Menaxher/e Dyqani, Zëvendës Menaxher/e Dyqani - Pejë
8 ditë
JUMBO Kosova
Pejë
Menaxhment
Full Time
Përshkrimi

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj.

Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

JUMBO – Kid Zone Kosova Sh.P.K. eshte pjese e Grupit BALFIN. Kid Zone Kosova sh.p.k eshte operatori ekskluziv i dyqaneve Jumbo ne Shqiperi, Kosove, Bosnje Herzegovine dhe Mal i Zi.

Aktiviteti kryesor i kompanise eshte shprendarja e lodrave per femije, produkte per foshnje, kancelari, produkte sezonale dhe shtepi.

JUMBO Kosova se shpejti vjen edhe ne PEJE dhe shpalle konkurs per pozicionet:

Menaxher/e Dyqani dhe Zevendes Menaxher/e Dyqani

Pozicioni: Menaxher/e Dyqani

Banda: 3

Departamenti: Retail

Vendodhja: Peje

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Menaxheri i dyqanit eshte pergjegjes per te gjitha proceset operacionale te dyqanit.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Kontrollon pastertine e dyqanit vazhdimisht gjate dites dhe merr masa qe dyqani te kete nje paraqitje te mire persa i perket pastertise dhe higjenes;
 • Menaxhon dhe monitoron stokun e dyqanit ne teresi si te marketit edhe te magazines duke u kujdesur per sigurine e produktit;
 • Monitoron ekspozimin e produkteve dhe zbaton politikat e merchandise-in te jumbos ne dyqan duke marre rol aktiv ne procesin e vendimarrjes;
 • Kontrollon pranimet e furnizimeve, transfertave, dhe levizjet e tjera te stokut nga palet e treta;
 • Kontrollon dhe sigurohet qe ne dyqan cmimet gjithmone te jene te sakta dhe te implementuara bazuara ne standartet e Jumbo;
 • Kontrollon veprimet monetare te arkes se dyqanit dhe sigurohet qe ato te kryhen ne perputhje me standartet e kompanise dhe ne siguri absolute;
 • Kontrollon shpenzimet mujore te marketit dhe sigurohet qe ato te jene nen buxhet;
 • Kontrollon transaksionet ne arka per shpejtesine, saktesine dhe cilesine te sherbimit;
 • Bashkepunon vazhdimisht me furnitoret lokal per te miren e te dy paleve, krijon kontakt direkt me ta gjate vizitave ne dyqan dhe jep feedback per produktet;
 • Ai/Ajo eshte pergjegjes per koordinimin e veprimeve ne kase (hapje mbyllje, postime ditore, numerim kasaforte, shperndarje monedhash) dhe mirefunksionimin e tyre ne mungese te supervizorit te arkave ose kur e shikon te nevojshme;
 • Koordinon punen e punonjesve operacional, supervizoreve, merchandiserit, si dhe price specialist.
 • Harton me kujdes orarin e punes per te gjithe stafin e dyqanit bazuar ne proceduren e brendshme te kompanise dhe ne nje planifikim sa me eficent te proceseve operacionale;
 • Eshte pergjegjes per trajnimet e stafit te te gjitha niveleve brenda dyqanit, kujdeset per efektivitetin e trajnimit, shpejtesine dhe cilesine e pershtatjes te stafit te ri;
 • Merr masa parandaluese dhe korrigjuese ne rast te mozbatimi ose keqinterpretimit te standarteve te kompanise nga ai dhe ekipi i tij;
 • Merr masa administrative brenda kompetences se vet per shkelje te standarteve te kompanise dhe procedurave te brendshme ne bashkepunim me departamentet perkatese;
 • Ben porosi ne sistem duke konsideruar stokun e marketit, shitjet ose porosite e klienteve;
 • Njeh me se miri produktet e dyqanit duke perfshire shumellojshmerine, sasine, dhe vetite e tyre dhe trajnon stafin ne lidhje me keto;
 • Njeh me se miri strukturen arkitekturore si dhe specifikat e njesive te ekspozimit te produkteve ne dyqanet jumbo dhe ndermerr aksione te ndryshme per permiresimin e performances se ketyre njesive;
 • Njeh me se miri aftesite dhe mangesite e ekipit te tij dhe perpiqet ne menyre aktive per permiresimin e vazhdueshem te ekipit;
 • Njeh me se miri dhe studion vazhdimisht tregun ne lidhje me konkurencen dhe kontribuon ne zhvillimin e produktit dhe perdor kete njohuri per vendime strategjike ne dyqan;
 • Eshte i orientuar intuitivisht dhe me vetedije drejt kerkesave te klientit dhe perdor standartet e Jumbos per ti sherbyer sa me mire dhe per te krijuar impakt ne shitje;
 • Raporton vazhdimisht per studimet e tregut ne lidhje me konkurencen;
 • Raporton cdo incident ne lidhje me klientet dhe ndihmon ne zgjidhjen e tij perfundimtare;
 • Raporton te eperori ne menyre periodike dhe kur i kerkohet problemet ne lidhje me produktin;
 • Perpilon dhe pergatit raporte te ndryshme te kerkuara nga eprori ose nga departamentet e Zyrave Qendrore;
 • Merr rol aktiv ne procesin e rekrutimit duke intervistuar stafin operacional ne bashkepunim me departamentin e Burimeve njerezore;
 • Jep feedback te vazhdueshem ne rastet e kerkuara mbi performancen e punonjesve;
 • Monitoron ne menyre te vazhdueshme sidomos pozionet kyce duke ndikuar direkt ne zhvillimin e tyre profesional dhe rrjedhimisht ne performancen e dyqanit;
 • Ben pergjegjesi per stokun e dyqanit dhe inventarin dhe merr masa korrigjuese, parandaluese per rezultate te kenaqshme;
 • Merr masa korrigjuese/ parandaluese gjate punes operacionale ne dyqan per te shmangur pakenaqesite e klientit/ punonjesit te ndodhura nga pakujdesia/ngarkesa e punes;
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune dhe monitoron punonjesit;
 • Ne kuader te kujdesit ndaj klientit trajnon me perpikmeri punonjesit per praktikat e ndryshme te monitorimit si p.sh Mystery Shopper dhe merr masa operacionale dhe administrative, per te arritur dhe permiresuar rezultatet e duhura;
 • Bashkepunon me koleget gjate detyrave operacionale ne dyqan, dhe mban fryme bashkepunuese me departamentet e tjera, supervizoret, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit;
 • Zgjidh ne menyre situative ne rast te problemeve me klientin, perdor njohurite e tij per te sqaruar keqkuptimet dhe kerkon ndihme nga superiori nese eshte e nevojshme.

