Vende të lira të punës (7)
 • 049546390
 • castrol-oil@hotmail.com
7 ditë
Prishtinë
Administratë Ekonomi Menaxhment Shitje
Full Time
Premium
Përshkrimi

Doni të punoni në një ambient te bukur, me standarde Evropiane dhe me produkte premium, atëherë mos hezito apliko te Oil Ks Shpk distributor i Castroil Gjerman në Kosovë, ju mirëpresim.

Të gjitha CV me foto

1. Financa 3 pozita

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Regjistroni transaksionet dhe kontabilitetin
 • Rakordoni arkën me pasqyrat bankare
 • Bëni rregullime kontabël dhe korrigjoni gabimet
 • Shpjegoni dhe zbatoni teknikat e kontabilitetit të kostos
 • Mbështetni listën mujore të pagave dhe mbani shënime të organizuara
 • Regjistroni llogaritë e pagueshme dhe llogaritë e arkëtueshme
 • Menaxhimi i Aseteve Fikse; llogaritja e amortizimit, regjistrimi i aseteve të reja dhe shlyerja e atyre të vjetëruara.
 • Menaxhimi e Stokut
 • Pajtimi i llogarive të aksioneve në softuerin e kontabilitetit
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme të kontabilitetit dhe financave të kërkuara nga Menaxheri i Financave
 • Përgjegjësi të tjera që kanë të bëjnë me kontabilitetin, financat ose administrimin siç kërkohet nga Menaxheri i Financave

Kualifikimet

 • Diplomë universitare në Ekonomi, Bankë dhe Financa, Menaxhim, ose fusha të tjera përkatëse (mundësisht të jetë një Teknik Kontabiliteti)
 • Së paku dy (2) vjet ose më shumë përvojë në fushën e financave dhe kontabilitetit
 • Komandim i shkëlqyeshëm i MS Office, njohuri të avancuara të MS Excel (krijimi i tabelave dhe tabelave dhe përdorimi i funksioneve financiare Excel)
 • Përvoja praktike me programin e kontabilitetit ALPHA Kuptim i mirë i Legjislacionit Tatimor
 • Njohja e shkëlqyer e gjuhës angleze ose Gjermane është e DUHET (të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit janë thelbësore)
 • Aftësi të shkëlqyera organizative
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Vetë-motivuar me një këndvështrim profesional
 • Diskrecioni dhe konfidencialiteti janë çelësi
 • Leja e Drejtimit Esenciale

2. Menaxher/e i/e shitjes

Detyrat:

Menaxheri i shitjeve duhet të shpenzojë një pjesë të rëndësishme të punës së tij në komunikim dhe takime me klientët- ata të cilët blejnë dhe përdorin produkte apo shërbime të kompanisë. Si të tilla, Menaxheri i Shitjeve ka detyra dhe përgjegjësi unike të cilat përfshijnë:

 • Përfaqëson kompaninë, ndërton dhe mban mardhënie me klientët.
 • Identifikon nevojat konsumatore dhe jep zgjidhje sesi të plotësohen ato.
 • Arrin objektivat e kompanisë nëpërmjet një planifikimi efektiv, vendos qëllime shitje, analizon të dhënat e shitjes, projekton performancë të shitjes.
 • Punon me eprorin direkt dhe departamentet e tjera (marketing) për të krijuar mënyra për arritjen e klientëve të rinj.
 • Kontakton dhe lidh kontratat me bizneset.
 • Njeh shumë mire produktin dhe shërbimin si dhe vlerën e propozuar.
 • Ndjek politikat dhe rregullat e kompanisë.
 • Ndjek në mënyrë proaktive mundësi të reja shitje.
 • Zgjidh problemet e klientëve duke ofruar zgjidhje inovative.
 • Bëhet ambasador i markës dhe reflekton vlerat e kompanisë në komunikim me klientët ekzistues dhe ato potencial.
 • Ndjek trajnimet që zhvillohen në kompani në qëllim të përmirësimit të aftësive të shitjes.

