Thirrje për Propozime: Çmimi Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja”
 • /
Skaduar
Caritas Switzerland Country Office for Kosovo
Gjithë Kosovën
Arsim & Edukim
Përshkrimi


Thirrje për Propozime

Çmimi Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja”

Termat dhe Kushtet

Hyrje

Që nga janari 2022, Caritas-i Zviceran në Kosovë është duke zbatuar projektin “Ndikimi i Rinisë në Mjedis” (YENI), i cili bashkëfinancohet nga Caritas-i Zviceran (CACH), Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Përmes aktiviteteve të ndryshme, projekti YENI synon të edukojë dhe angazhojë në mënyrë aktive të rinjtë në mbarë Kosovën për të rritur mbrojtjen e mjedisit dhe veprimin ndaj klimës. Duke shfrytëzuar këshillat ekzistues të nxënësve dhe duke forcuar Eko Klubet ekzistuese ose duke krijuar të reja, projekti YENI synon të fuqizojë nxënësit e shkollave të mesme dhe mësimdhënësit e tyre për t’u përfshirë në hartimin dhe zbatimin e projekteve të lidhura me mjedisin brenda shkollave të tyre, por edhe në pjesëmarrjen aktive në zhvillimin e Planeve Lokale të Veprimit Mjedisor (PLVM) brenda komunave të tyre, përmes mbështetjes së organizatave lokale të shoqërisë civile. Projekti YENI është në përputhje me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të), konkretisht, OZHQ 4 (Arsimi Cilësor) dhe OZHQ 13 (Veprimi për Klimën), të cilat theksojnë rëndësinë e veçantë të edukimit mjedisor dhe ndërgjegjësimit për temat që lidhen me ndryshimet klimatike dhe ndikimet e ndërlidhura.

Në kuadër të projektit YENI, Caritas-i Zviceran në Kosovë në partneritet me MZHR-në dhe SDC-në, lanson Çmimin Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja” për vitin 2024, një konkurs i hapur për të gjitha shkollat e mesme të larta të Kosovës (përveç tre fituesve të vitit 2023).

Qëllimi i Garës

Çmimi Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja” synon të nxisë edukimin mjedisor dhe klimatik dhe t’i njohë projektet më të mira mjedisore të zbatuara nga nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë përmes projektit YENI. U lansua fillimisht në vitin 2023, ndërsa ky edicion është i dyti dhe zgjerohet në të gjitha shkollat e mesme të larta të Kosovës.

Qëllimi kryesor i tij është t’i fuqizojë të rinjtë e Kosovës për të vepruar në çështjet mjedisore dhe ndryshimet klimatike duke inkurajuar një qëndrim më të përgjegjshëm dhe më proaktiv, si dhe përfshirjen direkte të tyre në zbatimin e projekteve konkrete të vogla mjedisore dhe klimatike në shkollat e tyre.

Doktori i Shkencave Dervish Rozhaja (1934-96) ishte shkencëtar i dalluar kosovar, profesor universitar dhe pionier në fushën e biologjisë dhe ekologjisë, i cili në moshën 24-vjeçare, u bë doktori më i ri i shkencave në ish-Jugosllavi, si dhe ishte kryetar i Bashkësisë së Universiteteve të Jugosllavisë. Ai ishte rektori i parë i Universitetit të Prishtinës (1970-71 dhe 1971-73) dhe më vonë u bë Kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës (1982-84). Me dhënien e një çmimi mjedisor në emër të tij, projekti YENI synon të inspirojë dhe inkurajojë gjeneratat e ardhshme të Kosovës me punën e tij të vlefshme në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

Pranueshmëria

1. Konkursi është i hapur për të gjitha Eko Klubet (shkollat publike të mesme të larta) nga të gjitha komunat e Kosovës.

2. Tri shkollat fituese në edicionin e parë të Çmimit Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja” 2023 nuk kualifikohen për të hyrë në garën e vitit 2024.

3. Eko Klubet mund të aplikojnë me vetëm një projekt duke plotësuar:

 • Formularin e projekt propozimit (përshkrimi tekstual dhe vizual (përmes fotografive) i projektit, objektivat e tij, rezultatet, ndikimet etj.), dhe
 • Formularin e buxhetit (Excel dokumenti).

