TERMAT E REFERENCËS SË PUNËS PËR KOMPANI TË MARKETINGUT
2 ditë
Voice of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo
Prishtinë
Marketing & PR
Përshkrimi

TERMAT E REFERENCËS SË PUNËS PËR KOMPANI TË MARKETINGUT

Thirrje për ofertë për kompani të marketingut

Për zhvillimin dhe implementimin e një fushate vetëdijësuese për të promovuar rëndësinë e diversitetit dhe përfshirjes së pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe për të theksuar ndikimin pozitiv të punësimit të individëve nga këto komunitete.

 

 

Prishtinë, 2024

Informacion i përgjithshëm

OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve” (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) me selinë e saj aktuale në Prishtinë, është një organizatë jofitimprurëse që ka për qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe mbështetjen e vazhdueshme drejt integrimit të tyre në shoqërinë kosovare përmes avokimit për të drejtat e tyre, përmirësimit të kushteve të banimit dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Konteksti i ndërhyrjes:

Fushata "Emri im është identiteti im/My name, my identity” është një nismë e "Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve". Qëllimi kryesor i saj është të ndihmojë në krijimin e një lidhje më të fortë mes komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian me qytetarët e Kosovës, duke luftuar paragjykimet dhe stereotipet e përhapura. Organizata synon përmes kësaj fushate të promovojë barazinë dhe respektin për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga origjina etnike, gjuha, besimi ose cilido atribut tjetër që i rendit ata në një grup të vogël në shoqëri.

Qëllimi specifik

Qëllimi kryesor i kësaj fushate është të:

 • Fillojë një fushatë ndërgjegjësimi publik për të promovuar rëndësinë e diversitetit dhe përfshirjes së pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe për të theksuar ndikimin pozitiv të punësimit të individëve nga këto komunitete;
 • Promovojë respektin dhe diversitetin në shoqërinë tonë për të gjithë, pa dallim etnie, prejardhje apo ngjyre;
 • Rrisë vetëdijen për ndikimin negativ të diskriminimit ndaj komuniteteve etnike të margjinalizuara në Kosovë, si Romët, Ashkalinjët dhe Egjiptianët.

Objektivat specifike

 • Të identifikohen kompanitë private/ndërmarrjet që punësojnë në mënyrë aktive individë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian;
 • Të zhvillohen video promovuese për këto kompani dhe përpjekjet e tyre në promovimin e diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në punësim;
 • Të rrisë ndërgjegjësimin në Kosovë për rëndësinë e punësimit të komuniteteve të margjinalizuara dhe të inkurajojë kompanitë e tjera që ta ndjekin shembullin e njëjtë;
 • Video promovuese/Kompania më Miqësore: Njohja e kompanive që kanë punësuar gjatë një viti kalendarik numrin më të madh të pjesëtarëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian;
 • Video promovuese/Punëtori i vitit nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian: Të identifikohet punëtori i vitit nga pjesëtarët e komuniteteve në këto kompani që kanë punësuar, i cili dallon për avancimin në karrierë dhe të arriturat e tij brenda kompanisë. Përmes kësaj nisme, do të promovohet jo vetëm një rrëfim suksesi, por edhe profili i kompanisë ku është i punësuar;
 • Krijimi i një liste/databaze për të identifikuar kompanitë private që punësojnë apo kanë punësuar individë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Detyrat dhe përgjegjësitë për kompaninë

 • Krijimi i kampanjës.
 • Konceptet e dizajnit duhet të jenë origjinale dhe të respektojnë ligjet e autorësisë.
 • Të ofrojë dizajne kreative dhe profesionale për kampanjën.
 • Krijimi i grafikave, infografikave dhe ilustrimeve.
 • Krijimi i video mesazheve.

Dokumentacioni i kërkuar/Kushtet për aplikim

Ofertuesit që aplikojnë në këtë thirrje duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Certifikata e kompanisë (vlen për kompani);
 • Kopje të CV-ve të personave të përfshirë në ofertim;
 • Dëshmi të punës paraprake;
 • Rekomandime nga punë të ngjashme;
 • Oferta financiare bashkë me planin;
 • Menaxheri i projektit me përvojë.

Kushtet e përgjithshme

Organizata "Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve" rezervon të drejtën për të ndryshuar ofertën bazuar në kërkesë deri në vendimin përfundimtar. Organizata mbështet vendimin e saj në ofertën që ka avantazhet më të mëdha ekonomike dhe shërbimin me cilësi, por kriteri kryesor i vlerësimit është çmimi më i ulët në raport me sasinë totale.

Mënyra e aplikimit

Ofertat duhet të përfshijnë:

 • Një propozim të shkurtër teknik me shembuj dhe/ose ide për kampanjën;
 • Një propozim financiar, që duhet të dërgohen në emailin [email protected] më së largu deri më 18.06.2024.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731