Zahtev za iskazivanje za interesovanosti - Anketa o novim proizvodima
8 ditë
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore
Prishtinë
Ftesë për Ofertë
Full Time
Përshkrimi

ZAHTEV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

(KONSULTANTSKE USLUGE – IZBOR FIRME)

DRŽAVA - Kosovo

NAZIV PROJEKTA- Projekat za jačanje finansijskog sektora,

IDA Kredit Br. 6416-XK

ID Br. projekta165147,

NAZIV ZADUŽENJA: Anketa o novim proizvodima

Referentni broj: FSSP-CQ-CS-01

Datum: 15. mart 2023.

Osnovne informacije

Kosovski kreditno garantni fond (KCGF) je nezavisno pravno lice osnovano njegovim zakonom, kako bi se zadovoljila potreba za povećanim pristupom finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu za otvaranje radnih mesta, povećanje lokalne proizvodnje i usluge sa dodatnom vrednošću, poboljšati trgovinski bilans i poboljšati mogućnosti finansiranja za MMSP.

Vlada Kosova (VK) je dobila kredit od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu od 22,3 miliona evra (ekvivalentno 25 miliona dolara) za finansiranje Projekta za jačanje finansijskog sektora, za koji se očekuje da će biti sproveden u periodu od tri godine. Projekat ima za cilj da pomogne VK da poboljša pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća jačanjem finansijskih i tehničkih kapaciteta Kosovskog fonda za kreditne garancije.

Svrha i opseg konsultantskog rada

Cilj ovog Zahteva za iskazivanje interesovanja je da pozove legalno konstituisane konsultantske firme da pruže svoje usluge u izradi studije izvodljivosti u vezi sa tržištem MMSP. Očekuje se da će ova konsultantska kuća dati procenu tržišnih trendova, ponašanja tržišta i potreba tržišta, kako bi se uvele najbolje prakse za razvoj i implementaciju usluga kreditnog garantovanja.

Dakle, konsultantska kuća će biti odgovorna za: identifikaciju, procenu, pružanje kvalitativnih informacija i predlaganje mogućnosti u pogledu unapređenja postojećih usluga (prozora) i razvoja drugih usluga (prozora) u skladu sa razvojem tržišta i Zakonom o KFKG.

Zadatak će obaviti profesionalna konsultantska firma koja će biti fokusirana na praktične savete KCGF-a u unapređenju postojećih usluga i razvoju novih usluga u skladu sa potrebama tržišta kako bi se postigao veći uticaj/domet u sektoru.

Zahtevane usluge

Cilj ovog zadatka je da se definišu kriterijumi za angažovanje profesionalne konsultantske firme koja će identifikovati, proceniti, meriti i predložiti kod KCGF nove odgovarajuće usluge za MMSP.

Prema ugovoru, konsultantska firma treba da obavi intervjue sa svim relevantnim zainteresovanim stranama na tržištu (Donatori, FI, udruženja, MMSP) za identifikaciju i određivanje relevantnog puta za KCGF da razvije odgovarajuće usluge kreditne garancije koje odgovaraju kvalifikovanim MMSP.

Za svaki specifični sektor i grupu klijenata na osnovu veličine konsultantska kuća će definisati sledeće:

 • Preduzeti studiju istraživanja tržišta MMSP koristeći nacionalne podatke za procenu i utvrđivanje veličine MMSP i tržišta kreditnog potencijala.
 • Segmentacija tržišta i procena nivoa ulaganja MMSP kroz kreditiranje (po različitim sektorima) i njenog uticaja na stvaranje radnih mesta.
 • Barijere/prilike i mogućnosti u vezi sa razvojem MMSP uključujući pristup finansijama, fiskalnu politiku, zakone, otvaranje novim lokalnim i međunarodnim tržištima, itd.
 • MMSP izazovi u održavanju ili proširenju kvalifikacija osoblja, tehnologije, investicija itd.
 • Trendovi u relevantnoj oblasti, očekivanja i aktivni programi razvoja privatnog sektora.
 • Mapiranje zainteresovanih strana svih uključenih strana (odgovornosti, uloge i funkcije) i mapiranje čitavog lanca vrednosti, relevantnog za proizvode kreditne garancije, da bi se identifikovale mogućnosti i izazovi.
 • Navesti ključni razvoj koji je potreban da bi se poboljšao dizajn produkata KCGF i poboljšao pristup MMSP kreditnom tržištu.