Përgjegjësitë e menaxherit të shitjeve: 

 • Bashkëpunon me drejtorin e shitjeve për të vendosur dhe zbatuar qëllime shitje për rajonin 
 • Zhvillon plane ditore dhe mujore për kontaktim biznesesh dhe i diskuton ato me drejtorin e shitjeve
 • Prezanton, promovon dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë 
 • Identifikon nevojat në treg dhe i diskuton me menaxherin e shitjeve
 • Realizon takime në terren me biznese për prezantimin e produkteve 
 • Ekzekuton plan strategjik të shitjes duke zgjeruar bazën e klientelës 
 • Realizon target e vendosura të shitjes 
 • Analizoni potencialin e territorit / tregut, ndjek trendet e shitjes 
 • Harton raport individual shitje 
 • Motivon dhe këshillon teknikët për të përmirësuar performancën e tyre 
 • Mbledh përshtypje, komente, ankesa të klientëve dhe i raporton tek drejtori i shitjeve.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Eksperienca e mëparshme në industri përbën avantazh 
 • Diplomë në Administrim Biznes, Marketing përbën avantazh 
 • Duhet të zotërojë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese 
 • Aftësi shumë të mira të paketës office 
 • Zotërojë aftësi për të punuar individualisht dhe në grup 
 • Shpirt konkurrues dhe ambicioz
 • Profesionalizëm dhe i drejtuar drejt rezultateve 
 • Zotërojë leje drejtimi

3. Asistente Administrative 1 Pozitë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron mbështetje administrative dhe teknike;
 • Përgatitë dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet agjendat dhe e-malet sipas kërkesës;
 • Mban kontakte me punonjësit e kompanisë, klientët, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informatave;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera të drejtorit si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;
 • Shqyrton çmimet, metodat e marketingut dhe shitjes;
 • Regjistron të dhënat në sistem, mirëmban stoqet dhe asiston në përgatitjen e raporteve
 • Bën rekomandime për klientët potencial;
 • Hulumton tregun për nevoja dhe kërkesa të produkteve me shumicë;

Kualifikimet:

 • Preferohet shkollim universitar;
 • Përvojë pune në punët dhe mengajimin administrative;
 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshmë të gjuhës angleze;
 • Të posedoj aftësi analitike, të kuptoj kërkesat e klientave dhe të ofroj zgjidhje;
 • Të jetë i/e gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sygjerime;
 • Të ketë aftësi të dokumentoj kërkesat;
 • Të posedoj aftësi organizative;
 • Të ketë njohuri në programin e faturimit Pro-Data
 • Të ketë aftësi të trajtoj të dhëna sensitive dhe të mbaj nivelin e konfidencialitetit;
 • Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;
 • Të posedoj patentë shoferi (B);
 • Të jetë me banim në Prishtinë.

4. Menaxhere Marketingu

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Prezantimi dhe orientimi i saktë per produktet qe kompania jonë ofron për klientët sipas nevojave të tyre.
 • Aftësi të kuptojë dhe të komunikojë për çdo detaj në lidhje me kërkesat e klientëve.
 • Të menaxhojë dhe realizoje te gjithe procesin e shitjes dhe porosise se klientit.
 • Të menaxhojë procesin e shpërndarjes se informacionit tek koleget dhe specialistet perkatese.
 • Të menaxhojë procesin e prodhimit dhe të monitorojë deri në përfundimin e procesit të punimeve në fabrikë.
 • Të realizojë oferta të personalizuara për klientët bazuar në kërkesat e tyre.
 • Të monitorojë afatet e pagesave të klientëve.

Kualifikimet:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik drejtimi Marketing
 • Të ketë eksperienca të mëparshme pune së paku 3 vite
 • Të jetë e rregullt, serioze dhe të ketë aftësi të mira komunikimi.
 • Të njohë shumë mirë programet bazë Office
 • Të ketë aftësi menxhuese e vendimarrëse

5. Agjent i shitjes për autopjesë 1 Pozitë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të kontribuojë direkt me punën e tij në rritjen e shitjeve dhe realizimin e targeteve;
 • Të jetë në dijeni të plotë për specifikave teknike të mallrave në market e në veçanti të mallit në sektorin e tij;
 • Të njohë blerësit, kërkesat e tyre dhe të dijë nevojat e tyre;
 • Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjejë zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofrojë disa zgjidhje alternative;
 • Të kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
 • Të ekspozojë mallin dhe mirëmbajë hapësirat shitëse;
 • Të ndajë përvojat me të tjerët dhe të kontribuoj në avancimin e stafit të ri;
 • Të jetë gjithmonë i gatshëm të punojë edhe në sektorët tjerë kur kjo kërkohet;
 • Të njoh saktë mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të “OIL KS SHPK”.
 • Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
 • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip;
 • Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve;
 • Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi.

Doni të punoni në një ambient te bukur, me standarde Evropiane dhe me produkte premium, atëherë mos hezito apliko te Oil-Ks Shpk distributor i Castroil Gjerman në Kosovë, ju mirëpresim.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV e tyre në adresen:

Email: castrol-oil@hotmail.com

Nr Tel: 049546390