Trajner
Skaduar
Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims KRCT
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Termat e Referencës

“Trajner për qasjen e mirë informuar për traumën për ofruesit e shërbimeve që punojnë me të mbijetuarit e dhunës seksuale lidhur me konfliktin”.

Projekti: 4CRSVsurvivors-“Rrugët drejt fuqizimit: Promovimi i drejtësisë, shërimit dhe gjithëpërfshirjes për të mbijetuarit e dhunës seksuale lidhur me konfliktin”

 1. Konteksti:

Si pjesë e projektit rajonal të BE-së “Mbështetje për ndërtimin e besimit në Ballkanin Perëndimor”, i financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe i cili zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) si përfituese, do të organizaj trajnim për ofruesit e shërbimeve që punojnë me të mbijetuarit e dhunës seksuale lidhur me konfliktin.

QKRMT është një organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 1999 që ofron shërbime ndërdisiplinore në mbështetje të viktimave civile të luftës, veçanërisht të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Më tej, QKRMT-ja është e përfshirë në identifikimin, vlerësimin, trajtimin, referimin dhe monitorimin e të mbijetuarve të dhunës me bazë gjinore në mesin e të riatdhesuarve dhe personave me shqetësim për UNHCR-në (të kthyerit, refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit dhe personat në rrezik të pashtetësisë).

Gjithashtu, në kuadër të mandatit të saj për të promovuar dhe avancuar respektimin e të drejtave të njeriut për personat e privuar nga liria, QKRMT kryen vizita të rregullta monitoruese në vendet si: burgje, qendra të paraburgimit, qelitë e paraburgimit të policisë, institucionet e shëndetit mendor dhe gjithashtu promovon praktikat dhe standardet legjislative për mbrojtjen dhe ngritjen e nivelit të respektimit të të drejtave të personave të privuar nga liria.

QKRMT-ja e sheh rolin e saj në shoqëri si ofrues i shërbimeve, ndërgjyqëse dhe mbikëqyrës i të drejtave të njeriut. Me rëndësi të veçantë ka qenë përpjekja e vazhdueshme dhe e fuqishme avokuese që ka bërë QKRMT me institucionet qeveritare në adresimin e nevojave të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, si dhe personave të privuar nga liria.

2. Objektivat:

Objektivi kryesor i këtij trajnimi është të ndërtojë kapacitete të ofruesve të shërbimeve për të ofruar mbështetje efektive për të mbijetuarit e dhunës seksuale në konflikte, duke përdorur një qasje të ndjeshme dhe të informuar për traumën.

3. Fokusi i Punës dhe rezultatet e pritura:

Trajneri/ja do të punojë në:

 • Përpilimin e një koncepti të punës për trajnimin:
  • Dizajnimi i një agjendekurrikule të kompletuar në qasjen e mirë-informuar për traumën dhe kujdesin e informuar për traumën, të përshtatur për nevojat e ofruesve të shërbimeve në punën e tyre me të mbijetuarit e dhunës seksuale në konflikte.
 • Ofrimi i trajnimit një ditor duke përdorur metodologji interaktive:
  • Punë në grupe, studimerasti dhe aktivitete të tjera për të siguruar pjesëmarrje aktive dhe përmirësim të njohurive.
 • Përgatitja e një raporti narrativ të trajnimit.

4. Kohëzgjatja

Procesi i kryerjes së punëve të cekura në pikën 3 duhet të përfundojë në periudhën kohore nga: 27 deri më 31 maj 2024.

5. Kualifikimet dhe Përvoja

 • Përvojë pune e paktën 5 vjet në fushën e psikologjisë, mjekësisë, apo shkencave sociale.
 • Përvojë në përpilimin e dokumenteve/materialeve informuese, raporteve, si dhe në ofrimin e trajnimeve të ngjashme.
 • Përvoja paraprake me të mbijetuarapo me organizata që merren me të mbijetuarit e dhunës seksuale në konflikt konsiderohet përparësi.

6. Buxheti

Ka një buxhet të caktuar për këtë shërbim të ofruar, duke përfshirë pagesë konkurruese në përputhje me ekspertizën dhe përvojën.

7. Procesi i aplikimit:

Personat e interesuar ftohen të dorëzojnë CV-në e detajuar që thekson eksperiencën relevante, shembuj të punës së mëparshme në një fushë të ngjashme, në QKRMT në [email protected], duke shënuar në titull të emailit “Trajner për ofruesit e shërbimeve”, deri më 20 maj 2024.

Shënim:

QKRMT rezervon të drejtën të refuzojë një ose të gjitha propozimet e pranuara. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës

15 maj, 2024.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7198
172
1566
6675