SLUŽBENIK/CA INTERNE REVIZIJE
Skaduar
KRU "Hidroregjioni Jugor" SH.A Prizren
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 21, u vezi sa članom 17 Zakona o Javnim Preduzećima (Zakon br. 03/L-087), izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 i Zakonom br. /L-009 za NP, Komisija za Auditiranje R.K.V. "Hidroregjioni Jugor" Sh.A., iz Prizrena, odlučila da objavi:

PONOVNO OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

SLUŽBENIK INTERNE REVIZIJE

1. Naziv radnog mesta: SLUŽBENIK/CA INTERNE REVIZIJE

Mesto: Prizren
Kompanija: Regionalna Kompanija Vodovada "Hidroregjioni Jugor" Sh.A.
Odgovara: Komitetu Revizije
Nivo plate: Kategorija III
Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

Uslovi i potrebne kvalifikacije:

Komisija za reviziju želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, kao i da ispunjavaju kriteriume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (k) i ( l) Zakona o Javnim Preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje za radnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Kandidat mora imati univerzitetsku diplomu sa najmanje 240 bodova/ECTS ili ekvivalentno, iz Ekonomije (Finansija, Računovodstva, Menadžmenta) ili drugih relevantnih oblasti studija. Diplome stranih univerziteta moraju biti nostrifikovane od strane Ministarstva Obrazovanja,
 • Da poseduje sertifikat internog revizora u javnom sektoru, izdat od strane Ministarstva Finansija ili sertifikat za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru od bilo koje relevantne međunarodne ili domaće institucije u skladu sa kriterijumima izdatim od strane Ministra Finansija (dokaz);
 • Sertifikovani stručnjak za računovodstvo ili bilo koju drugu oblast u oblasti finansija;
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti revizija/finansije ili računovodstva (najmanje 3 godine na menadžerskom nivou). Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim preduzećima/korporacijama velikih veličina i visoke složenosti;
 • Treba imati visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Da bude objektivan i nepristrasan;
 • Dobro poznavanje zakona i propisa koji su na snazi, sa posebnim akcentom na Zakon o JP i druge zakone koji se odnose na unutrašnju kontrolu i finansijsko upravljanje;
 • Veštine komunikacije, planiranje rada i upravljanje revizijskim aktivnostima;
 • Istraživačke, analitičke, evaluacijske vještine i formulisanje preporuka i stručnih savjeta;
 • Sposobnost saradnje sa menadžmentom i osobljem kompanije;
 • Sposobnost delegiranja i praćenja ovlaštenja i odgovornosti saradnicima za obavljanje delegiranih funkcija;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih programa;
 • Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Vrši funksiju na objektivan i profesionalan način i u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija br. 06/L-021 i metodologiju unutrašnje revizije za javni sektor, usvojenu od strane Ministarstva finansija;
 • Postupa u skladu sa standardima Internog Revizija, Statutom Revizija i Etičkim Kodeksom;
 • Sastavljanje revizijskih procedura, odnosno plana interne revizije za sve transakcije Kompanije u skladu sa ciljevima, politikama i procedurama interne kontrole na osnovu važećeg zakonodavstva;
 • Revizija finansijskih investicionih planova Kompanije, godišnjeg poslovnog plana i godišnjeg budžeta;
 • Revizija godišnjeg bilansa stanja, prikaz dobitaka i gubitaka, kao i finansijski izveštaj propisan zakonom;
 • Objektivna procena efektivnog korišćenja resursa Kompanije i davanje adekvatnih preporuka komisiji za reviziju odnosno rukovodstvu Kompanije;
 • Provera podobnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju sprovođenje svih važećih zakona na Kosovu tokom obavljanja svoje aktivnosti i da obezbedi komisiji za reviziju bilo kakve primedbe ili sugestije koje smatra neophodnim;
 • Redovna provera podobnosti i rada sistema i procedura koji imaju za cilj da obezbede da se knjige i dokumentacija Kompanije, uključujući finansijsku dokumentaciju, vode u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonom i da se nacrti godišnjih finansijskih izveštaja pripremaju uredno;
 • Sistematska analiza poslovnih procesa i kontrola povezanih uz njih;
 • Redovno izveštavanje pred komisijom za reviziju i ispunjavanje bilo kog drugog zadatka određenog od strane komiteta za reviziju;
 • Vodi i upravlja unutrašnjom organizacijom kancelarije za reviziju;
 • Vodi i usmerava sve aktivnosti unutrašnje revizije.
 • Interni službenik za reviziju je pod rukovodstvom i nadzorom revizijske komisije i ekskluzivno njime odgovara.

Postupak prijave:

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Aplikacija koja se može preuzeti sa web stranice Kompanije (https://hidroregjioni-jugor.com/oferte-pune/), ili fizička kopija koja se može dobiti u Kompaniju;
 • C.V. detaljan (po mogućnosti u Europass šablonu);
 • Kopija lične karte ili pasoša;
 • Motivaciono pismo (maksimalno 500 reči);
 • Reference (najmanje dve);
 • Notrizovana kopija diplome o overenoj obrazovnoj kvalifikaciji, nostrifikacija za diplome stečene u inostranstvu;
 • Kopije relevantnih sertifikata;
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona radna iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za neko krivično delo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);

Kompletirane aplikacije śalju se mejlom na:

[email protected]

Dostavljena dokumentacija se ne vraća osim originala.

Konkurs će biti otvoren 21 kalendarskih dana od dana objavljivanja, odnosno od 02.11.2023 do dana 22.11.2023, u 16:00 časova

Kandidati sa nekompletnom, nepotpunom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće odbijeni.

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i koji su uvršteni u uži izbor.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i vremenu održavanja usmenog intervjua putem elektronske pošte i javne oglasne table Kompanije.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5828
102
1356
5623