Zyrtar për Auditim të Brendshëm
 • +383 49 336 524
8 ditë
Trainkos Sh.A
Fushë Kosovë
Ekonomi
Përshkrimi

Në bazë të dispozitave të Nenit 21 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, Nr. 31/15 qershor 2008), respektivisht Nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” Nr. 13/30 maj 2012), në bazë të Nenit 6 të Rregullores Nr. I/32, të datës 29.02.2024 për Procedurat e Rekrutimit të Pozitave të Zyrtarëve të Lartë të HK-Trainkos Sh.A, Komisioni i Auditimit i Hekurudhave të Kosovës-Trainkos Sh.A, në mbledhjen e mbajtur më 26.04.2024 mori vendim të PËRSËRITET:

K O N K U R S I

Pozita: Zyrtar për Auditim të Brendshëm (ZAB)

I përgjigjet: Komisionit të Auditimit të HK-Trainkos Sh.A

Lokacioni: Fushë Kosovë

Afati i fundit për aplikim: 07.06.2024

Politika e Trainkos Sh.A:

Trainkos Sh.A duke qenë i përkushtuar për krijimin e mundësive të barabarta të punësimit, fton të gjithë të interesuarit e të dy gjinive, të të gjitha moshave dhe prejardhjeve etnike që të aplikojnë në Konkursin për ZAB. Trainkos Sh.A është i përqendruar te tregu, ngritja e efikasitetit dhe zhvillimi në një kompani të qëndrueshme dhe të suksesshme në treg duke u bazuar në praktikat më të mira në biznes.

Kushtet dhe kualifikimi i kërkuar:

 • Të ketë diplomë universitare në ekonomi, juridik, administratë publike, financa publike apo fusha të tjera të studimeve relevante.
 • Të jetë Auditor i Certifikuar në sektorin publik.
 • Të ketë pesë (5) ose më shumë vite përvojë pune në fushën e auditimit.
 • Të ketë njohuri mbi rolin e auditimit të brendshëm;
 • Të ketë njohuri, dhe aftësi për të interpretuar dhe zbatuar standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për raportim financiar.
 • Të ketë njohuri për planifikim afarist dhe strategjik, buxhet dhe kontroll të shpenzimeve.
 • Të ketë njohuri për rreziqet afariste dhe kontroll të brendshëm. Aftësi për të dhënë siguri të pavarur dhe objektive për besueshmërinë e raporteve financiare, dhe përputhshmërinë e tyre me ligjet dhe rregulloret në fuqi.
 • Të ketë aftësi për të analizuar dhe vlerësuar të gjitha proceset në ndërmarrje në domenin e operativës (gjenerimin e të hyrave, shpenzimet operative dhe kapitale, prokurimin, personelin dhe pagat, menaxhimin e aseteve, etj.) dhe domenin e menaxhimit (planifikim strategjik, buxhetim, planifikim afarist, raportim financiar, tatimor, menaxhues dhe rregullator, analizë dhe vendimmarrje, etj.) dhe të japë rekomandime specifike përkitazi me kontrollin e tyre të brendshëm.
 • Të ketë aftësi për të kryer vlerësime të pavarura të efikasitetit të politikave, procedurave dhe standardeve nëpërmes të cilave bëhet menaxhimi i resurseve financiare, fizike dhe teknologjike;
 • Të ketë aftësi për të këshilluar Menaxhmentin dhe Bordin e Drejtorëve të Ndërmarrjes lidhur me rreziqet e mundshme në afarizmin e Ndërmarrjes.

Të gjithë kandidatët për ZAB duhet të plotësojnë edhe kushtet dhe kriteret sipas Nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike:

