Thirrje për grante - Grante për ofruesit e programeve trajnuese inovative në Kosovë
267 ditë
IREX
Prishtinë
Trajnime & Konsulence
Përshkrimi

Thirrje për grante - Grante për ofruesit e programeve trajnuese inovative në Kosovë

SHQIP:

Aktiviteti i USAID-it për zhvillimin e fuqisë punëtore në Kosovë përmes sektorit privat.
Grante për ofruesit e programeve trajnuese inovative në Kosovë

Aktiviteti për zhvillimin e fuqisë punëtore në Kosovë përmes sektorit privat (PSWD) është aktivitet pesëvjeçar i financuar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Aktiviteti, i cili do të zgjasë nga maji 2022 deri në maj 2027, zbatohet nga Bordi Ndërkombëtar për Hulumtime dhe Shkëmbime (IREX).

Grantet për ofruesit e programeve trajnuese inovative në Kosovë kanë për qëllim mbështetjen e zhvillimit të programeve të reja të trajnimit dhe/ose për të forcuar programet e trajnimit për ofruesit ekzistues të trajnimit dhe për të mbështetur krijimin e ofruesve të rinj të trajnimeve për t’iu përgjigjur nevojave për fuqi punëtore të identifikuara nga sektori privat në: agrobiznes, TIK, përpunim druri dhe energji. 

Pjesëmarrësit në këto programe pas trajnimit duhet të zotërojnë shkathtësitë e kërkuara nga punëdhënësit e sektorit privat në mënyrë që ata t’i avancojnë shkathtësitë e tyre në këta sektorë.

Në varësi të disponueshmërisë së fondeve, PSWD pret të ndajë grante për organizatat e pranueshme në kuadër të kësaj thirrje, me shumë minimale financimi prej 10,000 EUR për grant të ndarë dhe vlerë maksimale prej 160,000 EUR.

Afati për aplikim është deri më 09 prill 2025, ora 23:59

Për më shumë informata ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në [email protected]

Informatat shtesë dhe forma e aplikimit gjenden këtu: APS Packet_Albanian

SERBIAN

Aktivnost USAID-a za razvoj radne snage vođene putem privatnog sektora na Kosovu,
Grantovi za inovacije za nove i postojeće pružaoce obuka i programa na Kosovu

Aktivnost razvoja radne snage na Kosovu vođene putem privatnog sektora na Kosovu (PSWD) je petogodišnja aktivnost koju finansira Vlada Sjedinjenih Država preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Aktivnost koja traje od maja 2022. godine do maja 2027. godine, sprovodi Međunarodni odbor za istraživanje i razmenu (IREX).

Grantovi za inovacije za nove i postojeće pružaoce obuka i programa na Kosovu imaju za cilj da podrže izradu novih programa obuka i/ili ojačaju programe obuka postojećih pružalaca obuka i podrže osnivanje novih pružalaca obuka koji će moći da odgovore na identifikovane potrebe privatnog sektora za veštinama u četiri sektora: agrobiznis, IKT, prerada drveta i energetika. 

Učesnici u ovim obukama trebaju posedovati veštine koje su potrebne poslodavcima u privatnom sektoru kako bi sami učesnici unapredili svoje veštine u ovim sektorima.

U zavisnosti od dostupnosti sredstava, PSWD očekuje da dodeli grantove kvalifikovanim organizacijama u okviru ovog ZZA-a sa minimalnim iznosom finansiranja od 10.000 evra i maksimalnim iznosom od 160.000 evra po grantu.

Rok za apliciranje je do 09. aprila 2025. godine, do 23:59h.

Za više informacija molimo vas da nam se obratite putem e-maila: [email protected]

Za pristup paketu za podnošenje prijava i dodatnim informacijama, molimo vas kliknite ovde: APS Packet_Serbian

English:

USAID Private Sector-Led Workforce Development Activity (PSWD)
Innovation Grants for New and Existing Training Providers and Programs in Kosovo

The Private Sector Led Workforce Development Activity in Kosovo (PSWD) is a five-year activity funded by the United States Government through the United States Agency for International Development (USAID). The Activity, which runs from May 2022 to May 2027, is implemented by the International Research & Exchanges Board (IREX).

Innovation Grants for New and Existing Training Providers and Programs in Kosovo aims to support the development of new training programs and/or strengthen training programs for existing training providers and support the establishment of new training providers to respond to identified private-sector skills needs in four sectors: Agribusiness, ICT, Wood processing, and Energy. 

Trainees from these training programs should possess the skills demanded by private sector employers so that those trainees will advance their skills in these sectors.

Subject to the availability of funds, PSWD expects to award grants to eligible organizations under this APS, with a minimum funding amount per award of EUR 10,000 and a maximum ceiling of EUR 160,000.

The application deadline is until April 9, 2025, time 23:59

For more information please do not hesitate to contact us at: [email protected]

Access application package and additional information here: APS Packet_English

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
152
1599
6787