Menaxher i Teknologjise Informative (1), Teknik i Teknologjise Informative (1)
 • info@kolegji-heimerer.eu
1 ditë
Prishtinë
Informatikë Menaxhment
Full Time
Banner
Përshkrimi

Pozita: Menaxher i Teknologjise Informative (TI)

Punëdhënësi: Kolegji Heimerer

Industria: Shëndeti dhe Inovacioni

Vendndodhja: Prishtinë, RKS

Lloji i punës: Kontratë për 1 vit, me mundësi vazhdimi. 

Përgjegjësitë

 

 • Drejton gjithë mbështetjen e operacioneve të TI për të përmbushur kërkesat e KH dhe projekteve, si dhe mbështetjen dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe zhvillimit të aplikacioneve.
 • Siguron ofrimin, mbështetjen strategjike dhe mbikëqyrjen e aspekteve teknologjike të nismës së projektit, përfshirë strategjinë e TI dhe planin e zbatimit.
 • Punon ngushtë me ekipin e KH për të identifikuar fushat e mundësisë për përdorimin e teknologjisë dhe për të ndërmarrë hapa për t'i zbatuar aty ku është e mundur.
 • Krijimi i teknologjisë dhe sigurimi i mirëmbajtjes/mbështetjes së vazhdueshme të aseteve në të gjitha aktivitetet e KH, projektet dhe partnerët e saj.
 • Ofron udhëzime për të gjithë stafin në lidhje me mjetet dhe strategjitë për të siguruar që programimi përdor teknologjinë në mënyrë efektive.
 • Qëndron i informuar mirë në lidhje me Sistemin e TI të aplikuar dhe të gjitha çështjet e brendshme të partnerëve të projektit dhe grupeve të punës që prekin Teknologjinë e Informacionit.
 • Menaxhimi i qasjes së sigurt në rrjet për përdoruesit në distancë.
 • Hartimi i procedurave të mirëmbajtjes dhe vënia e tyre në funksion.
 • Ndërlidh dhe koordinon me ekipin teknik të TI dhe partnerët zbatues për të siguruar kryerjen efektive të aktiviteteve.
 • Siguron përgatitjen dhe dorëzimin e raporteve të TI.
 • Koordinon me ekipin e TI për zbatimin e planit vjetor, me fokus në Sigurinë e TI.
 • Menaxhon teknologjinë e informacionit dhe sistemet kompjuterike.
 • Planifikon, organizon, kontrollon dhe vlerëson operacionet e TI dhe të dhënave elektronike.
 • Menaxhon stafin e TI duke rekrutuar, trajnuar punonjës, duke komunikuar pritjet e punës dhe duke vlerësuar performancën e tyre.
 • Hartimi, zhvillimi, zbatimi dhe koordinimi i sistemeve, politikave dhe procedurave.
 • Siguron sigurinë e të dhënave, qasjen në rrjet dhe sistemet rezervë.
 • Vepron në përputhje me nevojat e përdoruesit dhe funksionalitetin e sistemit për të kontribuar në politikën organizative.
 • Identifikimi i zonave problematike dhe zbatimi i zgjidhjeve strategjike në kohë.
 • Sistemet e auditimit dhe vlerësimi i rezultateve të tyre.
 • Ruan asetet, sigurinë e informacionit dhe strukturat e kontrollit.
 • Trajtimi i buxhetit vjetor dhe sigurimi i efektivitetit të kostos.
 • Parashikon dhe ndihmon planifikimin afatgjatë bazuar në planet strategjike të KH dhe partnerëve.
 • Aftësia për të punuar me partnerë të huaj në projekte të ndryshme.
 • Ndihmë në procesin e digjitalizimit bazuar në KH dhe Planin Strategjik të partnerëve
 • Zhvillon dhe mirëmban softueret që janë të nevojshëm për KH.
 • Mbështet për digjitalizim të procesit të mësimit,
 • Ndërlidhja dhe mbikëqyrja e sistemit të funksionimit të lidhjes me QTH-në për transemtim,
 • Mbështetja në prodhim të materialeve për digjitalizim,
 • Mbajtja e trajnimeve për staf për proces të digjitalizimit,
 • Ndërtimi i politikave të digjitalizimit të ADM për studentë dhe dokumenta që nevojiten për studentë.
 • Hulumton dhe inicion praktika inovative në fushën e TI në kuadër të KH dhe në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtare.
 • Siguron mbarëvajtjen e realizimit të kërkesave relevante në kuadër të konzorciumeve ndërkombëtare në emër të KH.
 • Prezanton dhe nxit stafin e kolegjit për përdorimin e TI në avancimin e shërbimeve arsimore dhe terapeutike/shëndetësore.
 • Përfshihet në grupe punuese në mënyrë proaktive në gjetjen e zgjedhjeve të TI sipas produktit të planifikuar në kuadër të projekteve ndërkombëtare.
 • Kryen detyra të tjera të deleguara nga KH.
 • Ruan standarde të rrepta të sjelljes personale në ndërveprimin me studentët dhe ndërmerrni hapa për të raportuar shqetësimet për rreziqet tek studentët.