 1. i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 (ligjit bazik),
 2. i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 (ligj t bazik) pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l),
 3. nuk janë, ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës tridhjetë e gjashtë (36) muajsh para datës së aplikimit nuk kanë qenë Drejtorë të Bordit të Kompanisë gjegjëse, dhe
 4. kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Rregullisht të shqyrtojë gjendjen financiare të NP-së dhe kërkesat e saj të planifikuara financiare, si dhe t’i sigurojë Komisionit të Auditimit çfarëdo vërejtje ose sugjerime të cilat i konsideron të nevojshme;
 • Planifikon dhe përgatitë raportet e auditimit që pasqyrojnë qartë objektivat e auditimit, fushëveprimin, gjetjet, rekomandimet dhe konkluzionet sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm.
 • Të menaxhojë dhe organizojë funksionin e rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qëllim që të sigurojnë se librat dhe dokumentacioni i NP-së, duke përfshirë dokumentacionin financiar, mbahen në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe me ligjet ne fuqi;
 • Të kryejë vlerësime të pavarura të efikasitetit të politikave, procedurave dhe standardeve nëpërmes të cilave bëhet menaxhimi i resurseve financiare, fizike dhe informative.
 • Të planifikojë, organizojë dhe mbikëqyrë punën e Zyrës së Auditimit të Brendshëm, duke përfshirë, planifikimin, hartimin dhe menaxhimin e programit për auditimin, organizimin dhe delegimin e punëve, dhe përllogaritjen e resurseve të nevojshme.
 • Të përcaktojë llojin dhe teknikën e auditimit të brendshëm që do të përdoret për secilin rast konkret, bazuar në ligjin pozitiv, praktikat më të mira, si dhe në njohuritë dhe përvojën profesionale.
 • T’i raportojë Komisionit të Auditimit dhe menaxhmentit përkitazi me politikat, programet dhe aktivitetet e Zyrës.
 • Të koordinojë kornizat e auditimit me auditorët e jashtëm dhe të përkujdeset që palët jo vetëm të jenë në dijeni për punën e palës tjetër, por edhe t’u raportohet për fushat gjegjëse.
 • Të monitorojë zbatimin e përgjigjes së menaxhmentit sikurse edhe zbatimin e të gjitha rekomandimeve të Komisionit të Auditimit.
 • Të ekzekutojë shqyrtime apo punë që kërkohen nga Bordi i Drejtorëve, Komisioni i Auditimit, Kryeshefi Ekzekutiv dhe Drejtori Financiar, me kusht që shkurtimi apo punët e tilla të mos cenojnë pavarësinë, objektivitetin dhe funksionet e auditimit të brendshëm.
 • Të demonstrojë integritet, kompetencë dhe kujdes profesional konform me misionin, vizionin dhe vlerat e Ndërmarrjes.
 • Të rekrutojë, trajnojë, mbikëqyrë dhe vlerësojë punonjësit e zyrës.
  • Aplikacionin;

Mandati i ZAB:

ZAB emërohet nga Komisioni i Auditimit me kontratë të rregullt pune me kohëzgjatje tri (3) vite.

Kompensimi i pagës mujore:

Paga e ZAB është e përcaktuar me Kategorizimin dhe Poentimin për Zyrtarë e Lartë – Trainkos Sh.A.

Informatë për procedurën e aplikimit:

Kandidatët për ZAB, duhet t’i dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • CV-në e detajuar duke përfshirë datat e sakta të punësimit dhe detaje të përgjegjësive për çdo pozicion duke përfshirë nivelin e vendimmarrjes, numrin e punonjësve të mbikëqyrur, buxhetin dhe përgjegjësitë;
 • Letër motivimin;
 • Dëshminë mbi kualifikimin profesionale (diplomat dhe certifikimet adekuate);
 • Dëshminë mbi përvojën e punës;
 • Certifikatën mbi dënimin penal të lëshuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, se nuk ka dënime penale në evidencën qendrore penale të Republikës së Kosovës (certifikata e nxjerrë online në platformën e-Kosova do të pranohet);
 • Kopjen e letërnjoftimit.

Aplikanti duhet ta vendosë datën dhe të nënshkruajë deklaratën nën betim ku deklarohet që i përmbushë të gjitha kushtet e pranueshmërisë. Kjo deklaratë së bashku me aplikacionin mund të shkarkohen nga uebfaqja e Ndërmarrjes Publike HK-Trainkos Sh.A.:

https://www.trainkos.com/publikimet/punesimi/

Dokumentacioni i kompletuar (aplikacioni së bashku me deklaratën nën betim dhe të gjitha dokumentet përcjellëse) dorëzohet personalisht, apo përmes Postës, në zarf të mbyllur në zyrën e arkivit në ndërtesën e Drejtorisë së Trainkos-it në adresën: Rr. "Salih Puçolli", P.N., në Fushë Kosovë, me shënimin: për z. Afrim Kuleta, Sekretar i HK-Trainkos Sh.A., ose përmes e-mailit zyrtar: [email protected]

Në aplikacion duhet të ceket qartë titulli i vendit të punës dhe dokumentet e bashkangjitura të aplikacionit duhet të jenë kopje pasi që ato nuk kthehen. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe kandidatët me aplikacionet e pa kompletuara nuk do të ftohen në intervistë.

Kandidatët të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues si dhe e-mail adresën.

Çdo përgënjeshtrim material, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipërpërmendur, do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershëm.

