Drejtor i Sektorit të Financave
 • +383 (0) 38 223 777
Skaduar
Fondi i Kosovёs pёr Efiçiencё tё Energjisё
Prishtinë
Financa
Përshkrimi

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, mbështetur në nenin 31, paragrafi 4, nënparagrafi 4.7, i Ligjit Nr. 06/L -079 për Efiçiencë të Energjisë, të nenit 20 dhe 22 të Rregullores për Organizimin e Brendshëm, Punësimin dhe Shpërblimin e Personelit të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (marrë për bazë edhe plotësim-ndryshimet e rregullores bazë), me qëllim të emërimit të Drejtorit të Sektorit të Financave të Fondit të Kosovës për Efiçiencës të Energjisë, shpall:

K O N K U RS

Titulli i pozitës: Drejtor i Sektorit të Financave

Numri i referencës: 12/2023/FKEE

Vendndodhja e pozitës: Prishtinë

Lloji i kontratës: Kontratë pune me orar të plotë për një periudhë të caktuar kohore (3 vjet),
me mundësi të riemërimit

Kohëzgjatja e konkursit: 16.11.2023 – 30.11.2023

Përmbledhje e përgjithshme:

Fondi i Kosovëspër Efiçiencës së Energjisë (FKEE)është entitet i pavarur, autonom dhe i qëndrueshëm i themeluar sipas Ligjit Nr. 06/L -079 për Efiçiencë të Energjisë. Ky fond është themeluar për t’i mundësuar Qeverisë së Republikës së Kosovës të arrijë objektivat politiketë saj për efiçiencën e energjisë përmespromovimit, mbështetjes dhe zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë si dhe tërheqjes dhe menaxhimit të burimeve financiare për të financuar dhe zbatuar projektet e investimeve në fushën e efiçiencës së energjisë në mënyrë të qëndrueshme.

Nën mbikëqyrjen e Drejtorit Menaxhues (DM), Drejtori i Sektorit të Financave është përgjegjës që njësia e tij e shërbimit të arrijë rezultate të qëndrueshme dhe të dukshme përmes operacioneve transparente në fushat profesionale të caktuara në njësinë e tij të shërbimit sipas rregulloreve te brendshme te FKEE-së.

Shënim: Emërtimet në këtë konkursjanë neutrale sa i përket gjinisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Drejtori i Sektorit të Financave është përgjegjës për detyrat kryesore si më poshtë:

 • Të sigurojë përgatitjen me kohë të buxhetit vjetor dhe afatmesëm të FKEE-së në bazë të planeve reale të punës për kornizat përkatëse kohore;
 • Vendosja e kontrollit/monitorimit efektivtë shpenzimeve dhe sistemit të raportimit të rregullt financiar (ndaj DM-së, BD-së dhe INF-ve) çdo tre muaj dhe çdo vit bazuar në standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF);
 • Pagesat të bëhen sipas rregullave dhe me kohë, ashtu që të gjithaburimet financiare të jenënë dispozicion për projektin dhe sigurohet monitorimi i pagesave të kontratës, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet qeveritare të caktuara, ashtuqë të sigurojnë rrjedhjen e mjeteve nga institucionet financiare dhe donatorët;
 • Pasqyrat financiare vjetore të punohen me kohë për t’u dorëzuar për miratim nga BD- ja;
 • Thirrjet publike dhe shpalljet për tenderët e FKEE-së të përgatiten me kohë dhe duke u kujdesur në mënyrë specifike për çështjet e përfshira ekonomike dhe financiare;
 • Të përgatiten dhe përdoren kritere dhe kushte të duhura kur bëhet vlerësimi i vlefshmërisë së rreziqeve financiare dhe garancive financiare në marrëdhëniet me përfituesit;
 • Të bashkëpunojë me shërbimet e përgjithshme në fushën e kontraktimit (marrëveshjet e financimit);
 • Të monitorojë kthimet e pagesavenga përfituesit sipas kushteve kontraktuale;
 • Të këshillojë DM dhe BoD të FKEE-së për përshtatshmërinë e garancive financiare të lëshuara nga përfituesit e ardhshëm;
 • Të zhvillojëmodalitetet e instrumenteve financiare të ofruaranga FKEE që të jenë vlerësuar gjerësisht para se t'i propozohen BD-së për miratim;
 • Të zhvillojë marrëdhënie të biznesit me institucione të tjera financuese lokale dhe të huaja;
 • Të analizojë kërkesat ndaj përfituesve për pagesa dhe procedojë lëshimin e urdhër- pagesave;
 • Të kujdeset që përfituesit janë të mirë-informuar dhe azhurnuar rreth detyrimeve të shlyerjes së obligimeve me MSHE-në;
 • Të angazhohet rreth zhvillimit të modaliteteve të instrumenteve financiare që ofron FKEE-ja;
 • Auditimi financiar i operimeve të FKEE-së (i brendshëm dhe jashtëm) të bëhet sipas afateve të parapara sipas legjislacionit ne fuqi dhe rregulloreve të brendshme të FKEE;
 • Të menaxhojë personelin vartës në të gjitha aspektet (planifikimi i aktiviteteve, koordinimi i punës dhe produktet përfshirë sigurimin e kontrollit të cilësisë, trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve);
 • Kryen detyratë tjera të ndërlidhura siç kërkohen nga FKEE dhe të deleguaranga DM.

