THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI - Specialist Trajnimi
Skaduar
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore
Prishtinë
Ftesë për Ofertë
Full Time
Përshkrimi

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI

(SHËRBIMET KONSULTATIVE – KONSULENT INDIVIDUAL)

VENDI – Kosovë

EMRI I PROJEKTIT - Projekti për Forcimin e Sektorit Financiar,

IDA Nr. Krediti 6416-XK

Projekt ID Nr.165147

TITULLI I DETYRIMIT: një (1) Specialist Trajnimi

Numri i referencës: ESSP-IC-CS-010

Data: Mars 15, 2023

Sfondi

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) është entitet juridik i pavarur i themeluar me ligj, për të ndihmuar në plotësimin e nevojës për rritjen e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Kosovë me qëllim të krijimit të vendeve të punës, rritjes së prodhimit vendor. dhe shërbimet që shtojnë vlerë, përmirësojnë bilancin tregtar dhe rrisin mundësitë e financimit për NMVM-të.

Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një kredi nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) në vlerë prej 22.3 milionë euro (ekuivalente me 25 milionë USD) për financimin e Projektit për Forcimin e Sektorit Financiar, i cili pritet të zbatohet brenda një periudhe trevjeçare. Projekti synon të ndihmojë QK-në që të përmirësojë qasjen në financa për Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme duke forcuar kapacitetet financiare dhe teknike të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore.

Përshkrimi i përgjegjësive të punës:

Specialisti i Trajnimeve do të mbështesë FKGK-në në zhvillimin dhe zbatimin e komponentit jofinanciar. FKGK në përputhje me strategjinë e saj do të ofrojë një komponent jofinanciar për Bizneset - Gratë në Biznes dhe Start-up.

Ky nënkomponent do të përmbajë një sërë trajnimesh adekuate për këtë grup të synuar dhe do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të menaxherëve përkatës të NMVM-ve për të avancuar aftësitë dhe për të rritur njohuritë në lidhje me edukimin financiar, formalizimin dhe mundësitë e financimit.

Për më tepër, specialisti i trajnimit do të jetë përgjegjës në bashkëpunim me FKGK për të hartuar, zhvilluar, zbatuar dhe mbikëqyrur programet e trajnimit për gratë në biznes dhe bizneset fillestare, për të organizuar ngjarje të rrjetëzimit si dhe për të monitoruar dhe mbështetur NMVM-të që ishin pjesë e programit të trajnimit. sa herë që është e nevojshme në lidhje me çështjet e lartpërmendura.

Detyrat e mëposhtme:

 • Hartimi i programit të trajnimit;
 • Përgatitja e materialeve të trajnimit;
 • Zhvillimi i fletushkave, materialeve dhe manualeve;
 • Në bashkëpunim me stafin e FKGK të organizojë thirrjen e hapur, përzgjedhjen dhe krijimin e grupit të NMVM-ve të interesit për të marrë pjesë në trajnim;
 • Kryerja e trajnimeve për NMVM-të e përzgjedhura;
 • Mentorimi i NMVM-ve, ku është e nevojshme, specialisti i trajnimit do të mbështesë bizneset që kanë ndjekur programin për temat e trajtuara në trajnim;
 • Organizimi i ngjarjeve të rrjetëzimit me shoqatat dhe palët përkatëse të interesit;
 • Monitoron dhe raporton për progresin e trajnimit;
 • Raportimi tremujor i të dhënave për raportin e suksesit të programit të trajnimit;
 • Raporti Përfundimtar që konsolidon aktivitetet kryesore, rezultatet dhe progresin e programit;
 • Çdo detyrë tjetër e kërkuar nga Koordinatori i Projektit/FKGK.

Periudha e Performancës

Specialisti i trajnimit do të jetë në një pozicion me kohë të pjesshme në kuadër të Projektit. Specialisti i Trajnimit do të ofrojë shërbimet për një total prej 100 ditësh (mars 2023 - dhjetor 2023). Punësimi i konsulentit i nënshtrohet performancës së kënaqshme në çdo kohë.

Raportimi

Specialisti i Trajnimit do t'i raportojë Koordinatorit të Projektit/Drejtorit Menaxhues të FKGK-së dhe do të dorëzojë dëshmi kohore mujore për të llogaritur ditët aktuale të punuara gjatë muajit kalendarik.

Kualifikimet:

Specialisti i Trajnimit duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

 • Diplomë universitare (ose më e lartë e preferuar) në Ekonomi, Banka, Financë ose fushë të ngjashme me përvojë përkatëse për të mbuluar fushat e trajnimit të përcaktuara në këtë TOR;
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune përkatëse në sektorin bankar;
 • Përvojë pune në përgatitjen dhe dhënien e sesioneve të trajnimit dhe stërvitjes për audienca të ndryshme;
 • Çertifikimi në trajnim, kurs “train the trainers” apo të ngjashme vlerësohet shumë;
 • Njohuri pune për metodat, mjetet dhe teknikat tradicionale dhe moderne të trajnimit;
 • Gatishmëria dhe aftësia për të udhëtuar brenda një vendi për të ofruar programe trajnimi;
 • Kërkohet njohja e gjuhës shqipe dhe angleze;
 • Kërkohet aftësi në aplikacionet e Microsoft Office duke përfshirë Excel, Word dhe PowerPoint.

Kriteret e vlerësimit dhe të përzgjedhjes janë:

1. Kualifikimi: 30 %

2. Përvoja e ngjashme në të kaluarën: 70%

Procesi i përzgjedhjes

Individët me përvojë dhe të kualifikuar do të përzgjidhen sipas dispozitave të Rregullores së Prokurimit të Bankës Botërore për Kredimarrësit e Financimit të Projekteve të Investimeve (IPF), korrik 2016, rishikuar në nëntor 2017 pas një procesi të hapur përzgjedhjeje konkurruese.

Konsulentët Individualë të interesuar mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës: 08:0-16:00 (e hënë në të premte).

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet në formë të shkruar ose me e-mail, në adresën e mëposhtme deri me datën 29 mars, 2023.

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, FKGK

Adresa: " Njazi Alishani Nr.5, Rruga

10000, Prishtinë , Kosovë,

Email: procurement@fondikgk.org

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5371
143
1299
4862