Rezultati

Konkretnije:

Konsultantska kuća je odgovorna za izradu predloga sa preporukama u vezi sa sledećim:

 • Adekvatnost trenutnih produkata/“prozora“ KCGF u odnosu na potrebe MMSP i uslove kreditiranja;
 • MMSP, sektori i vrste investicija kojima je potrebna podrška kreditnih garancija;
 • Tipični prozori koji odgovaraju potrebama MMSP;
 • Povezani akteri/uključene strane (lista kontakata).

Rezultati bi trebalo da obuhvataju sledeće:

 • Početni izveštaj, uključujući planirani vremenski okvir i plan rada, pregled literature svih relevantnih sekundarnih izvora, detaljnu metodologiju/pristup, planirani zainteresovani akteri koji će se konsultovati i okvir uzorkovanja, alate za prikupljanje podataka i analizu, kvalitativne i kvantitativne protokole za prikupljanje i analizu podataka . Okvir definicije kako bismo osigurali da imamo zajedničko razumevanje ključnih termina i aktivnosti;
 • Sva predložena poboljšanja postojećeg obima studije, kao što je navedeno u ovom dokumentu;
 • Nacrt izveštaja, napisan na albanskom i engleskom jeziku koji ispunjava uslove;
 • Jedna (1) elektronska datoteka čistih (konačnih) prikupljenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka;
 • Završni izveštaj.

Indikativni dizajn i metodološki pristup

Očekuje se da će analiza sprovesti mešovitu metodologiju koja koristi kvantitativne i kvalitativne podatke i da se oslanja na intervjue, fokus grupe i ankete sa zainteresovanim stranama - MSP, poslovnim udruženjima (predstavnici MSP), stručnjacima, komercijalnim bankama i donatorima KFKJ. Analiza bi trebalo da se poziva na dokumentaciju KCGF-a, studije većeg obima koje su već sprovedene i druge studije o određenim projektima kreditne garantne šeme treba da budu uključene u analizu. Interakcija sa različitim zainteresovanim stranama na terenu bi trebalo da ponudi niz gledišta, osvetljavajući teme analize iz različitih uglova. Početni izveštaj treba da sadrži detaljnu predloženu metodologiju i alate za prikupljanje podataka za analizu tržišta.

Kriterijumi za kvalifikovanost

Konsultantska kuća mora jasno pokazati da ispunjava obavezne uslove navedene u nastavku ili će biti isključena iz daljeg razmatranja tokom procesa evaluacije:

Uspešni konsultanti moraju da budu registrovani na Kosovu kao uslov za potpisivanje ugovora u skladu sa zakonodavstvom, ili u slučaju konzorcijuma, najmanje jedan od članova konzorcijuma mora biti registrovan na Kosovu.

Potrebne veštine i stručnost:

 • Najmanje 5 godina iskustva u izvođenju sličnih studija prema gore opisanim specifikacijama.
 • Prethodno iskustvo u oblasti bankarskog sektora i finansijskih institucija.
 • Jake veštine u razvoju i korišćenju i kvantitativnih i kvalitativnih metoda i sprovođenja obe vrste analiza.
 • Iskustvo u radu ili poznavanje zemlje u kojoj se vrši istraživanje tržišta.

Dužina trajanja ugovora

Procenjeni nivo napora je (60) šezdeset radnih dana i biće završen do 30. juna 2023, uključujući koordinacionu komunikaciju i razmenu, po potrebi, sa Jedinicom za implementaciju projekta (JIP).

Proces selekcije

Proces selekcije će se zasnivati na sledećim kriterijumima:

 1. Relevantno radno iskustvo na implementaciji sličnih projekata (50%)
 2. Relevantni projekti u finansijskom sektoru u poslednjih pet godina (50%)

Konsultanti se mogu udružiti sa drugim firmama u obliku zajedničkog ulaganja ili da imaju pod-konsultanta kako bi poboljšali svoje kvalifikacije.

Konsultantska firma će biti izabrana u skladu sa procedurama Svetske banke: Pravilnik o nabavci za zajmoprimce finansiranja investicionih projekata (IPF), jul 2016, revidiran u novembru 2017, prema izboru zasnovanom na metodi kvalifikacija konsultanta (CKS).

Nakon uspešnog odabira, Kosovski fond za kreditne garancije (KCGF) će obavestiti sve kandidate o statusu selekcije.

Zainteresovana konsultantska firma ili JV mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08:0-16:0h (od ponedeljka do petka). Iskazivanje zainteresovanosti mora da bude dostavljeno u pisanoj formi ili putem e-maila na dole navedenu adresu do 29. marta 2023. godine.

Kosovski fond za kreditne garancije (Kosovo Credit Guarantee Fund), KCGF

Adresa: Njazi Alishani br.5

10000 Priština, Kosovo

E-mail: procurement@fondikgk.org

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
3887
155
1025
3190