Vlerësimi formal i kandidatëve dhe intervista do të bëhet në një kohë optimale pas përfundimit të afatit për aplikim. Komisioni i Auditimit i NP Hekurudhave të Kosovës-Trainkos Sh.A e mban të drejtën e formimit të listës së ngushtë me aplikantët si dhe përzgjedhjen e Zyrtarit për Auditim të Brendshëm.

Konkursi mbetet i hapur nga data 08.05.2024 deri më 07.06.2024 në ora 16:00

 

Na osnovu odredaba člana 21 Zakona br. 03/L-087 za Javna Preduzeća ("Službeni list Republike Kosovo", br. 31/15 jun 2008), odnosno član 13 Zakona br. 04/L-111 za Izmenu i Dopunu Zakona br. 03/L-087 za Javna Preduzeća (Službeni List Republike Kosovo“ br. 13/30.05.2012), na osnovu člana 6. Uredbe br. I/32, od 29.02.2024. godine za Procedure Regrutovanja na Pozicije Visokih Službenika ŽK-Trainkos D.D, Revizorska Komisija Javnog Preduzeća Železnička Kosova (Trainkos D.D.) sa sedištem u Kosovu Polju, na sastanku održanom 26.04.2024 godine, odlučili su da PONAVLJANJE:

K O N K U R S

Pozicija: Službenika za Unutrašnju Reviziju (SUR)

Odgovara: Revizorska Komisija KŽ Trainkos A.D

Lokacija: Kosovu Polje

Rok za prijavu: 07.06.2024

Politika Trainkos D.D:

Trainkos D.D, posvećena stvaranju jednakih mogućnosti za zapošljavanje, poziva sve zainteresovane strane oba pola, svih uzrasta i nacionalnosti da se prijave na Konkurs SUR. Trainkos Sh.A je fokusiran na tržište, podižući efikasnost i razvijajući se u stabilnu i uspešnu kompaniju na tržištu zasnovanu na najboljim poslovnim praksama.

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Da ima univerzitetsku diplomu iz oblasti ekonomije, prava, javne uprave, javnih finansija ili drugih relevantnih oblasti studiranja;
 • Da budete Ovlašćeni Revizor u javnom sektoru;
 • Imate pet (5) ili više godina radnog iskustva u oblasti revizije;
 • Da imaju znanja o ulozi interne revizije;
 • Imaju znanje i sposobnost tumačenja i primjene nacionalnih i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja;
 • Imaju znanje i poslovanju i strateškom planiranju, budžetiranju i kontroli potrošnje;
 • Upoznajte poslovne rizike i interne kontrole. Sposobnost obezbeđivanja nezavisnog i objektivnog osiguranja pouzdanosti finansijskih izveštaja i njihovo poštovanje važećih zakona i propisa;
 • Da ima sposobnost da analizira i proceni sve procese u preduzeću u domenu operacija (proizvodnja prihoda, operativni i kapitalni troškovi, nabavka, osoblje i zarade, upravljanje sredstvima itd.) i domen upravljanja (strateško planiranje, budžetiranje, poslovno planiranje, finansijsko izveštavanje, oporezivanje, upravljanje i regulativa, analiza i donošenje odluka itd.) i da daju konkretne preporuke u vezi sa njihovom unutrašnjom kontrolom;
 • Imaju sposobnost da izvrše nezavisnu procenu efektivnosti politika, procedura i standarda kroz koje se upravljaju finansijski, fizički i tehnološki resursi;
 • Imaju mogućnost da savetuju menadžment i odbor direktora preduzeća u vezi sa potencijalnim rizicima u poslovanju kompanije.

Svi kandidati za SUR takođe moraju ispunjavati uslove i kriterijume iz člana 13. Zakona br. 04/L-111 o Izmenama i Dopunama Zakona br. 03/L-087 za javna preduzeća:

