Menaxher-e dege (2), Analist-e Kreditor-e (4), Arkatar-e dhe zyrtar-e për regjistrim (2)
Skaduar
Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K.
Prishtinë
Arkë Menaxhment Te tjera
Përshkrimi

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K.,është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision të ofroj shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane, me fokus prioriteti në bujqësi dhe një vëmendje të veçantë për qëndrueshmërinë financiare, sociale dhe mjedisore.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k, me qellim te plotësimit te vendeve te punes te planifikuara per vitin 2024, shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim te pozitave si ne vijim:

 1. Një (1) Menaxher-e dege për degën Graçanicë
 2. Një (1) Pergjegjes-e dege për degën 2 në Prishtinë
 3. Dy (2) Analist-e Kreditor-e për Graçanicë
 4. Dy (2) Analist-e Kreditor-e për degën 2 në Prishtinë
 5. Një (1) Arkatar-e dhe zyrtar-e për regjistrim për degën Graçanicë
 6. Një (1) Arkatar-e dhe zyrtar-epër regjistrim për degën 2 në Prishtinë

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menaxher-e dege (Pozita1)

Përgjegjësitë:

 • Menaxhon portfolion e deges dhe te gjitha punet lidhur me aktivitetin kreditor,
 • Menaxhon kualitetin e portofolios se deges,
 • Menaxhon stafin e deges dhe definon prioritetet per punen e tyre ne perputheshmeri me procedurat e KRK- se,
 • Kontribon ne perpilimin e planeve strategjike te KRK-se.
 • Merr pjese ne mbledhjet e komitetit kreditor te deges si anetar,
 • Menaxhon aktivitetin e marketingut dhe promovimit te ofertes kreditore ne dege,
 • Analizon tregun ne te cilen operon dhe identifikon nevojat per produkte te reja kreditore,
 • Vlereson performancen e stafit te deges se bashku me pergjegjesit e tij dhe propozon trajnimet e nevojshme,
 • Kontrollon kualitetin e te dhenave lidhur me kredit e deges dhe respektimin e afateve per regjistrimin e kthimeve dhe shperndarjeve te kredive ne databaze,
 • Menaxhon punen ne dege qe ka te beje me para te gateshme duke respektuar procedurat dhe rregulloret e KRK per operim,
 • Kordinon punen ne mes te deges dhe zyres qendrore te KRK-se.
 • Menaxhon shpenzimet e funksionimit te deges ku punon,
 • Kontrollon dokumentet qe transmetohen nga stafi i deges ne Zyren Qendrorene Prishtine,
 • Kontrollon kompletimin dhe sistemimin e dokumentacionit lidhur me kredit dhe dokumentacionin financiar lidhur me shperndarjen dhe kthimin e kredive,
 • Dhe detyra te tjera qe i caktohen nga menaxhmenti.

Kushtet e kerkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo kualifikim ekuivalente profesional (e preferueshme),
 • Përvojë pune ne menaxhim te deges apo pervoje relevante ne kredidhenie (psh. Analist kreditor, Zyrtar per kolektim, etj.)
 • Aftesi ne menaxhimin e stafit dhe monitorimin e punes se tyre,
 • Njohuri shume të mira të punës me kompjuter, të njoh MicrosoftOffice dhe punen me baza te te dhenave,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (inkurajohen te aplikojne komunitetet qe jetojne ne Graçanicë),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pergjegjes-e dege (Pozita 2) Përgjegjësitë :

