti Ekonomik
 • Së paku 5 vite punë profesionale nga fusha e Financave dhe/ose Kontabilitetit.
 • Tëplotësojë kushtete kualifikimit sipas nenit 17.1 si dhe të plotësojë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d),(f),(j),(k),(l) të Ligjit nr. 03/L -087 të Ndërmarrjeve Publike dhe Plotësim Ndryshimit të LNP nr. 04/L-111 neni 13;
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks të veçantë në Ligjin për NP, Ligjin për Shoqëritë Tregtare;
 • Të ketë aftësi organizative, drejtuese dhe aftësitë shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Shkathtësi të dëshmuara në punë me grupe dhe organizim të ndërmarrjes apo të ngjashme;
 • Shkathtësi të mira në punën me kompjuter;
 • Njohja e GjuhësAngleze e preferuar.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Përpilon planin buxhetor dhe kërkesën për ndarje buxhetore të ndërmarrjes;
 • Përpilon planin e biznesit, raportet vjetore dhe tremujore brenda afateve të përcaktuara me Ligjin për Ndërmarrjet Publike;
 • Siguron që të gjitha faturat e rregullta të pranuara në ndërmarrje të regjistrohen dhe të ekzekutohen brenda afatit ligjor;
 • Është përgjegjës për zbatimin e të gjitha dispozitave financiare dhe standardeve të kontabilitetit, ligjet e aplikueshme në Kosovë, të cilat rregullojnë çështjet financiare dhe aktet normative të ndërmarrjes;
 • Organizon, udhëheqdhe kontrollon punën e departamentit financiar;
 • Mban evidencëdhe dokumentacion të saktë për investimet dhe pagesat e ndërmarrjes;
 • Kujdeset për pasurinë e ndërmarrjes, monitoron punën e komisioneve, kontrollon hyrje - daljet financiare në përgjithësi;
 • Përcjell gjendjen financiare në banka dhe bashkëpunon me institucionet bankare dhe organet tjera në interes të ndërmarrjes;

Informatë për procedurën e konkurimit

Aplikantët e interesuar për këtë vend pune duhet të bashkangjesin këto dokumente:

 • Aplikacionin e plotësuar;
 • CV e aplikantit;
 • Diplomën universitare nga Fakulteti Ekonomik
 • Dëshminë mbi përvojëne punës, referencat si dhe certifikata tjera profesionale;
 • Deklaratën nën Betim;
 • Certifikatën që nuk është nën hetime (jo me e vjetër se 6 muaj);
 • Kopjen e letërnjoftimit;

Aplikantët e interesuar kërkesën për aplikim me dokumentacion të rregullt, duhet ta paraqesin në arkivin e NPL ”Gjelbër’’Sh.A., Rr. Tahir Zajminë Prishtinë objektii Zjarrëfikësve, çdo ditë pune prej orës 07:00 – 15:00, në afat prej 30 ditësh nga data e publikimit të konkursit në mjetet e informimit.

Data përfundimtare për dorëzimin e aplikacioneve është 24.11.2023.

Aplikacioni mund të merret në zyrat e ndërmarrjes.

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora br. 2655 od 18.10.2023. godine kao i odredbe člana 21. Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima, odnosno odredbe člana 13. Zakona br. 04/L-111 za izmenu i dopunu zakona br. 03/L-087 za Javna preduzeća, član 5 tačka 5.3 Statuta NPL "Gjelbër" SH.A, Upravniodbor NPL "Gjelbër" SH.A dana 24.10.2023. godine ponovo raspisuje javni konkurs za ovu poziciju:

Naziv pozicije: Glavni službenik za finansije i trezor Trajanje ugovora: 3 godine sa mogućnošću produženja.

Radno vreme: Puno radno vreme

Visina plata: Prema internom pravilniku preduzeća

Mesto: Priština

Kvalifikacije i stručna obuka

 • Da posedujevisoku stručnu spremu – Ekonomski fakultet
 • Najmanje 5 godina profesionalnog rada u oblastifinansija i/ili računovodstva.
 • Da ispunjava uslove kvalifikacije prema članu 17.1 kao i da ispunjava kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke(d), (f), (j), (k), (l) Zakona br. 03/L -087 javnih preduzećai izmene i dopune ZPP br. 04/L-111 član 13;
 • Dobro poznavanje zakona i propisa koji su na snazi, sa posebnim akcentom na Zakon o JP, Zakono privrednim društvima;
 • Da poseduje organizacione, liderske i odličnekomunikacijske veštine;
 • Dokazane veštineu radu sa grupama i organizacijom preduzećaili slično;
 • Dobro poznavanje rada na računaru;
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Sastavlja plan budžeta i zahtev za raspodelu budžeta preduzeća;
 • Sastavlja poslovni plan, godišnje i tromesečne izveštajeu rokovima utvrđenim Zakonom o javnim preduzećima;
 • Osiguravada susve redovne fakture primljeneu preduzeću registrovane i izvršeneu zakonskom roku;
 • Odgovoran je za sprovođenje svih finansijskih odredbii računovodstvenih standarda,važećih zakona na Kosovu, koji regulišu finansijska pitanja i normativne akte preduzeća;
 • Organizuje, vodi i kontroliše rad finansijskog sektora;
 • Čuva tačneevidencije i dokumentaciju za investicije i plaćanja kompanije;
 • Brine o imovini preduzeća, prati rad komisija, kontroliše finansijske prilivei odlive uopšte;
 • Prenosi finansijsku situaciju bankama i sarađuje sa bankarskim institucijama i drugim organimau interesu preduzeća;

Informacije o konkursnoj proceduri

Kandidati zainteresovani za ovu poziciju moraju priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Popunjena prijava;
 • CV podnosioca prijave;
 • Visoka stručnasprema Ekonomskog
 • Dokaz o radnom iskustvu, reference i druga stručna uverenja;
 • Izjava pod zakletvom;
 • uverenje koje nije pod istragom (ne starije od 6 meseci);
 • Kopija lične karte;

Zainteresovani aplikanti treba da podnesu zahtev za prijavu sa redovnom dokumentacijom u arhivu NPL "Gjelbër" Sh.A., Rr. Tahir Zajmi u Prištini, Vatrogasni objekat, svakog radnog dana od 07:00 - 15:00 časova, u roku od 30 dana od dana objavljivanja tendera u medijima.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 24.11.2023.

Prijava se može dobitiu kancelarijama kompanije.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5827
101
1356
5623