ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM
Skaduar
KRU "Hidroregjioni Jugor" SH.A Prizren
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Në bazë të funksioneve dhe kompetencave që parashihen në nenin 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji nr.03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-111 dhe Ligjin nr.05/L-009 për NP, Komisioni i Auditimit i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A., vendosi të shpall këtë:

RISHPALLJE E KONKURSIT PUBLIK

Për plotësimin e një (1) pozite

ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

1. Titulli i punës: ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

Vendi: Prizren
Ndërmarrja: Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A.
I përgjigjet: Komisionit të Auditimit
Niveli i pagës: Kategoria III
Mandati: 3 vite – me mundësi vazhdimi

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Komisioni i Auditimit dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare me të paktën 240 kredi/ECTS ose ekuivalente, në Ekonomi (Financa, Kontabilitet, Menagjment) apo fusha të tjera të studimeve relevante. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Të ketë certifikatë të auditorit të brendshëm në sektorin publik, e lëshuar nga Ministria e Financave ose certifikatë për auditor të brendshëm në sektorin publik nga ndonjë institucion relevant ndërkombëtar apo vendor në pajtueshmëri me kriteret e nxjerra nga Ministri i Financave (dëshmi);
 • Ekspert i certifikuar në kontabilitet apo ndonjë fushë tjetër në kuadër të financave;
 • Të këtë së paku 5 vite përvojë pune në fushën e auditimit/financave ose kontabilitetit (se paku 3 vite në nivel menaxhues). Preferohen kandidatë me përvojë pune në ndërmarrjet/korporatat tjera me madhësi dhe kompleksitet te lartë;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të jetë objektiv e i paanshëm;
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks të veçantë Ligjin për NP dhe ligjet tjera që kanë të bëjnë me kontrollin e brendshëm dhe menaxhimin e financave;
 • Aftësi të komunikimit, planifikimit të punës dhe udhëheqjes të aktiviteteve tё auditmit;
 • Aftësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e kompanisë;
 • Aftësi të delegimit dhe monitorimit të autoritetit dhe përgjegjësisë tek bashkëpunëtorët për kryerjen e funksioneve të deleguara;
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike;
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Ushtron funksionin në mënyrë objektive, profesionale dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr. 06/L-021 dhe metodologjisë së auditimit të brendshëm për sektorin publik, të miratuar nga Ministria e Financave;
 • Vepron në përputhje me Standardet e Auditimit të Brendshëm, Statutin e Auditimit dhe Kodin e Etikës;
 • Përpilimi i proceduarave të auditimit gjegjësisht planit të auditimit të brendshëm për të gjitha transaksionet e Kompanisë konform objektivave të kontrollit të brendshëm, politikave dhe procedurave të bazuara në legjislacion të aplikueshëm.
 • Auditim i planeve investive financiare të Kompanisë, planit vjetor te biznesit dhe buxhetin vjetor;
 • Auditim i pasqyrës vjetore të bilancit, deklaratat e fitimeve dhe humbjeve si dhe deklarata financiare që kërkohet me ligj;
 • Vlerësimi objektiv i shfrytëzimit efektiv të burimeve të Kompanisë dhe dhënia e rekomandimeve adekuate për komisionin e auditimit përkatësisht menaxhmentin e Kompanisë;
 • Verifikimi i përshtatshmërisë dhe funksionimit të rregullt të sistemeve e procedurave të cilat kanë për qëllim të garantojnë zbatimin e të gjitha ligjeve të aplikueshme në Kosovë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së sajë dhe t’i siguroj komisionit të auditimit çfarëdo vërejtje ose sugjerim të cilat i konsideron te nevojshme ;
 • Verifikimi i rregullt i përshtatshmërisë dhe funksionimin të sistemeve e procedurave të cilat kanë për qëllim të sigurojnë se librat dhe dokumentacioni i Kompanisë, përfshirë dokumentacionin financiar, mbahen në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjin dhe që projekt-deklaratat vjetore financiare të përgatiten në mënyrë të rregullt;
 • Analiza sistematike e proceseve te biznesit dhe kontrolleve të ndërlidhura me to;
 • Raportimi i rregullt para komisionit të auditimit dhe përmbushja e çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga komiteti i auditimit;
 • Udhëheq dhe menaxhon organizimin e brendshëm të zyrës së auditimit;
 • Udhëheq dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm.
 • Zyrtari i Auditimit të Brendshëm të Kompanisë do të jetë nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit dhe do ti raportojë ekskluzivisht atij (KA).

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim:

 • Aplikacioni i cili mund të shkarkohet nga uebfaqja e Kompanisë (https://hidroregjioni-jugor.com/oferte-pune/), apo te merret kopje fizike në Kompani;
 • Një C.V. e detajuar (preferohet në shabllonin Europass);
 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës;
 • Letër motivimi (maksimum 500 fjalë);
 • Referenca (së paku dy);
 • Kopje e noterizuar e diplomës mbi kualifikimin arsimor të noterizuar, ndërsa për diplomat e marra jashtë vendit të kenë nostrifikimin;
 • Kopjet e certifikimeve përkatëse;
 • Dëshmi për përvojën e punës/vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
 • Pasqyrat e kontributeve pensionale (nuk kërkohet për përvojat e punës para themelimit të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, dhe për ato përvoja kur punëdhënësit nuk kanë qenë të detyruar të paguajnë në këtë institucion);
 • Deklarata nën betim sipas neneve 17.1 dhe 17.2 të Ligjit të NP e cila mundë të shkarkohet nga uebfaqja e Kompanisë;
 • Certifikatë nga gjykata kompetente që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale dhe që nuk është i dënuar për kryerjen e ndonjë vepre penale (jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga data e lëshimit);

Aplikacionet e kompletuara dërgohen përmes email-it në adresën: [email protected]

Dokumentacioni i dorëzuar nuk kthehet përveç atyre në origjinal.

Konkursi do të jetë i hapur 21 ditë kalendarike nga dita e publikimit me datë 02.11.2023 e deri me datën 22.11.2023 në ora 16.00 h.

Kandidatët me dokumentacion të pakompletuar, të paplotësuar dhe jo-adekuat dhe jashtë afatit të konkurrimit, do të refuzohen.

Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen për vendin dhe kohën e mbajtjes së intervistës me gojë përmes postës elektronike dhe tabelës së shpalljes publike të Kompanisë.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7334
180
1576
6730