 

Kualifikimi & Përvoja

 

 • Diplomë BA në Shkenca Kompjuterike. MA e preferueshme.
 • Gjuhët: Anglisht. Gjermanishtja preferohet.
 • Eksperienca: 3 deri në 5 vjet përvojë pune si Menaxher TI ose përvojë përkatëse.
 • Experiencë specifike në: Transformimin dhe ndryshimin strategjik në mjedisin e TI; zhvillimi i ekipit;
 • Planifikim strategjik; ekzekutimi i projektit; programimi dhe siguria e informacionit.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të menaxhimit teknik, analizës së informacionit dhe sistemeve kompjuterike të harduerit/softuerit.
 • Ekspertizë në menaxhimin e qendrës së të dhënave dhe qeverisjen e të dhënave.
 • Experiencë praktike me rrjetet kompjuterike, administrimin e rrjetit dhe instalimin e rrjetit

 

Aftësitë, njohuritë dhe atributet e kërkuara

 

 • Integritet të lartë, standarde etike dhe morale.
 • Dinamizëm dhe iniciativë për të konceptuar dhe zbatuar projekte të shumta/të reja.
 • Aftësi të jashtëzakonshme komunikimi dhe ndërpersonale.
 • Aftësi të forta vendimmarrëse.
 • Aftësi e demonstruar për të udhëhequr dhe frymëzuar një ekip.
 • Përvoja në zhvillimin dhe zbatimin e vizionit të një kompanie.
 • Përvoja në menaxhimin e shumë palëve të interesuara.
 • Duhet të jetë në gjendje të identifikojë dhe zbusë rreziqet.
 • Përvoja në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
 • Aftësi të shkëlqyera negociuese.
 • Njohuri dhe përvojë sektoriale.
 • Aftësi analitike dhe krijuese.
 • Një fillestar i organizuar dhe i vetë-motivuar me aftësinë për të përcaktuar qëllimet dhe për t'i dhënë përparësi punës.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të shkrimit. I adaptuar me të dhënat dhe analizat, të cilët mund të komunikojnë qartë rezultatet
 • Aftësi për të menaxhuar personelin
 • Aftësi për të menduar jashtë kutisë.
 • I/e orientuar drejt zgjidhjes.
 • Duhet ta duan teknologjinë.
 • Fleksibiliteti.
 • Fryma sipërmarrëse

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 

 • Biografia (CV)
 • Letër motivuese
 • Dokumenti i Identifikimit (ID)
 • Dëshmitë e shkollimit
 • Dëshmitë e përvojës së punës

 

Konkursi mbetet i hapur dhjetë (10) ditë nga shpallja e tij apo deri me datë 18.09.2021. Dokumentacioni I kompletuar mund të dorëzohet në kopje fizike pranë zyrës për arkivim të Kolegjit Heimerer me adresë në: Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), Prishtinë, apo në formë elektronike në email adresën info@kolegji-heimerer.eu dhe rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

 

Pozita:Teknik i Teknologjise Informative (TI)

Punëdhënësi: Kolegji Heimerer

Industria: Shëndet dhe Inovacioni

Vendndodhja: Prishtinë, RKS

Lloji i punës: Kontratë për 1 vit, me mundësi vazhdimi. 

Ne jemi në kërkim të kandidatëve të aftë teknikisht me aftësi të shkëlqyera ndërpersonale për pozicionin e mbështetjes teknike. Zyrtarët e mbështetjes teknike zgjidhin probleme teknike, japin reagime në kohë të klientëve dhe mbështesin fillimin e aplikacioneve të reja, mes detyrave të tjera. 

