Thirrje për grante - Grante për Shërbime Këshillimore në Bujqësi-Prodhimtaria Primare
Skaduar
IREX
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Thirrje për grante - Grante për Shërbime Këshillimore në Bujqësi-Prodhimtaria Primare

SHQIP:

Aktiviteti i USAID-it për zhvillimin e fuqisë punëtore në Kosovë përmes sektorit privat.
Mundësi financimi, Grante për Shërbime Këshillimore në Bujqësi-Prodhimtaria Primare

Aktiviteti për zhvillimin e fuqisë punëtore në Kosovë përmes sektorit privat (PSWD) është aktivitet pesëvjeçar i financuar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Aktiviteti, i cili do të zgjasë nga maji 2022 deri në maj 2027, zbatohet nga Bordi Ndërkombëtar për Hulumtime dhe Shkëmbime (IREX).

Grantet për Shërbimet Këshillimore në Sektorin e Bujqësisë-Prodhimtaria Primare në bazë të kësaj KPA synojnë përkrahjen e ofruesve të trajnimit në dhënien e shërbimeve këshillimore për fermerët (në shkallë të vogël dhe të madhe) dhe komunitetet rurale përmes një programi ekzistues trajnimi ose zhvillimit të programeve të reja të trajnimit për t’iu përgjigjur nevojave të identifikuara të aftësive të sektorit privat.

Pjesëmarrësit në këto programe pas trajnimit duhet të zotërojnë shkathtësitë e kërkuara nga punëdhënësit e sektorit privat në mënyrë që ata t’i avancojnë shkathtësitë e tyre në bujqësi.

Në varësi të disponueshmërisë së fondeve, PSWD pret të ndajë grante për organizatat e pranueshme në kuadër të kësaj KPA-je, me shumë minimale financimi prej 5,000 EUR për grant të ndarë dhe vlerë maksimale prej 20,000 EUR.

Afati për aplikim është deri më 22 maj 2024, ora 23:59

Për më shumë informata ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në [email protected]

Informatat shtesë dhe forma e aplikimit gjenden këtu: KPA Pakoja Shqip

SERBIAN

Aktivnost USAID-a za razvoj radne snage vođene putem privatnog sektora na Kosovu,
Mogućnost za finansiranje, Inovativni grantovi za radnu snagu

Aktivnost razvoja radne snage na Kosovu vođene putem privatnog sektora na Kosovu (PSWD) je petogodišnja aktivnost koju finansira Vlada Sjedinjenih Država preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Aktivnost koja traje od maja 2022. godine do maja 2027. godine, sprovodi Međunarodni odbor za istraživanje i razmenu (IREX).

Grantovi za savetodavne usluge u sektoru poljoprivrede-primarne proizvodnje objavljeni u sklopovog ZZA imaju za cilj pružanje podrške pružaocima obuka u pružanju savetodavnih usluga poljoprivrednicima (malim i velikim) i ruralnim zajednicama kroz postojeći program obuke ili izradom novih programa obuke koji će odgovoriti na identifikovane potrebe za traženim veštinama u privatnom sektoru.

Učesnici u ovim obukama trebaju posedovati veštine koje su potrebne poslodavcima u privatnom sektoru kako bi sami učesnici unapredili svoje veštine u poljoprivredi.

U zavisnosti od dostupnosti sredstava, PSWD očekuje da dodeli grantove kvalifikovanim organizacijama u okviru ovog ZZA-a sa minimalnim iznosom finansiranja od 5.000 evra i maksimalnim iznosom od 20.000 evra po grantu.

Rok za apliciranje je do 22. maja 2024.godine, do 23:59h.

Za više informacija molimo vas da nam se obratite putem e-maila: [email protected]

Za pristup paketu za podnošenje prijava i dodatnim informacijama, molimo vas kliknite ovde: Paket ZZA Srpski

English:

USAID Private Sector-Led Workforce Development Activity (PSWD)
Grants for Extension Services in Agriculture-Primary Production

The Private Sector Led Workforce Development Activity in Kosovo (PSWD) is a five-year activity funded by the United States Government through the United States Agency for International Development (USAID). The Activity, which runs from May 2022 to May 2027, is implemented by the International Research & Exchanges Board (IREX).

The grants for Extension Services in Agriculture-Primary Production issued under this RFA should aim to support training providers in delivering extension services to farmers (small and large scale) and rural communities through an existing training program or development of new training programs to respond to identified private-sector skills needs.

Trainees from these training programs should possess the skills demanded by private sector employers so that those trainees will advance their agriculture skills.

Subject to the availability of funds, PSWD expects to award grants to eligible organizations under this RFA, with a minimum funding amount per award of EUR 5,000 and a maximum ceiling of EUR 20,000.

The application deadline is until May 22, 2024, time 23:59

For more information please do not hesitate to contact us at: [email protected]

Access application package and additional information here: RFA Packet English

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7198
172
1566
6675