Kohëzgjatja e punës dhe kompensimi:

 • Mandati Drejtorit të Sektorit të Financave është tre (3) vjeçar me mundësi të riemërimit.
 • Drejtori i Sektorittë Financave merr kompensimin/pagën të caktuar nga Bordi i Drejtorëve i FKEE-së, sipas rregullativës së brendshme (Koeficienti i pagës caktohet nga vlera 19 deri në 22, ku vlera aktuale e një koeficienti në FKEE është 100€, subjekt i ndryshimit nga Bordi)

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

Kandidati për t’u kualifikuar për pozitën e Drejtorit të Sektorit të Financave duhet t’i përmbush kushtet si në vijim:

 • Të jetë shtetas i Republikëssë Kosovës apo të ketë ndonjë shtetësitjetër;
 • Të ketë diplomë universitare të njohur (valide) sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës në fushëne ekonomisë, financave, kontabilitetit apo fushave të ngjashme;
 • Të ketë të paktën tetë (8) vite përvojë pune profesionale, prej të cilave katër (4) vite përvojë menaxheriale në pozitat menaxheriale në financa, projekte apo në fusha të ngjashme relevante.
 • Të mos jetë i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepër penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe krimet tjera që lidhen me vendin e punës;
 • Tëketë aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal në njërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë dhe njohje e shumë e mirë e gjuhës angleze;
 • Të ketë integritettë lartë moral, aftësi të larta komunikimidhe vendimmarrëse;
 • Të posedojë shkathtësi në teknologji informative në aplikacionet e MS;
 • Certifikime profesionale në fushën e financave, kontabilitetit, energjisë dhe në menaxhim të projekteve konsiderohen përparësi;
 • Të ketë shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim;
 • Të ketë qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve të FKEE-së;
 • Të ketë aftësi të mira për të përcaktuar prioritetin e detyrave të rëndësishme dhe aftësi për të punuar nën presion.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURRIMIT

FKEE ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Po ashtu, FKEE siguron që procedurat e përzgjedhjes të jenë të hapura, ofron konkurrencë jo-diskriminuese, objektive dhe transparente, duke u bazuar në një grup kualifikimesh dhe aftësish.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet përcjellëse si në vijim:

 • Kopja e pasaportës ose letërnjoftimit valid(që dëshmon shtetësinë e aplikantit);
 • Biografia (CV); (CV-ja duhet të përmbajësqarime të detajuara lidhur me natyrën e përvojës menaxheriale të aplikantit);
 • Dëshmitë për kualifikimet arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MAShTI).
 • Dëshmitë e përvojës së punës; (Dëshmimi i përvojës së punës bëhet nëpërmjet:

1. Kontratave apo vërtetimeve të punës të lëshuara nga punëdhënësit mbi marrëdhënien e punës; dhe 2. Pasqyra e kontributeve pensionale - Trusti. Përvojë menaxheriale konsiderohet pozitë e punës që ka nën menaxhim staf dhe/apo buxhet dhe/apo projekte);

 • Letra motivuese; (Kjo letër me maksimum 2 faqe, shpjegon se si ndërlidhet përvoja e punës të kandidatit me pozitën që ka aplikuar si dhe sqaron vizionin e kandidatit për punën e FKEE-së për kohëzgjatjen e mandatit. Letrat motivuese që janë shabllone të përgjithshme dhe që nuk elaborojnë ndërlidhjen e përvojës së punës të kandidatit me pozitën që ka aplikuar, nuk do të merren parasysh);
 • Certifikata që dëshmon se nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një veprepenale sipas kriterevetë konkursit; (Certifikata që dëshmon se aplikuesi nuk është dënuar me vendim formës së prerë për kryerjen e një vepre penale merret nga gjykata kompetente. Certifikata duhet të jetë jo më e vjetër se sa data e publikimit të konkursit);
 • Dy letra referuese (preferohet nga punëdhënësit/mbikëqyrësit paraprakë dhe/ose aktualë);

Dorëzimi i aplikacioneve:

Dokumentet e aplikimit mund të përgatiten në cilëndonga tre (3) gjuhët: shqip, serbisht ose anglisht.

Dokumentacioni dorëzohet në mënyrë elektronike (i skenuar) në Fondin e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, në adresën elektronike [email protected].

Dorëzimi i saktë aplikacionit është përgjegjësi e aplikantëve. Dokumentacioni i pakompletuar rezulton me diskualifikim të kandidatit.

Afatii konkurrimit nga data 16.11.2023 deri më datë 30.11.2023.

Dokumentacioni i dërguar pas datës së fundit të konkurrimit nuk do të pranohet.

Për informata shtesë, ju lutemikërkoni sqarim në email adresën[email protected]

FKEE mban të drejtën e anulimit apo pezullimit të këtij konkursi në cilëndo fazë, varësisht nga çështje të ndërlidhura me këtë konkurs.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5827
101
1356
5623