4. Projekti mjedisor duhet të zhvillohet tërësisht nga vetë nxënësit e Eko Klubeve, me udhëzime nga mësimdhënësit përkatës sipas nevojës. Eko Klubi duhet të përcaktohet se për cilin nga tri Çmimet aplikon, sipas të cilit duhet të konceptohet ideja dhe të buxhetohen edhe ndërhyrjet.

5. Projekti mjedisor duhet të jetë i ri, jo diçka që tashmë është zbatuar përmes projekteve të mëparshme, dhe duhet të fokusohet në ndërhyrjet që kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike.

6. Kostot e pranueshme për projektin përfshijnë:

 • Kostot për zbatimin e drejtpërdrejtë të projektit mjedisor (p.sh. panelet diellore, pemët dhe fidanët, pajisjet efiçiente të energjisë ose ujit etj.),
 • Kostot për materialet e punës/dizajnit, përderisa projektet që kursejnë resurset natyrore (pa përdorur letër apo plastikë) do të prioritizohen.

7. Kostot e papranueshme përfshijnë:

 • Kostot administrative, indirekte dhe të mirëmbajtjes,
 • Donacionet e bamirësisë, detyrimet bankare ose kreditë për palët e tjera,
 • Pagesat dhe shpërblimet për punonjësit e shkollës, nxënësit ose palët e tjera (përfshirë ata që janë të angazhuar në ofrimin e aktiviteteve për ndërgjegjësim),
 • Kostot e pagesës së punimeve të ndërtimit (përveç nëse puna duhet të kryhet nga profesionistë të veçantë, si p.sh. instalimi i paneleve diellore),
 • Kostot për blerjen e materialeve të paqëndrueshme, të tilla si plastika, kimikatet e dëmshme dhe materiale të tjera të printimit,
 • Kostot e transportit (përveç nëse nuk gjenden produkte specifike në zonën lokale).

Procesi dhe Kriteret e Vlerësimit

8. Të gjitha aplikacionet do të vlerësohen përmes dy fazave:

 • Fillimisht, Caritas-i Zviceran në Kosovë do të kryejë shqyrtimin e aplikacioneve për të kontrolluar përshtatshmërinë dhe pajtueshmërinë me kërkesat e aplikimit.
 • Në fazën e parë, aplikacionet e pranueshme do të vlerësohen nga një juri prej pesë anëtarësh e përbërë nga përfaqësues të: Caritas-it Zviceran në Kosovë, Ministrisë së Zhvillimit Rajonal (MZhR), Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit (në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës) dhe dy ekspertë të njohur të pavarur mjedisor. Të gjithë anëtarët e jurisë do të vlerësojnë projektet sipas kritereve të paraqitura më poshtë.
 • Në fazën e dytë, projekt-idetë e vlerësuara me pikët më të larta do t’i prezantohen jurisë në një ngjarje të hapur publike, për të cilën Eko Klubet do të informohen paraprakisht për t’u përgatitur. Më pas juria do të vendosë për tre fituesit më të mirë.

9. Projekt-idetë do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Rëndësia: nevoja (arsyetimi i qartë) për një projekt të tillë për të adresuar çështjet përkatëse mjedisore dhe ndryshimet klimatike në shkollën ose komunitetin përkatës. 15 pikë
 • Ndikimi mjedisor: që pritet të arrihet përmes projektit (p.sh. reduktimi i emetimeve të gazrave serrë, ndërgjegjësimi i të rinjve në shkollë dhe më gjerë, efiçenca e energjisë, efiçenca e ujit, rritja e vegjetacionit dhe hapësirave të gjelbra, etj.). 30 pikë
 • Qëndrueshmëria: në aspektin e hartimit të projektit (përfshirë materialet e përzgjedhura), zbatimin dhe mirëmbajtjen e projektit.25 pikë
 • Inovacioni: për sa i përket kreativitetit, qasjes ose teknologjive të aplikuara. 10 pikë
 • Oferta financiare/Buxheti: përfshirë nivelin e bashkëfinancimit, me çmime dhe planifikim real sipas çmimeve në pikën 10. 20 pikë

Çmimet

10. Pas vlerësimit të jurisë, tri projektet më të mira mjedisore do të shpërblehen si më poshtë:

 • Vendi 1-rë: EUR 10,000 financim për zbatimin e projektit të Eko Klubit / shkollës.
 • Vendi 2-të: EUR 3,500 financim për zbatimin e projektit të Eko Klubit / shkollës.
 • Vendi 3-të: EUR 1,500 financim për zbatimin e projektit të Eko Klubit / shkollës.