Për më tepër, zyrtarët e mbështetjes teknike duhet të flasin drejtpërdrejt me klientët, si dhe të krijojnë dokumentacione me shkrim, që kërkon komunikim të shkëlqyer me shkrim dhe verbal. 

Përgjegjësitë e Teknikut të TI:

 

 • Identifikimi i zgjidhjeve të harduerit dhe softuerit.
 • Zgjidhja e problemeve teknike.
 • Diagnostifikimi dhe riparimi i defekteve.
 • Zgjidhja e çështjeve të rrjetit.
 • Instalimi dhe konfigurimi i harduerit dhe softuerit.
 • Komunikimi me klientët për të arritur shpejt në rrënjën e problemit të tyre.
 • Sigurimi i reagimeve në kohë dhe saktë për klientët.
 • Biseda me klientët përmes një sërë veprimesh për të zgjidhur një problem.
 • Komunikimi me klientët për të siguruar që problemi është zgjidhur.
 • Zëvendësimi ose riparimi i pjesëve të nevojshme.
 • Mbështetja e krijimit të aplikacioneve të reja.
 • Ofrimi i mbështetjes në formën e dokumentacionit procedural.
 • Menaxhimi i disa rasteve në të njëjtën kohë.
 • Testimi dhe vlerësimi i teknologjive të reja.
 • Ofrimi i zgjidhjeve për problemet e përditshme në lidhje me Windows, Linux, MacOS, MSOffice, IBM SPSS, Moodle, SIMS, Folder Redirection dhe zgjidhje të tjera të brendshme të krijuara (Mësimi është çelësi i suksesit).
 • Siguron mbështetje teknike në kohë reale gjatë ligjëratave (online, hibride ose në klasë.).
 • Ofron mbështetje teknike për Studentët në lidhje me Moodle, SIMS, IBM SPSS, eBiblioteka etj.
 • Siguron dokumentacion të qartë dhe udhëzime.

 

Kualifikimi dhe përvoja:

 

 • Diplomë në shkencat kompjuterike ose teknologjinë e informacionit.
 • Certifikimi në Microsoft, Linux ose Cisco është i preferueshëm.
 • Përvoja e mëparshme në mbështetjen e teknologjisë, mbështetjen e desktopit, ose një rol të ngjashëm.
 • Aftësi në Windows/Linux/Mac OS.
 • Përvoja me aplikacionet në distancë të desktopit dhe programet e ndihmës.
 • Kujdes për detajet dhe aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale.
 • Komunikim i mirë me shkrim dhe verbal.
 • Aftësia për të dhënë trajnime për stafin e ri dhe studentët.

 

Aftësitë, njohuritë dhe atributet e kërkuara

 

 • Integritet të lartë, standarde etike dhe morale.
 • Dinamizëm dhe iniciativë për të konceptuar dhe zbatuar projekte të shumta/të reja.
 • Aftësi të jashtëzakonshme komunikimi dhe ndërpersonale.
 • Përvoja në menaxhimin e shumë palëve të interesuara.
 • Duhet të jetë në gjendje të identifikojë dhe zbusë rreziqet.
 • Përvoja në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
 • Aftësi të shkëlqyera negociuese.
 • Njohuri dhe përvojë sektoriale.
 • Aftësi analitike dhe krijuese.
 • Një fillestar i organizuar dhe i vetë-motivuar me aftësinë për të përcaktuar qëllimet dhe për t'i dhënë përparësi punës.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të shkrimit.
 • Aftësi për të menduar jashtë kutisë.
 • I/e orientuar drejt zgjidhjes.
 • Duhet ta duan teknologjinë.
 • Fleksibiliteti.

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 

 • Biografia (CV)
 • Letër motivuese
 • Dokumenti i Identifikimit (ID)
 • Dëshmitë e shkollimit
 • Dëshmitë e përvojës së punës

 

Konkursi mbetet i hapur dhjetë (10) ditë nga shpallja e tij apo deri me datë 18.09.2021. Dokumentacioni i kompletuar mund të dorëzohet në kopje fizike pranë zyrës për arkivim të Kolegjit Heimerer me adresë në: Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), Prishtinë, apo në formë elektronike në email adresën info@kolegji-heimerer.eu dhe rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu