FTESË PËR OFERTIM: Auditimi i jashtëm i Leasing Solution”
  • /
0 ditë
Leasing Solution
Prishtinë
Financa
Përshkrimi

FTESË PËR OFERTIM

Auditimi i pasqyrave financiare te LEASING SOLUTION SHPK për vitin afarist 2024

Ftohen subjektet e interesuara që për nevoja te LEASING SOLUTION SHPK, të paraqesin ofertat e tyre për auditimin e pasqyrave financiare për vitin afarist 2024.

Kërkesat minimale për ofertim janë:

Certifikata e regjistrimit të biznesit dhe numrit fiskal, Licenca për kryerjen e veprimtarisë,

Kompania audituese ligjore duhet të jetë në listen e KKRF-së,

Çmimet duhet të jenë në euro,

Referenca që konfirmojnë ofrimin e suksesshëm të shërbimeve të kërkuara.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 90 ditë nga dita e dorëzimit.

Auditimi duhet të bëhet sipas standardeve ndërkombëtare (IFRS), atyre lokale të kontabilitetit si dhe kërkesave të BQK-së.

Vetem ofertuesi i suksesshëm do të njoftohet për përzgjedhjen nga ana e organeve kompetente të Institucionit.

Kompania ligjore e auditimit që zgjedhet është e obliguar që raportet përfundimtare si dhe letrën e menaxhmentit, t’i përpilojë dhe dorëzojë në gjuhën shqipe dhe angleze në 6 kopje origjinale brenda afatit të caktuar me kontratë.

Për më shumë informata mund të kontaktoni në email adresen: [email protected] .

Ofertat në zarf të mbyllur dorëzohen në zyret e Institucionit, rr. Kroi i Bardhë, Rr. Shefqet Shkupi,OB1, H1, Nr.8, Prishtinë (afër Stacionit të Autobusëve dhe Qendres tregtare Dardha) ose edhe në e-mail adresën [email protected] , deri më 16.06.2024, ora 16:00, me shënimin: “Auditimi i jashtëm i Leasing Solution”.

Ofertat e dorëzuara pas këtij afati nuk do të shqyrtohen.

03.06.2024

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731