11. Fondet e dhëna duhet të përdoren vetëm për zbatimin e projekteve fituese. Prokurimi dhe menaxhimi i buxhetit për zbatimin e projekteve (duke përfshirë përzgjedhjen dhe pagesën e furnitorëve) do të bëhet përmes ekipit të projektit YENI nga Caritas-i Zviceran në Kosovë.

Data dhe Adresa të Rëndësishme

12. Dorëzimi i aplikacioneve (Formulari i projekt propozimit dhe Formulari i buxhetit) mund të bëhet deri më 17 maj 2024 deri në ora 16:00. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

13. Para dorëzimit të projektit, dosja aplikuese (formularët e projekt propozimit dhe buxhetit) duhet të nënshkruhet nga drejtori i shkollës apo ndonjë mësimdhënës i deleguar.

14. Aplikacionet duhet të dërgohen online në [email protected] (përfshirë në CC [email protected]), me titull: Çmimi Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja” 2024 – Emri i Shkollës.

15. Shpallja e fituesve do të bëhet tentativisht më 12 qershor 2024.

Rregulla te tjera

16. Me hyrjen në konkurs, menaxhmenti i shkollës së mesme aplikuese (drejtori ose mësimdhënësi i përcaktuar) tregon se janë dakord me këto Terme dhe Kushte.

17. Caritas-i Zviceran në Kosovë rezervon të drejtën të anulojë ose ndryshojë Çmimin Mjedisor për Shkolla “Dervish Rozhaja” dhe këto Terme dhe Kushte pa paralajmërim.

18. Caritas-i Zviceran në Kosovë rezervon të drejtën të publikojë informacione në lidhje me projektin, duke përfshirë emrat e plotë të studentëve dhe mësuesve, shkollave dhe informacione të tjera përkatëse, për qëllime të dukshme, në përputhje me rregullat dhe rregulloret e donatorëve.

Shtojca 1: Formulari i projekt propozimit

Shtojca 2: Formulari i buxhetit

Uslovi i okolnosti

UVOD

Od januara 2022. godine, Švajcarski Caritas na Kosovu sprovodi projekat „Uticaj mladih na životnu sredinu“ (YENI) koji se sufinansira od Švajcarskog Caritas-a (CACH), Ministarstva regionalnog razvoja (MRR) i Švajcarske agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Kroz različite aktivnosti, projekat YENI ima za cilj da aktivno obrazuje i angažuje mlade iz 17 opština (ukupno 60 srednjih viših škola) širom Kosova za poboljšanje zaštite životne sredine i klimatskog delovanja. Korišćenjem postojećih saveta učenika i jačanjem postojećih Eko klubova ili stvaranjem novih, projekat YENI ima za cilj osnaživanje srednjoškolaca i njihove nastavnike da budu uključeni u izradi i realizaciji projekata vezani za zaštitu životne sredine u okviru svojih škola, ali i aktivno učešće u izradi lokalno ekoloških akcionih planova (LEAP) u okviru svojih opština, uz podršku lokalnih organizacija civilnog društva. Projekat YENI je u skladu sa ciljevima održivog razvoja (COR), konkretnije, COR-om 4 (Kvalitetno obrazovanje) i COR-om 13 (klimatsko delovanje), koji naglašavaju poseban značaj obrazovanja o životnoj sredini i podizanju svesti o temama koje se odnose na klimatske promene i srodne uticaje.

U okviru projekta YENI, Švajcarski Caritas na Kosovu u partnerstvu sa MRR-om i SDC-om, će dodeliti Ekološku nagradu za škole „Dervish Rozhaja“ za 2024, konkurs koji je otvoren za sve javne srednje više škole na Kosovu (osim tri pobednika iz 2023, gde tri najbolje projektne ideje će biti nagrađeni novčanom nagradom za njihovu realizaciju.

CILJ TAKMIČENJA

Ekološka nagrada za škole "Dervish Rozhaja" ima za cilj da promoviše obrazovanje o životnoj sredini i klimi i upoznavanje sa najboljim ekološkim projektima koje realizuju srednjoškolci na Kosovu kroz projekat YENI. Prvi put je pokrenut 2023. godine i ove godine obeležava svoje drugo izdanje, pristupačan je svim srednjim školama na Kosovu

Glavni cilj je osnaživanje mladih na Kosovu da deluju po pitanjima životne sredine i klimatskih promena kroz podsticanje odgovornijeg i proaktivnijeg stava kao i njihovo direktno učešće u realizaciji konkretnih malih ekoloških i klimatskih projekata u njihovim školama.