 1. ispunjava kvalifikacione uslove u skladu sa članom 17.1 (osnovni zakon),
 2. ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.2 (osnovni zakon) tačke (d), (f), (j), (k) i (l),
 3. nisu, ili u bilo kom trenutku tokom perioda od trideset šest (36) meseci pre datuma prijave nisu direktori odbora relevantne kompanije, i
 4. da ima neophodno profesionalno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotičnu poziciju.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Redovno pregledati finansijsko stanje JP i planiranih finansijskih zahteva i pružiti Komisije za Reviziju bilo kakve primedbe ili sugestije koje smatra potrebnim;
 • Planira i priprema revizorske izvještaje koji jasno odražavaju ciljeve revizije, obim, nalaze, preporuke i zaključke u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije;
 • Da upravlja i organizuje redovno funkcionisanje sistema i procedura koje imaju za cilj da obezbede da se knjige i dokumentacija JP, uključujući finansijsku dokumentaciju, čuvaju u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim zakonima;
 • Izvršiti nezavisnu procjenu efektivnosti politika, procedura i standarda kroz koje finansijski, fizički i informacioni resursi upravljaju;
 • Planirati, organizovati i nadzirati rad Ureda unutrašnje revizije, uključujući, planiranje, dizajniranje i upravljanje programom za reviziju, organizovanje i delegiranje radova, kao i izračunavanje potrebnih resursa;
 • Odrediti vrstu i tehniku interne revizije koja će se koristiti za svaki konkretan slučaj, na osnovu pozitivnog zakona, najboljih praksi i profesionalnih znanja i iskustava.
 • Da izveštava Komisije za Reviziju i menadžment u vezi sa politikama, programima i aktivnostima kancelarije;
 • Da se ​​koordiniraju okviri revizije sa vanjskim revizorima i da se osigura da stranke nisu svjesne samo rada druge strane, ali i da budu prijavljene u relevantna polja;
 • Pratiti implementaciju odgovora rukovodstva, kao i implementaciju svih preporuka Komisije za Reviziju;
 • Izvršiti preglede ili radove koje zahtijeva Odbor Direktora, Komisija za Reviziju, Izvršni Direktor i Finansijski Direktor, pod uslovom da takvo skraćivanje ili rad ne utiče na funkcije nezavisnosti, objektivnosti i unutrašnje revizije;
 • Demonstrirati integritet, kompetentnost i profesionalnu brigu u skladu sa misijom, vizijom i vrijednostima preduzeća;
 • Da regrutuje, obučava, nadzire i ocenjuje radno osoblje.

Mandat SUR

SUR imenuje Komisija za Reviziju sa redovnim ugovorom o radu na period od tri (3) godine.

Mesečna naknadazarade

Plata SUR-a je određena kategorizacijom i bodovanjem za visoke službenike - Trainkos-Sh.A.

Informacija o konkursnoj proceduri

Kandidati za SUR trebaju podneti sledeću dokumentaciju:

 • Aplikacija;
 • Detaljan CV uključujući tačne datume zaposlenja i detalje odgovornosti za svaku poziciju, uključujući nivo strateškog odlučivanja, broj zaposlenih pod nadzorom, budžet i odgovornosti;
 • Motivaciono pismo;
 • Kratko predstavljanje njegovih ideja, ciljeva i perspektive za uspešno upravljanje Komisije za Unutrašnju Reviziju;
 • Dokaz o stručnoj spremi (diplome i adekvatne sertifikate);
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Potvrda o krivičnoj osuđivanosti, koju je izdao Sudski savet Kosova, da nema krivičnih osuda u centralnoj krivičnoj evidenciji Republike Kosovo (prihvataju se potvrde koje je e-Kosova izdalo onlajn);
 • Kopija lične karte.

Podnosilac prijave mora uvesti datum i potpisati izjavu pod zakletvom u kojoj se navodi da ispunjava sveuslove podobnosti. Ova izjava zajedno sa aplikacijom može se preuzeti sa veb stranice Javnog preduzeća Železnice Kosova:

https://www.trainkos.com/publikimet/punesimi/?lang=sr

Popunjena dokumentacija (zahtev zajedno sa izjavom pod zakletvom i svim pratećim dokumentima) predaje se lično, ili preko Pošte, u zatvorenoj koverti u kancelariju arhive u zgradi Uprave TRAINKOS na adresi Ul. "Salih Pucoli", B.B, Kosovo Polje, sa naznakom: za g. Afrim Kuleta, sekretar “TRAINKOS”-a, ili putem službenog e- maila: [email protected]

U aplikaciji naziv radnog mesta mora biti jasno naveden a dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti kopije jer se ne vraćaju. Prijave podnete nakon isteka roka se ne prihvataju, a nepotpune prijave se odbijaju;

Kandidati koji konkurišu moraju tačno a unesu adresu i kontakt telefon, kao i e-mail adresu;

Svako materijalno falsifikovanje, bilo namerno ili iz nemara, ili materijalna promena u odnosu na informacije date u gore pomenutoj izjavi, rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom;

Formalna procena kandidata i intervjui će se obaviti u optimalno vreme nakon roka za prijavu. Revizorska Komisija RP Železnička Kosova, "TRAINKOS "D.D ima pravo formiranja uže liste kandidata kao i izbora Službenika za Unutrašnju Reviziju.

Konkurs ostaje otvoren od 08.05.2024. do 07.06.2024. godine u 16:00 časova.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7198
172
1566
6675