KERKESAT:

 • Arsim i larte;
 • Te pakten dy vite pervoje ne menaxhim (Retail perben avantazh);
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera;
 • Njohja e paketes Microsoft Office ne nivel te avancuar.

AFTESI:

 • Menaxhim Stresi;
 • Aftesi organizative dhe drejtuese;
 • Aftesi orientuese drejt cilesise dhe rendimentit;
 • Aftesi monitoruese dhe motivuese;
 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eperoret.

Pozicioni: Zevendes Menaxher/e Dyqani

Banda: 3

Departamenti: Retail

Vendodhja: Peje

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Nje Zevendes Menaxher Dyqani eshte pergjegjes per menaxhimin dhe koordinimin e te gjithe proceseve operacionale dhe vendimarrjen ne dyqan gjate kohes kur eshte ne dyqan.

Ai kujdeset per aplikimin korrekt te standarteve te kompanise, optimizimin e shitjes, rritjen e rendimentit te njesise qe ai drejton. Monitoron ne menyre te vazhdueshme te gjithe punet e departamenteve te dyqanit si kasat, magazina, dhe marketi.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Asiston Menaxherin e Dyqanit ne koordinimin dhe menaxhimin e detyrave te perditshme, duke i transmetuar informacione te supervizoreve te departamenteve te ndryshme dhe te paleve te interesuara;
 • Asistimi ne monitorimin e perditshem te funksionimit te dyqanit, veprimtarive dhe zhvillimin e tij sipas qellimeve dhe procedurave te kompanise;
 • Menaxhimi dhe motivimi i stafit per te rritur shitjet dhe per te siguruar rendiment;
 • Monitorimi qe rezervat dhe furnizimet e duhura te jene ne dispozicion per shitje ne dyqan;
 • Sigurimi i analizave rutine, periodike dhe sipas rastit mbi raportet e shitjeve, funksionimin e dyqanit dhe kujdesit ndaj klienteve;
 • Kontrolli i porosive ditore;
 • Menaxhimin e ankesave te klientit;
 • Marrja me çeshtjet e stafit;
 • Ndihmon ne kontrollimin e shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdeset per paraqitjen e brendshme dhe te jashtme te dyqanit;
 • Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek Manageri i Dyqanit;
 • Koordinimi i departamentit te arkave, organizimi dhe shperndarja e parave;
 • Kontrollon veprimet monetare te arkes se dyqanit dhe sigurohet qe ato te kryhen ne perputhje me standartet e kompanise dhe ne siguri absolute;
 • Perpilon dhe pergatit raporte te ndryshme te kerkuara nga eprori ose nga departamentet e Zyrave Qendrore;
 • Mban pergjegjesi per stokun e dyqanit dhe inventarin dhe merr masa korrigjuese, parandaluese per rezultate te kenaqshme;
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune dhe monitoron punonjesit;
 • Ne kuader te kujdesit ndaj klientit trajnon me perpikmeri punonjesit per praktikat e ndryshme te monitorimit si p.sh Mystery Shopper dhe merr masa operacionale dhe administrative, per te arritur dhe permiresuar rezultatet e duhura;
 • Bashkepunon me koleget gjate detyrave operacionale ne dyqan, dhe mban fryme bashkepunuese me departamentet e tjera, supervizoret, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit;
 • Monitoron stokun e dyqanit ne teresi si te marketit edhe te magazines duke u kujdesur per sigurine e produktit;
 • Kontrollon dhe sigurohet qe ne dyqan cmimet gjithmone te jene te sakta dhe te implementuara bazuara ne standartet e Jumbo;
 • Koordinon punen e punonjesve operacional, supervizoreve, merchandiserit, si dhe price specialist;
 • Merr masa parandaluese dhe korrigjuese ne rast te mozbatimi ose keqinterpretimit te standarteve te kompanise nga ai dhe ekipi i tij;
 • Raporton te eperori ne menyre periodike dhe kur i kerkohet problemet ne lidhje me produktin.

KERKESAT:

 • Arsim i larte;
 • Te pakten dy vite pervoje ne menaxhim (Retail perben avantazh);
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera;
 • Njohja e paketes Microsoft Office ne nivel te avancuar.

AFTESI:

 • Menaxhim Stresi;
 • Aftesi organizative dhe drejtuese;
 • Aftesi orientuese drejt cilesise dhe rendimentit;
 • Aftesi monitoruese dhe motivuese;
 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eperoret.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 05.02.2023

SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.

*Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit Nr. 03/L-172 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” vendosur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves, ne mbeshtetje te nenit 65 (1) te Kushtetutes se Republikes se Kosoves.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
3427
214
934
2771