Doktor nauka Dervish Rozhaja (1934-96) bio je istaknuti kosovski naučnik, univerzitetski profesor i pionir u oblasti biologije i ekologije, koji je sa 24. godine postao najmlađi doktor nauka u bivšoj Jugoslaviji, kao i predsednik Zajednice univerziteta Jugoslavije. Bio je prvi rektor Univerziteta u Prištini (1970-71 i 1971-73), a kasnije je postao predsednik Akademije nauka i umetnosti Kosova (1982-84). Dodeljivanjem ekološke nagrade u njegovo ime, projekat YENI ima za cilj da inspiriše i ohrabri buduće generacije Kosova njegovim vrednim radom u oblasti zaštite životne sredine.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

 1. Konkurs je otvoren za sve eko klubova (javnih srednjih škola) koji obuhvatajući sve opštine Kosova.
 2. Tri pobedničke škole iz prvog izdanja Školske nagrade za životnu sredinu „Derviš Rožaja“ 2023 nemaju pravo da se prijave.
 3. Eko klubovi (srednje škole) se mogu prijaviti sa samo jednim projektom popunjavanjem:
  • Obrasca za predlog projekta (tekstualni i vizualni opis (fotografije), ciljevi, rezultati, uticaji projekta itd.), i
  • Obrasca za budžet (Excel dokument).
 4. Ekološki projekat mora da se izradi u potpunosti od samih učenika Eko klubova uz upute dotičnih nastavnika prema potrebi. Pre podnošenja projekta, obrasci za predlog projekta i obrasci za budžet moraju biti potpisani od direktora škole ili imenovanog nastavnika. Eko klub treba da odluči za koju od tri Nagrade konkuriše, prema kojoj će koncipirati ideju i budžetirati intervencije.
 5. Projekat mora biti nov, a ne nešto što je već realizovan kroz prethodne projekte, a mora se fokusirati na intervencije koje doprinose zaštiti životne sredine i ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promenama. Pre podnošenja, predlog projekta i obrasce za budžeta moraju biti potpisani od direktora škole ili imenovanog nastavnika.
 6. Prihvatljivi troškovi za projekat obuhvataju:
  • Troškove za direktnu realizaciju projekta (npr. solarni paneli, drveće i sadnice, energetska ili vodena efikasna oprema itd.),
  • Troškovi za radni materijal/ dizajn, dok će prioritet imati projekti koji štede prirodne resurse bez upotrebe papira ili plastike.
 7. Neprihvatljivi troškovi obuhvataju:
  • Administrativne, indirektne i troškove održavanja,
  • Dobrotvorne donacije, bankarske obaveze ili kredite za druge strane,
  • Isplate i nagrade zaposlenima u školi, učenicima ili drugim stranama (uključujući i one koji su angažovani u aktivnosti podizanja svesti),
  • Troškove plaćanja građevinskih radova (osim ako radove moraju izvoditi specijalni stručnjaci, kao što je npr. ugradnja solarnih panela),
  • Troškove kupovine neodrživih materijala kao što su plastika, štetne hemikalije i drugi štamparski materijali,
  • Troškove prevoza (osim ako specifični proizvodi nisu dostupni u lokalnom području).

PROCES PROCENE

 1. Sve prijave će biti procenjene kroz dve faze:
  • U početku će Švajcarski Caritas na Kosovu vršiti početnu proveru prijava kako bi proverio podobnost i usklađenost sa zahtevima za prijavu.
  • U prvoj fazi prihvatljive prijave će biti procenjene od petočlane žirije koja se sastoji od predstavnika: Švicarskog Caritasa (CACH), Ministarstva regionalnog razvoja (MRR), Agencije za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) i dva poznata nezavisna stručnjaka za životnu sredinu. Svi članovi žirija će proceniti projekte prema dole navedenim kriterijima.
  • U drugoj fazi, projektne ideje koje su ocenjene sa najvišim ocenama biće predstavljene žiriji na otvorenom javnom događaju, za koji će Eko klubovi biti unapred obavešteni da bi se pripremili. Potom će žiri odlučiti o prva tri pobednika.

 

 1. Projektne ideje će se proceniti prema ovim kriterijumima:

Kriterijumi

Bodovi

Važnost: (jasno obrazloženje) potreba da takav projekat rešava određena pitanja životne sredine i klimatskih promena u dotičnoj školi ili zajednici.

15

Uticaj na životnu sredinu: koji se očekuje da će se postići kroz projekat (npr. smanjenje emisije gasova staklene bašte, podizanje svesti mladih u školi a i šire, energetska efikasnost, efikasnost vode, povećanje zelenih površina i vegetacije itd.) .

30

Održivost: u smislu izrade projekta (uključujući i odabrane materijale), realizacije projekta i održavanja.

25

Inovacija: u smislu kreativnosti, pristupa ili primenjenih tehnologija.

10

Finansijska ponuda/budžet: uključujući nivo sufinansiranja, sa stvarnim cenama i planiranje prema cenama u tački 9 ispod.

20

CENE

 1. Nakon procene žirija, tri najbolja ekološka projekta biće nagrađena i to:
  • 1. mesto: 10.000 evra za finansiranje realizacije projekta Eko kluba/škole.
  • 2. mesto: 3.500 evra za finansiranje realizacije projekta Eko kluba/škole.
  • 3. mesto: 1.500 evra za finansiranje realizacije projekta Eko kluba/škole.
 2. Dodeljena sredstva moraju se koristiti samo za realizaciju pobedničkih projekata. Nabavka i upravljanje budžetom za realizaciju projekta (uključujući odabir i plaćanje dobavljača) će se vršiti preko YENI projektnog tima iz CACH-a.

VAŽNI DATUMI I ADRESE

 1. Prijave (obrazac za predlog projekta i obrazac za budžet) mogu se dostaviti do 17. maj 2024. godine do 16:00 časova. Prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.
 2. Prije podnošenja, obrazac za prijavu (predlog projekta i obrasci budžeta) treba da potpiše direktor škole ili imenovani nastavnik.
 3. Prijave treba dostaviti preko interneta na [email protected] (dodati CC: [email protected]), sa naslovom: Naziv škole – Ekološka nagrada za škole „Dervish Rozhaja“ 2024.
 4. Proglašenje pobednika će biti tentativno 12. juna 2024. godine

OSTALA PRAVILA

 1. Prijavom na konkurs, uprava srednje škole koja se prijavila (direktor ili imenovani nastavnik) ukazuje da je saglasna sa ovim uslovima i okolnostima.
 2. Švajcarski Caritas na Kosovu zadržava pravo da poništi ili promeni Ekološku nagradu za škole "Dervish Rozhaja" kao i ove uslove i okolnosti bez prethodne najave.
 3. Švajcarski Caritas na Kosovu zadržava pravo da objavi informacije u vezi sa projektom, uključujući puna imena učenika i nastavnika, škola i druge odgovarajuće informacije, u očigledne svrhe, u skladu sa pravilima i propisima donatora.

Prilog 1: Obrazac za predlog projekta

Prilog 2: Obrazac za budžet

Teklifler için Çağrı

Okullar için “Dervish Rozhaja” Çevre Ödülü

Şartlar ve koşullar

Giriş

Ocak 2022'den bu yana, Kosova’da İsviçre Caritası, İsviçre Caritası (CACH), Bölgesel Kalkınma Bakanlığı (BKB) ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SDC) tarafından ortak finanse edilen "Gençliğin Çevre Üzerindeki Etkisi" (YENI) projesini uyguluyor.

YENI projesi, çeşitli faaliyetler aracılığıyla, çevre koruma ve iklim eylemini artırmak için Kosova çapındaki gençleri aktif olarak eğitmeyi ve katılımını sağlamayı amaçlıyor. YENI projesi, mevcut öğrenci konseylerini kullanarak ve mevcut Eko Kulüpleri güçlendirerek veya yenilerini oluşturarak, lise öğrencilerini ve öğretmenlerini, kendi okullarında çevreyle ilgili projelerin tasarlanması ve uygulanmasına dahil olmalarının yanı sıra, Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle kendi belediyeleri bünyesinde Yerel Çevresel Eylem Planlarının (YÇEP) geliştirilmesine aktif katılım konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. YENI projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’lar), özellikle çevre eğitiminin ve iklim değişikliği ve ilgili etkilerle ilgili konulardaki farkındalığın özel önemini vurgulayan SKH 4 (Nitelikli Eğitim) ve SKH 13 (İklim Eylemi) ile uyumludur.

YENI projesi çerçevesinde, Kosova'daki İsviçre Caritası, BKB ve SDC ortaklığıyla, Kosova'daki tüm yüksek orta okullara açık olan (2023 yılının üç kazananı hariç) 2024 yılı Okullar için "Dervish Rozhaja" Çevre Ödülü'nü başlattı.

Yarışmanın Amacı

Okullar için “Dervish Rozhaja” Çevre Ödülü çevre ve iklim eğitimini teşvik etmeyi ve YENI projesi aracılığıyla Kosova'daki lise öğrencileri tarafından uygulanan en iyi çevre projelerini ödüllendirmeyi amaçlıyor. İlk kez 2023'te başlatıldı, bu edisyon ise ikinci olup Kosova'daki tüm liseleri kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Ana hedefi, Kosova gençliğini, daha sorumlu ve proaktif bir tutumun yanı sıra okullarında somut küçük çevre ve iklim projelerinin uygulanmasına doğrudan katılımlarını teşvik ederek çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda harekete geçme konusunda güçlendirmektir.

Bilim Doktoru Dervish Rozhaja (1934-96), seçkin bir Kosovalı bilim adamı, üniversite profesörü ve biyoloji ve ekoloji alanında öncüydü; 24 yaşında eski Yugoslavya'nın en genç bilim doktoru oldu, ayrıca Yugoslavya Üniversiteler Birliği Başkanı görevini yaptı. Priştine Üniversitesi'nin ilk Rektörü olmuştur (1970-71 ve 1971-73) ve daha sonra Kosova Bilim ve Sanat Akademisi'nin Başkanı (1982-84) oldu. YENI projesi, adına çevre ödülü vererek, çevre koruma alanındaki değerli çalışmalarıyla Kosova'nın gelecek nesillerine ilham vermeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kabul edilebilirlik

 1. Konkur Kosova'nın tüm belediyelerindeki tüm Eko Kulüplere (devlet liseler) açıktır.
 2. Okullar için "Dervish Rozhaja" Çevre Ödülü 2023'ün ilk edisyonunda kazanan üç okul, 2024 yarışmasına katılmaya kalifiye değildir.
 3. Eko Kulüpler aşağıdakileri tamamlayarak yalnızca bir projeyle başvurabilirler:
  • Proje teklif formu (projenin yazılı ve görsel açıklaması, hedefleri, sonuçları, etkileri vb.) ve
  • Bütçe formu (Excel belgesi).
 4. Çevre projesi tamamen Eko Kulüp öğrencileri tarafından, gerektiğinde ilgili öğretmenlerin talimatlarıyla geliştirilmelidir. Eko Kulüp, üç Ödülden hangisine başvuracağını, fikrin buna göre tasarlanması ve müdahalelerin bütçelendirilmesi gerektiğini belirlemelidir.
 5. Çevre projesi yeni olmalı, daha önceki projelerde uygulanmış bir proje olmamalı ve çevrenin korunmasına, iklim değişikliğinin hafifletilmesine ve uyum sağlanmasına katkıda bulunacak müdahalelere odaklanmalıdır.
 6. Projenin uygun maliyetleri şunları içermektedir:
  • Çevresel projenin doğrudan uygulanmasına ilişkin maliyetler (örn. güneş panelleri, ağaçlar ve fidanlar, enerji veya su verimli ekipmanlar vb.),
  • Çalışma/tasarım malzemeleri maliyetleri; doğal kaynakları koruyan (kağıt veya plastik kullanmadan) projelere öncelik verilecektir.
 7. Kabul edilemez maliyetler şunları içerir:
  • İdari, dolaylı ve bakım maliyetleri,
  • Hayır amaçlı bağışlar, diğer taraflar için banka yükümlülükleri veya krediler,
  • Okul çalışanlarına, öğrencilere veya diğer taraflara (farkındalık faaliyetleri sağlayanlar dahil) yapılan ödemeler ve ödüller,
  • İnşaat işleri için ödeme maliyetleri (güneş panellerinin kurulumu gibi işin özel profesyoneller tarafından yapılması gerekmediği sürece),
  • Plastik, zararlı kimyasallar ve diğer baskı malzemeleri gibi kalıcı olmayan malzemelerin satın alınmasına ilişkin maliyetler,
  • Ulaşım masrafları (yerel bölgede belirli ürünler mevcut olmadığı sürece).

Değerlendirme Süreci ve Kriterler

 1. Tüm başvurular iki aşamada aracılığıyla değerlendirilecektir:
  • Başlangıçta Kosova'daki İcviçre Caritas, başvuru gerekliliklerine uygunluğu ve uyumu kontrol etmek için başvuruları inceleyecektir.
  • İlk aşamada kabul edilen başvurular, Kosova'daki İcveç Caritası, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı (BKB), Çevre Koruma Ajansı (Çevre, Mekansal Planlama ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde) temsilcilerinden oluşan beş kişilik bir jüri ve iki tanınmış bağımsız çevre uzmanı tarafından değerlendirilecektir. Tüm jüri üyeleri projeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirecektir.
  • İkinci aşamada, en yüksek puanla değerlendirilen proje fikirleri, halka açık bir etkinlikte jüriye sunulacak ve Eko Kulüpler’e hazırlık konusunda önceden bilgi verilecek. Jüri daha sonra ilk üç kazananı belirleyecek.
 2. Proje fikirleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
 • İlgililik: böyle bir projenin ilgili okul veya topluluktaki ilgili çevre ve iklim değişikliği konularını ele almasına duyulan ihtiyaç (açık gerekçe). 15 puan
 • Çevresel etki: proje yoluyla elde edilmesi bekleniyor (örneğin, sera gazı emisyonlarının azaltılması, okuldaki ve okul dışındaki gençler arasında farkındalık, enerji verimliliği, su verimliliği, bitki örtüsü ve yeşil alanların arttırılması, vb.). 30 puan
 • Sürdürülebilirlik: proje tasarımı (seçilen malzemeler dahil), proje uygulaması ve bakımı açısından 25 puan
 • İnovasyon: yaratıcılık, yaklaşım veya uygulamalı teknolojiler açısından. 10 puan
 • Mali teklif/Bütçe: 10. maddedeki fiyatlara göre fiyatlar ve gerçek planlamayla birlikte ortak finansman düzeyi dahil. 20 puan

Ödüller

 1. Jüri değerlendirmesi sonucunda en iyi üç çevre projesine aşağıdaki şekilde ödül verilecektir:
  • Birincilik için: Eko Kulüp/okul projesinin uygulanması için 10.000 Euro finansman.
  • İkincilik: Eko Kulüp/okul projesinin uygulanması için 3,500 Euro finansman.
  • Üçüncülük: Eko Kulüp/okul projesinin uygulanması için 1,500 Euro finansman.
 2. Verilen fonlar yalnızca kazanan projelerin uygulanması için kullanılmalıdır. Projelerin uygulanmasına yönelik bütçenin tedariki ve yönetimi (tedarikçilerin seçimi ve ödenmesi dahil) Kosova'daki İsviçre Caritas'tan gelen YENI proje ekibi aracılığıyla yapılacaktır.

Önemli Tarih ve Adresler

 1. Başvuruların (Proje Teklif Formu ve Bütçe Formu) teslimi 17 Mayıs 2024 saat 16:00'ya kadar yapılabilecek. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Projeyi teslim etmeden önce başvuru dosyasının (proje teklifi ve bütçe formları) okul müdürü veya görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanması gerekmektedir.
 3. Başvurular online olarak [email protected] adresine (CC’de [email protected] dahil) şu başlıkla gönderilmelidir: Okul için "Dervish Rozhaja" Çevre Ödülü - Okulun Adı.
 4. Kazananlar açıklanması 12 Haziran 2024'te açıklanacaktır.

Other Rules

 1. Başvuruda bulunan ortaokulun yönetimi (müdür veya atanmış öğretmen), konkura katılarak bu Şartlarve Koşulları kabul ettiğini belirtir.
 2. Kosova'daki İsviçre Caritası, Okullar için "Dervish Rozhaja" Çevre Ödülünü ve bu Şartlar ve Koşulları bildirimde bulunmaksızın iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 3. Kosova'daki İsviçre Caritası, öğrencilerin ve öğretmenlerin tam adları, okullar ve diğer ilgili bilgiler de dahil olmak üzere projeyle ilgili bilgileri, bağışçının kural ve düzenlemelerine uygun olarak açık amaçlar için yayınlama hakkını saklı tutar.

Ek 1: Proje teklif formu

Ek 2: Bütçe formu

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7198
172
1566
6675