Law graduate for public project in the Republic of Kosovo (ENG/ALB/SRB)
Skaduar
Grant Thornton L.L.C.
Prishtinë
Shërbime juridike
Përshkrimi

Law graduate for public project in the Republic of Kosovo

A major international law firm is looking for a skilled young law graduate with at least 3 years of working experience in the legal field to join its legal team for a 2-year full-time project of primary national relevance in favor of a public institution in the Republic of Kosovo. The candidate will be engaged in a challenging and exciting environment, with a unique chance to enrich his/her professionality by working closely with other local and international professionals of different seniorities on both contentious and extrajudicial matters.

The work place shall be downtown Prishtina, at the client’s headquarters.

Requirements: the candidate must possess 3 years of working experience in the legal field. Proficient knowledge of Albanian and English is required, as well as a knowledge of Serbian advanced enough to easily understand and properly draft legal documents and defenses in Serbian. The job position requires a full commitment and a result-oriented approach by the candidate, as well as the ability to work in team and build relationships with colleagues.

If you are interested, please send your CV in English language and contact details to [email protected].

Jurist për një projekt publik në Republikën e Kosovës

Një firmë e madhe ligjore ndërkombëtare kërkon një jurist të ri të diplomuar të aftë me të paktën 3 vite përvojë pune në fushën ligjore për t’iu bashkuar ekipit të saj ligjor për një projekt 2-vjeçar me kohë të plotë me rëndësi parësore kombëtare në favor të një institucioni publik në Republikën e Kosovës. Kandidati do të angazhohet në një mjedis sfidues dhe emocionues, me një shans unik për të pasuruar profesionalitetin e tij/saj duke punuar ngushtë me profesionistë të tjerë vendas dhe ndërkombëtarë me vjetërsi të ndryshme si për çështje kontestuese ashtu edhe jashtëgjyqësore.

Vendi i punës do të jetë në qendër të Prishtinës, në selinë e klientit.

Kërkesat: kandidati duhet të ketë 3 vite përvojë pune në fushën juridike. Kërkohet njohja e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze, si dhe njohuri e serbishtes mjaft e avancuar për të kuptuar lehtësisht dhe për të hartuar siç duhet dokumentet ligjore dhe mbrojtjet në gjuhën serbe. Pozicioni i punës kërkon një angazhim të plotë dhe një qasje të orientuar drejt rezultatit nga kandidati, si dhe aftësi për të punuar në ekip dhe për të krijuar marrëdhënie me kolegët.

Nëse jeni të interesuar, dërgoni CV-në tuaj në gjuhën angleze dhe detajet e kontaktit në [email protected].

Pravnik za javni projekat u Republici Kosovo

Velika međunarodna advokatska firma traži kvalifikovanog mladog diplomiranog pravnika sa najmanje 3 godine radnog iskustva u pravnoj oblasti da se pridruži svom pravnom timu za dvogodišnji projekat sa punim radnim vremenom od primarnog nacionalnog značaja u korist javne institucije u Republike Kosovo. Kandidat će biti angažovan u izazovnom i uzbudljivom okruženju, sa jedinstvenom šansom da obogati svoju/njenu profesionalnost blisko sarađujući sa drugim domaćim i međunarodnim profesionalcima različitog ranga kako u spornim tako i vansudskim pitanjima.

Radno mesto će biti u centru Prištine, gde se nalazi sedište klijenta.

Uslovi: kandidat mora imati 3 godine radnog iskustva u pravnoj oblasti. Potrebno je dobro poznavanje albanskog i engleskog jezika, kao i dovoljno napredno poznavanje srpskog jezika kako bi se lako razumeli i pravilno izradili pravni dokumenta i odbrane na srpskom jeziku. Radno mesto zahteva punu posvećenost i pristup orijentisan na rezultate od strane kandidata, kao i sposobnost timskog rada i izgradnje odnosa sa kolegama.

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoji CV na engleskom jeziku i kontakt podatke na [email protected].

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
160
1599
6784