Interni revizor
14 ditë
INFRAKOS SH.A
Fushë Kosovë
Ekonomi
Përshkrimi

Na osnovu člana 21 Zakona o javnim preduzećima, u vezi sa članom 17 (Zakon br. 03/L-087, datum: 13.06.2008,
izmenjen i dopunjenZakonom br. 04/L-111(članovi 9 i 13) datum : 20.04.2012; dalje u tekstu: Zakon br. 03/L-087) i odluka od 15.11.2023 br.prot.2/91, Komisija za revizijuJavnog preduzeća Železnička infrastruktura Kosova, INFRAKOS'' SH.A. najavljuje:

KONKURS ZA RADNO MESTO

Oznaka radnog mesta: Interni revizor

Mesto: Kosovo Polje Kompanija: Infrakos

Rok za prijavu: 15.12.2023

Komisija za reviziju mora da obezbedi da sva lica imenovana za službenike prema članu 21 tačka 3 Osnovnog zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087, takođe na osnovučlana 13 Zakonabr. 04/L-111 za izmenu i

dopunu člana 21, stav 21.4. osnovnog zakona, preformuliše se na sledeći način: da su lica poznatog integriteta koja:

 1. ispunjava kvalifikacione uslove u skladu sa članom 17.1 (osnovni zakon i dopuna njegovih izmena),
 2. ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.2 (osnovni zakon osnovnog zakona i dopuna njegovim izmenama)
 3. ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.3 (osnovni zakon, osnovni zakon i dopuna njegovim izmenama)
 4. nisu, ili u bilo kom trenutku tokom perioda od trideset šest (36) meseci pre datuma prijave nisu bili direktori odbora relevantne kompanije, i
 5. da ima neophodno profesionalno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotičnu poziciju.

Dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja UNUTRAŠNJEG REVIZORA su:

 • Sastavljanje revizorskih procedura, odnosno plan interne revizije za tosve NP transakcije, u skladu sa ciljevima internekontrole, politikama i
 • Procedure JP, na osnovu važećeg zakona;
 • Revizija investicionih i finansijskih planova NP, godišnjeg biznis plana i budžeta godišnje;
 • Revizija godišnjeg bilansa stanja i bilansa uspeha finansijski izveštaji propisani zakonom;
 • Objektivna procena i efektivno korišćenje resursa JP kao i davanje adekvatnih preporuka Komitetu za reviziju
 • Verifikacija adekvatnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju sprovođenje od strane NP svih važećih zakona u Republici Kosovo tokom obavljanja delatnosti i daju Revizijskoj komisiji sve primedbe ili sugestije koje se razmatraju. neophodno;
 • Redovna provera podobnosti i redovnog rada sistema i procedure koje imaju za cilj da se knjige i dokumentacija NP, dokuključujući finansijsku dokumentaciju vodi u skladu sa računovodstvenim standardima i sa Zakonom i da nacrt godišnjih finansijskih izveštaja bude pripremljen kako bi redovno;
 • Analiza poslovnih sistema i procesa i povezane kontrole;
 • Redovno izveštavanje Komiteta za reviziju i ispunjavanje svih drugih obaveza utvrđuje Komisija za reviziju; Mandat INTERNOG REVIZORA
 • Internog revizora imenuje Komisija za reviziju sa redovnim ugovorom o radu na 3 godine. Mesečna naknada zarade
 • Plata unutrašnjeg revizora određena je izjavom o politici za kompenzaciju viših službenika u okviru javnog preduzećaŽeleznička infrastruktura KosovaInfrakos Sh.a.

Uslovi i kriterijumi koje INTERNI REVIZOR mora da ispuni:

 • Imaju fakultetsku diplomu iz ekonomije, prava, javne uprave, javnih finansija,računovodstvo ili druge oblasti studija relevantne za sektor koji će biti revidiran;
 • najmanje tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva u oblasti interne revizije,
 • Interni i/ili kontrolor finansija i računovodstva;
 • Da bude sertifikovan kao interni revizor od licenciranih institucija u zemlji ili izvan njega;
 • Kandidat mora biti oslobođen bilo kakvog sukoba interesa kao što je definisano Zakonom o sukobu interesa 06/L-011;
 • Dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog je poželjno. Informacije o konkursnoj proceduri

Kandidati za UNUTRAŠNJEG REVIZORA moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Aplikacija;
 • Izjava pod zakletvom (Mozete uzeti OVDE);
 • Detaljan CV uključujući tačne datume zaposlenja i detalje odgovornosti za svaku poziciju, uključujući nivo donošenja odluka, broj zaposlenih pod nadzorom, budžet i odgovornosti:
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenim studijama i sertifikat internog revizora)
 • Dokaz o radnom stažu zajedno sa penzijskim fondom;;
 • Uvjerenje o osuđivanosti kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom (ne starijom od šest mjeseci) koju izdajenadležni sud;
 • Kopija lične karte.

Podnosilac prijave mora dati datum i potpisati izjavu pod zakletvom u kojoj se navodi da ispunjava sve uslove podobnosti. Ova izjava zajedno sa aplikacijom može se preuzeti sa veb stranice Javnog preduzeća Infrastruktura Železnica Kosova Infrakos Sh.a.: www.infrakos.com/publikimet/punesimi/

Popunjena dokumentacija (zahtevzajedno sa zakletvomi svim pratećim dokumentima) predajese lično u zatvorenoj koverti u kancelariju arhive u zgradi Uprave INFRAKOS na adresi Šeshi i Lirisi pn, Kosovo Polje, sa naznakom: za g. . Arsim Deliu, sekretar INFRAKOS-a, ili putem zvaničnee-mail: [email protected]

Naziv radnog mesta mora biti jasno naveden u prijavi, a dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti kopije i ne vraćaju se. Prijave podnetenakon isteka roka se ne prihvataju, a nepotpune prijavese odbijaju.

Kandidati koji konkurišu moraju tačno da unesu adresu i kontakt telefon, kao i e-mail adresu.

Svaki materijalni falsifikovanje, bilo namerno ili iz nemara, ili materijalna izmena informacija datih u prethodno pomenutoj izjavi, rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Železnička infrastruktura Kosova,"Infrakos" Sh.A, nudi jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče sve žene i muškarce iz svih zajednica koji ispunjavaju kriterijume konkursa da se prijave.

Formalna procena kandidata i intervjui će se obavitiu optimalno vremenakon roka za prijavu. Komisijaza reviziju NP Infrastruktura Železnica Kosova, "Infrakos" SH.A., ima pravo formiranja uže liste kandidata kao i izbora Kancelarije za sveobuhvatnu reviziju.

Konkurs ostaje otvoren od 16 novembar 2023 do 15 decembar 2023.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5828
102
1356
5624