 • Pergjegjes per krijimin dhe menaxhimin e portfolios se deges dhe te gjitha punet lidhur me aktivitetin kreditor,
 • Pergjegjes per stafin dhe definimin e prioriteteve për punën e tyre ne perputheshmeri me procedurat e KRK-se,
 • Kontribon ne perpilimin e planeve strategjike te KRK-se.
 • Merr pjese ne mbledhjet e komitetit kreditor te degës si anëtar,
 • Pergjegjes per menaxhimin e aktivitetive te marketingut dhe promovimit te ofertës kreditore,
 • Analizon tregun ne te cilen operon dhe identifikon nevojat per produkte te reja kreditore,
 • Kontrollon kualitetin e te dhenave lidhur me kredit dhe respektimin e afateve per regjistrimin e kthimeve dhe shperndarjeve te kredive ne databaze,
 • Koordinon punën ne mes te degës dhe zyrës qendrore te KRK-se,
 • Kontrollon kompletimin dhe sistemimin e dokumentacionit lidhur me kredit dhe dokumentacionin financiar lidhur me shperndarjen dhe kthimin e kredive,
 • Detyra te tjera qe i caktohen nga menaxhmenti.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi, bujqësi, etj,
 • Përvojë paraprake në punë të ngjashme (e preferueshme),
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office dhe punënme baza të të dhënave,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analist-e Kreditor-e (Pozita 3 dhe 4) Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore permes kontaktit me klient,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme por nuk eshte kusht),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jetë i/e motivuartë punoj në zona ruraledhe urbane,
 • Njohuri të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Banor i komunës për të cilën konkurron,
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkatar-e dhe zyrtar-e për regjistrim (Pozita 5 dhe 6) Përgjegjësitë:

 • Prezanton produktet e KRK tek klientet.
 • Regjistron te gjitha te dhenat lidhur me procesin e kredidhenies ne dege.
 • Pranon pagesat e klienteve dhe shperndane kredite e aprovuara.
 • Regjistron transaksionet në programin adekuat dhe siguron që të dhënat e llogarive të klientëve në program të jenë të sakta.
 • Verifikon dhe sistemon dosjet e kredive te shperndara.
 • Siguron shërbim të shkëlqyeshëm ndaj klientëve me qëllim të krijimit të një ambienti të hapur dhe miqësor.
 • Raporton në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor.
 • Punë të tjera të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kerkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi (e preferueshme),
 • Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
 • Njohuri shumë të mira të punës me kompjuter, të njoh MicrosoftOffice dhe punën me baza të të dhënave,
 • Njohuri te ndonje programi te kontabilitetit apo programi per futjen e te dhenave (e preferueshme),
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 20.02.2024 deri me dt. 26.02.2024.
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin për pozitën përkatëse në linkun: http://krk-ks.com/vendepune

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

KRK ofron zhvillim profesional dhe pako konkuruese të kompensimit ne perputhje me pergjegjesite dhe pervojen.

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroj mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K. mikrofinansijska institucija registrovana u CBK, sa misijom pružanja finansijskih usluga klijentima sa niskim prihodima, sa posebnim fokusom na mikro, mala, poljoprivredna preduzeća i druge aktivnosti ururalnim i urbanim područjima, sa prioritetnim fokusom na poljoprivredu i posebne pažnje na finansijsku, socijalnu i ambientalnu održivost.

U cilju popunjavanja radnih mesta planiranih za 2024 godinu, Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K. najavljuje:

O G L A S

za sledeća slobodna radna mesta:

 1. Jedan (1) Menadžer ogranka za ogranak Gračanica
 2. Dva (2) Kreditna Analitičara za Gračanicu
 3. Jedan (1) Blagajnik i referent za registraciju za ogranak Gračanica

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menadžer ogranka (pozicija 1)

Odgovornosti:

 • Upravlja portfoliom ogranka i svim radovima vezanim za kreditnu delatnost,
 • Upravlja i obezbedjuje kvalitet svojih portfolija,
 • Rukovodi osobljem ogranka i definiše prioritete za njihov rad u skladu sa procedurama KRK,
 • Doprinosi razvoju strateških planova KRK,
 • Prisustvuje sastancima kreditnog odbora ogranka kao član,
 • Upravlja aktivnošću marketinga i promocije kreditne ponude u ogranku,
 • Analizira tržište na kome posluje i identifikuje potrebe za novim kreditnim proizvodima,
 • Procenjuje učinak osoblja ogranka zajedno sa njegovim odgovornostima i predlaže potrebne obuke,
 • Kontroliše kvalitet podataka vezanih zakredite ogranka kao i poštovanje rokova evidentiranih za povraćaj i raspodelu kredita u ogranku,
 • Upravlja radom u filijali koja se bavi gotovim novcem poštujući radne procedure i propise KRK,
 • Koordinira rad između ogranka i centralne kancelarije KRK,
 • Upravlja operativnim troškovima filijale u kojoj radi,
 • Proverava dokumenta koja se od strane osoblja filijale šalju centralnoj kancelariji Priština,
 • Proverava popunjavanje i uređenje dokumenata vezanih za kreditnu i finansijsku dokumentaciju kao i alokaciju i otplatu kredita,
 • Izvršava ostale zadatke dodeljene od strane rukovodstva.

Potrebni uslovi:

 • Univerzitetska diploma iz ekonomijeili ekvivalentna stručna kvalifikacija (poželjno),
 • Radno iskustvo u upravljanju filijalom ili relevantno iskustvo u kreditiranju (npr. Kreditni analitičar, Kolekcionar i dr.)
 • Veštine upravljanja osobljem i praćenja njihovog rada,
 • Vrlo dobro poznavanje rada sa računarima, poznavanje Microsoft Office-a i rada sa bazama podataka,
 • Dobre veštine komunikacije i pregovaranja.
 • Dinamičnost, fleksibilnost, kreativnost i spremnost za timski rad.
 • Poznavanje engleskog jezika (poželjno),
 • Stanovnik opštine za koju se konkuriše (podstiču se zajednice koje žive u Gračanici da se prijave),
 • Posedovanje vozačke dozvole kategorije B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreditni Analitičar (pozicija 2) Odgovornosti:

 • Promoviše kreditne ponude putem kontakta sa potencijanom strankom/kupcem,
 • Analizira kreditnu potražnju, predstavlja ih kreditnom odboru i vrednujekolaterale,
 • Priprema potrebnu dokumentaciju za odobravanje kredita, vrši nadzor nad otplatom kredita i upis istih u odgovarajući program,
 • Izveštava centralnoj kancelariji o kreditnoj delatnosti,
 • Izvršava ostale administrativne poslove vezane za odobravanje kredita.

Potrebni uslovi:

 • Univerzitetska diploma iz ekonomije ili poljoprivrede, itd.(poželjno),
 • Radno iskustvo u mikro finansijskom ili bankarskom sektoru (poželjno, ali nei preduslov),
 • Poznavanje kreditiranja i motiviranosti za rad u ruralnim i urbanim sredinama,
 • Radno znanje računara, Microsoft Office paketa.
 • Dobre veštine komunikacije i pregovaranja.
 • Dinamičnost, fleksibilnost, kreativnost i spremnost za timski rad.
 • Stanovnik opštine za koju konkuriše (podstiču se zajednice koje žive u Gračanici da se prijave),
 • Posedovanje vozačke dozvole kategorije B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blagajnik i referent za registraciju (pozicija 3)

Odgovornosti:

 • Predstavljanje proizvoda potencijalnom kupcu/stranci,
 • Uredjivanje svih podataka vezanih za proces kreditiranja u ogranku,
 • Prihvaćanje uplata od stranekupaca kao i distribuiranje odobrenih kredita.
 • Evidentiranje transakcija u odgovarajućem programu i obezbeđivanje tačnosti podataka o nalogu korisnika u programu.
 • Proveravanje i uređivanje distribucije kreditnih predmeta.
 • Pružanje odličnog korisničkog servisa sa ciljem stvaranja otvorenog i prijateljskog okruženja.
 • Odgovaraju kreditnom birou.
 • Izvršavaju i ostale poslove vezane za kreditnu adresu.

Potrebni uslovi:

 • Univerzitetska diploma iz ekonomije (poželjno),
 • Iskustvo rada na sličnim poslovima (poželjno),
 • Vrlo dobro poznavanje rada sa računarima, poznavanje Microsoft Office-paketa i rada sa bazama podataka,
 • Poznavanje računovodstvenog programa ili programa za unos podataka (poželjno)
 • Dobre veštine komunikacije i pregovaranja.
 • Dinamičnost, fleksibilnost, kreativnost i spremnost za timski rad.
 • Poznavanje engleskog jezika (poželjno),
 • Stanovnik opštine za koju se konkuriše (podstiču se zajednice koje žive u Gračanici da se prijave),
 • Posedovanje vozačke dozvole kategorije B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas je otvoren od 20.02.2024. do 26.02.2024. Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti putem prijave za relevantno radno mesto popunjavanjem odredjenog obrazca koji se nalazi na sledećoj vezici: http://krk-ks.com/vendepune

Samo odabrani broj kandidata će biti pozvan na intervju.

KRK obezbeđuje profesionalni razvoj i konkurentne kompenzacione pakete u skladu sa odgovornostima i iskustvom.

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K. je posvećeno pružanju jednakih mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6905
171
1521
6537